محصولات گالف Gulf

 • ​روغن کمپرسور سرمایشی

 • پایه معدنی

 • نقطه ریزش پایین

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Gulf Eskimo
 • ​روغن موتور گاز طبیعی

 • پایه معدنی

 • خاکستر سولفات کم

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Gulfco
 • ​روغن دنده و یاتاقان

 • پایه معدنی

 • قابل بکارگیری در دما و فشار بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Gulf Senate
 • ​روغن انتقال حرارت

 • پایه معدنی

 • پایداری حرارتی بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Gulf Therm
 • ​روغن ماشین ابزار

 • پایه معدنی

 • ضد سایش

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Gulf Way
 • ​روغن مته حفاری

 • پایه معدنی

 • فشارپذیری بالا و ضد سایش

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Gulf Merit
 • ​روغن پیستون ترانک

 • پایه معدنی

 • برای موتور دیزل سرعت متوسط

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Gulfmar Select
 • ​روغن پیستون ترانک

 • پایه معدنی

 • برای موتور دیزل دریایی سرعت متوسط

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Gulfgen Supreme
 • ​روغن دنده صنعتی

 • پایه معدنی

 • فشارپذیری بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Gulf Gear WT
Gulf Crest
 • ​روغن توربین گاز و بخار

 • پایه معدنی

 • ضد خوردگی و اکسیداسیون

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

​محصولات