روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 100

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 100
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 100 روغن کمپرسور پایه سینتتیک (PAO) می باشد که کاربرد آن در کمپرسورهای پیستونی، دورانی و گریز از مرکز است. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 100 در دما و فشار بالا عملکرد خوبی را ارائه می دهد چرا که پایداری حرارتی عالی و خواص ضد سایش مناسبی دارد. تمایل کم به تشکیل کربن از ویژگی های گالف فیدلیتی است که در نهایت باعث کمک در کاهش هزینه نگهداری می شود.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 68 

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 68 
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 68 روغن کمپرسور پایه سینتتیک (PAO) می باشد که کاربرد آن در کمپرسورهای پیستونی، دورانی و گریز از مرکز است. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 68 در دما و فشار بالا عملکرد خوبی را ارائه می دهد چرا که پایداری حرارتی عالی و خواص ضد سایش مناسبی دارد. تمایل کم به تشکیل کربن از ویژگی های گالف فیدلیتی است که در نهایت باعث کمک در کاهش هزینه نگهداری می شود.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 150

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 150
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 150 روان کننده طولانی مدت کمپرسور هوا بدون خاکستر است که برای استفاده در کمپرسورهای دوار اسکرو یا پره ای، کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای سانتریفیوژ تولید شده است تا در دمای شدید و شرایط کار شدید، خدمات طولانی و قابل اطمینان ارائه دهد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 150 از مایعات پایه خاص و فن آوری افزودنی پیشرفته تولید شده است تا ثبات حرارتی - اکسیداتیو ، مقاومت در برابر تشکیل لجن و محافظت در برابر سایش را مشابه محصولات پایه سینتتیک فراهم کند.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 100

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 100
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 100 روان کننده طولانی مدت کمپرسور هوا بدون خاکستر است که برای استفاده در کمپرسورهای دوار اسکرو یا پره ای، کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای سانتریفیوژ تولید شده است تا در دمای شدید و شرایط کار شدید، خدمات طولانی و قابل اطمینان ارائه دهد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 100 از مایعات پایه خاص و فن آوری افزودنی پیشرفته تولید شده است تا ثبات حرارتی - اکسیداتیو ، مقاومت در برابر تشکیل لجن و محافظت در برابر سایش را مشابه محصولات پایه سینتتیک فراهم کند.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 68

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 68
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 68 روان کننده طولانی مدت کمپرسور هوا بدون خاکستر است که برای استفاده در کمپرسورهای دوار اسکرو یا پره ای، کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای سانتریفیوژ تولید شده است تا در دمای شدید و شرایط کار شدید، خدمات طولانی و قابل اطمینان ارائه دهد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 68 از مایعات پایه خاص و فن آوری افزودنی پیشرفته تولید شده است تا ثبات حرارتی - اکسیداتیو ، مقاومت در برابر تشکیل لجن و محافظت در برابر سایش را مشابه محصولات پایه سینتتیک فراهم کند.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 46

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 46
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 46 روغن کمپرسور پایه سینتتیک (PAO) می باشد که کاربرد آن در کمپرسورهای پیستونی، دورانی و گریز از مرکز است. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity PA 46 در دما و فشار بالا عملکرد خوبی را ارائه می دهد چرا که پایداری حرارتی عالی و خواص ضد سایش مناسبی دارد. تمایل کم به تشکیل کربن از ویژگی های گالف فیدلیتی است که در نهایت باعث کمک در کاهش هزینه نگهداری می شود.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 46

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 46
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 46 روان کننده طولانی مدت کمپرسور هوا بدون خاکستر است که برای استفاده در کمپرسورهای دوار اسکرو یا پره ای، کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای سانتریفیوژ تولید شده است تا در دمای شدید و شرایط کار شدید، خدمات طولانی و قابل اطمینان ارائه دهد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 46 از مایعات پایه خاص و فن آوری افزودنی پیشرفته تولید شده است تا ثبات حرارتی - اکسیداتیو ، مقاومت در برابر تشکیل لجن و محافظت در برابر سایش را مشابه محصولات پایه سینتتیک فراهم کند.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 32

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 32
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 32 روان کننده طولانی مدت کمپرسور هوا بدون خاکستر است که برای استفاده در کمپرسورهای دوار اسکرو یا پره ای، کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای سانتریفیوژ تولید شده است تا در دمای شدید و شرایط کار شدید، خدمات طولانی و قابل اطمینان ارائه دهد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity LL 32 از مایعات پایه خاص و فن آوری افزودنی پیشرفته تولید شده است تا ثبات حرارتی - اکسیداتیو ، مقاومت در برابر تشکیل لجن و محافظت در برابر سایش را مشابه محصولات پایه سینتتیک فراهم کند.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 150

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 150
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 150 روغن کمپرسور هوا بدون خاکستر با عملکرد بالا است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای اصلی کمپرسور طراحی شده اند. این روغن با روغنهای پایه با کیفیت بالا و افزودنیهای عملکردی که به دقت انتخاب شده اند، برای محافظت عالی در برابر تخریب اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و کف فرموله شده است. تمایل تشکیل کم کربن به همراه درجه بندی بالای FZG باعث شده این روغن هم برای کمپرسورهای هوای رفت و برگشتی و هم دورانی مناسب باشد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 150 برای کمپرسورهای پیستونی تا دمای تخلیه 220 درجه پاسخگو می باشد.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 100

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 100
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 100 روغن کمپرسور هوا بدون خاکستر با عملکرد بالا است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای اصلی کمپرسور طراحی شده اند. این روغن با روغنهای پایه با کیفیت بالا و افزودنیهای عملکردی که به دقت انتخاب شده اند، برای محافظت عالی در برابر تخریب اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و کف فرموله شده است. تمایل تشکیل کم کربن به همراه درجه بندی بالای FZG باعث شده این روغن هم برای کمپرسورهای هوای رفت و برگشتی و هم دورانی مناسب باشد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 100 برای کمپرسورهای پیستونی تا دمای تخلیه 220 درجه پاسخگو می باشد.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 68

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 68
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 68 روغن کمپرسور هوا بدون خاکستر با عملکرد بالا است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای اصلی کمپرسور طراحی شده اند. این روغن با روغنهای پایه با کیفیت بالا و افزودنیهای عملکردی که به دقت انتخاب شده اند، برای محافظت عالی در برابر تخریب اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و کف فرموله شده است. تمایل تشکیل کم کربن به همراه درجه بندی بالای FZG باعث شده این روغن هم برای کمپرسورهای هوای رفت و برگشتی و هم دورانی مناسب باشد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 68 برای کمپرسورهای پیستونی تا دمای تخلیه 220 درجه پاسخگو می باشد.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 46

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 46
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 46 روغن کمپرسور هوا بدون خاکستر با عملکرد بالا است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای اصلی کمپرسور طراحی شده اند. این روغن با روغنهای پایه با کیفیت بالا و افزودنیهای عملکردی که به دقت انتخاب شده اند، برای محافظت عالی در برابر تخریب اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و کف فرموله شده است. تمایل تشکیل کم کربن به همراه درجه بندی بالای FZG باعث شده این روغن هم برای کمپرسورهای هوای رفت و برگشتی و هم دورانی مناسب باشد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 46 برای کمپرسورهای پیستونی تا دمای تخلیه 220 درجه پاسخگو می باشد.
ادامه مطلب

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 32

روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 32
روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 32 روغن کمپرسور هوا بدون خاکستر با عملکرد بالا است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای اصلی کمپرسور طراحی شده اند. این روغن با روغنهای پایه با کیفیت بالا و افزودنیهای عملکردی که به دقت انتخاب شده اند، برای محافظت عالی در برابر تخریب اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی و کف فرموله شده است. تمایل تشکیل کم کربن به همراه درجه بندی بالای FZG باعث شده این روغن هم برای کمپرسورهای هوای رفت و برگشتی و هم دورانی مناسب باشد. روغن گالف فیدلیتی Gulf Fidelity 32 برای کمپرسورهای پیستونی تا دمای تخلیه 220 درجه پاسخگو می باشد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir