روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 460

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 460
روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 460 یک روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با کیفیت عالی است که عملکرد روانکاری فوق العاده و ظرفیت حمل بار را تحت شرایط سخت عملیاتی از جمله بارگذاری شوک ارائه می دهد. این روغن حاوی روغن پایه مصنوعی (PAO) است و با مقاومت استثنایی در برابر اکسیداسیون و حرارت و همچنین سیالیت عالی در دمای پایین فرموله شده است. ترکیبی از شاخص ویسکوزیته بالا همراه با فناوری افزودنی با دقت انتخاب شده، محافظت عالی در برابر خراشیدن و مقاومت در برابر خستگی میکرو حفره در دامنه دمای عملیاتی گسترده را فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 320

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 320
روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 320 یک روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با کیفیت عالی است که عملکرد روانکاری فوق العاده و ظرفیت حمل بار را تحت شرایط سخت عملیاتی از جمله بارگذاری شوک ارائه می دهد. این روغن حاوی روغن پایه مصنوعی (PAO) است و با مقاومت استثنایی در برابر اکسیداسیون و حرارت و همچنین سیالیت عالی در دمای پایین فرموله شده است. ترکیبی از شاخص ویسکوزیته بالا همراه با فناوری افزودنی با دقت انتخاب شده، محافظت عالی در برابر خراشیدن و مقاومت در برابر خستگی میکرو حفره در دامنه دمای عملیاتی گسترده را فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 220

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 220
روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 220 یک روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با کیفیت عالی است که عملکرد روانکاری فوق العاده و ظرفیت حمل بار را تحت شرایط سخت عملیاتی از جمله بارگذاری شوک ارائه می دهد. این روغن حاوی روغن پایه مصنوعی (PAO) است و با مقاومت استثنایی در برابر اکسیداسیون و حرارت و همچنین سیالیت عالی در دمای پایین فرموله شده است. ترکیبی از شاخص ویسکوزیته بالا همراه با فناوری افزودنی با دقت انتخاب شده، محافظت عالی در برابر خراشیدن و مقاومت در برابر خستگی میکرو حفره در دامنه دمای عملیاتی گسترده را فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 150

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 150
روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 150 یک روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با کیفیت عالی است که عملکرد روانکاری فوق العاده و ظرفیت حمل بار را تحت شرایط سخت عملیاتی از جمله بارگذاری شوک ارائه می دهد. این روغن حاوی روغن پایه مصنوعی (PAO) است و با مقاومت استثنایی در برابر اکسیداسیون و حرارت و همچنین سیالیت عالی در دمای پایین فرموله شده است. ترکیبی از شاخص ویسکوزیته بالا همراه با فناوری افزودنی با دقت انتخاب شده، محافظت عالی در برابر خراشیدن و مقاومت در برابر خستگی میکرو حفره در دامنه دمای عملیاتی گسترده را فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 100

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 100
روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 100 یک روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با کیفیت عالی است که عملکرد روانکاری فوق العاده و ظرفیت حمل بار را تحت شرایط سخت عملیاتی از جمله بارگذاری شوک ارائه می دهد. این روغن حاوی روغن پایه مصنوعی (PAO) است و با مقاومت استثنایی در برابر اکسیداسیون و حرارت و همچنین سیالیت عالی در دمای پایین فرموله شده است. ترکیبی از شاخص ویسکوزیته بالا همراه با فناوری افزودنی با دقت انتخاب شده، محافظت عالی در برابر خراشیدن و مقاومت در برابر خستگی میکرو حفره در دامنه دمای عملیاتی گسترده را فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 68

روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 68
روغن گالف Gulf EP Lubricant SY 68 یک روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با کیفیت عالی است که عملکرد روانکاری فوق العاده و ظرفیت حمل بار را تحت شرایط سخت عملیاتی از جمله بارگذاری شوک ارائه می دهد. این روغن حاوی روغن پایه مصنوعی (PAO) است و با مقاومت استثنایی در برابر اکسیداسیون و حرارت و همچنین سیالیت عالی در دمای پایین فرموله شده است. ترکیبی از شاخص ویسکوزیته بالا همراه با فناوری افزودنی با دقت انتخاب شده، محافظت عالی در برابر خراشیدن و مقاومت در برابر خستگی میکرو حفره در دامنه دمای عملیاتی گسترده را فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 460

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 460
روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 460 از سری روغن های دنده با عملکرد بالا است که برای روانکاری چرخ دنده های سنگین صنعتی که در شرایط سخت کاری کار می کنند تولید شده است. این روغن از روغن پایه با کیفیت بالا و سیستم افزودنی فشار شدید تهیه شده است که توانایی حمل بار عالی را برای محافظت در برابر بارگذاری شوک و سایش فراهم می کند. پایداری حرارتی اکسیداتیو روغن به مقاومت در برابر تشکیل رسوب دمای بالا و ضخیم شدن فیلم روغن کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 220

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 220
روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 220 از سری روغن های دنده با عملکرد بالا است که برای روانکاری چرخ دنده های سنگین صنعتی که در شرایط سخت کاری کار می کنند تولید شده است. این روغن از روغن پایه با کیفیت بالا و سیستم افزودنی فشار شدید تهیه شده است که توانایی حمل بار عالی را برای محافظت در برابر بارگذاری شوک و سایش فراهم می کند. پایداری حرارتی اکسیداتیو روغن به مقاومت در برابر تشکیل رسوب دمای بالا و ضخیم شدن فیلم روغن کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 100

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 100
روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 100 از سری روغن های دنده با عملکرد بالا است که برای روانکاری چرخ دنده های سنگین صنعتی که در شرایط سخت کاری کار می کنند تولید شده است. این روغن از روغن پایه با کیفیت بالا و سیستم افزودنی فشار شدید تهیه شده است که توانایی حمل بار عالی را برای محافظت در برابر بارگذاری شوک و سایش فراهم می کند. پایداری حرارتی اکسیداتیو روغن به مقاومت در برابر تشکیل رسوب دمای بالا و ضخیم شدن فیلم روغن کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 68

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 68
روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 68 از سری روغن های دنده با عملکرد بالا است که برای روانکاری چرخ دنده های سنگین صنعتی که در شرایط سخت کاری کار می کنند تولید شده است. این روغن از روغن پایه با کیفیت بالا و سیستم افزودنی فشار شدید تهیه شده است که توانایی حمل بار عالی را برای محافظت در برابر بارگذاری شوک و سایش فراهم می کند. پایداری حرارتی اکسیداتیو روغن به مقاومت در برابر تشکیل رسوب دمای بالا و ضخیم شدن فیلم روغن کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 46

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 46
روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 46 از سری روغن های دنده با عملکرد بالا است که برای روانکاری چرخ دنده های سنگین صنعتی که در شرایط سخت کاری کار می کنند تولید شده است. این روغن از روغن پایه با کیفیت بالا و سیستم افزودنی فشار شدید تهیه شده است که توانایی حمل بار عالی را برای محافظت در برابر بارگذاری شوک و سایش فراهم می کند. پایداری حرارتی اکسیداتیو روغن به مقاومت در برابر تشکیل رسوب دمای بالا و ضخیم شدن فیلم روغن کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 32

روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 32
روغن گالف Gulf EP Lubricant HD 32 از سری روغن های دنده با عملکرد بالا است که برای روانکاری چرخ دنده های سنگین صنعتی که در شرایط سخت کاری کار می کنند تولید شده است. این روغن از روغن پایه با کیفیت بالا و سیستم افزودنی فشار شدید تهیه شده است که توانایی حمل بار عالی را برای محافظت در برابر بارگذاری شوک و سایش فراهم می کند. پایداری حرارتی اکسیداتیو روغن به مقاومت در برابر تشکیل رسوب دمای بالا و ضخیم شدن فیلم روغن کمک می کند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir