گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 100

گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 100
گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 100 گریس پایه کلسیوم سولفونات کمپلکس است. این صابون جدید از نظر مقاومت در برابر آب و پایداری حرارتی، ظرفیت باربری، خاصیت ضد خوردگی و در عین حال سطح بسیار بالایی از قابلیت پمپاژ و قابلیت روانکاری مناسب در بارهای بالا بسیار برجسته می باشد. این گریس برای روانکاری انواع اجزا تحت بار و دما، شوک، کار در شرایطی که روغن در تماس مکرر با آب است  مناسب است.
ادامه مطلب

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 100

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 100
روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 100 روانکار هیدرولیک صنعتی است که برای استفاده در انواع سیستم های هیدرولیکی که تحت سخت ترین شرایط کار می کنند، مانند دستگاه های ماشین ابزار، ماشین های تزریق قالب، پرس ها و سایر تجهیزات صنعتی به کار می رود. از ویژگی های مهم این روغن می توان محافظت بالا در برابر سایش که باعث حداکثر عمر تجهیزات می شود، پایداری هیدرولیتی عالی و جلوگیری از انسداد فیلتر را نام برد.
ادامه مطلب

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 150

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 150
روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 150 روانکار هیدرولیک صنعتی است که برای استفاده در انواع سیستم های هیدرولیکی که تحت سخت ترین شرایط کار می کنند، مانند دستگاه های ماشین ابزار، ماشین های تزریق قالب، پرس ها و سایر تجهیزات صنعتی به کار می رود. از ویژگی های مهم این روغن می توان محافظت بالا در برابر سایش که باعث حداکثر عمر تجهیزات می شود، پایداری هیدرولیتی عالی و جلوگیری از انسداد فیلتر را نام برد.
ادامه مطلب

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 68

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 68
روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 68 روانکار هیدرولیک صنعتی است که برای استفاده در انواع سیستم های هیدرولیکی که تحت سخت ترین شرایط کار می کنند، مانند دستگاه های ماشین ابزار، ماشین های تزریق قالب، پرس ها و سایر تجهیزات صنعتی به کار می رود. از ویژگی های مهم این روغن می توان محافظت بالا در برابر سایش که باعث حداکثر عمر تجهیزات می شود، پایداری هیدرولیتی عالی و جلوگیری از انسداد فیلتر را نام برد.
ادامه مطلب

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 46

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 46
روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 46 روانکار هیدرولیک صنعتی است که برای استفاده در انواع سیستم های هیدرولیکی که تحت سخت ترین شرایط کار می کنند، مانند دستگاه های ماشین ابزار، ماشین های تزریق قالب، پرس ها و سایر تجهیزات صنعتی به کار می رود. از ویژگی های مهم این روغن می توان محافظت بالا در برابر سایش که باعث حداکثر عمر تجهیزات می شود، پایداری هیدرولیتی عالی و جلوگیری از انسداد فیلتر را نام برد.
ادامه مطلب

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 32

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 32
روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 32 روانکار هیدرولیک صنعتی است که برای استفاده در انواع سیستم های هیدرولیکی که تحت سخت ترین شرایط کار می کنند، مانند دستگاه های ماشین ابزار، ماشین های تزریق قالب، پرس ها و سایر تجهیزات صنعتی به کار می رود. از ویژگی های مهم این روغن می توان محافظت بالا در برابر سایش که باعث حداکثر عمر تجهیزات می شود، پایداری هیدرولیتی عالی و جلوگیری از انسداد فیلتر را نام برد.
ادامه مطلب

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 22

روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 22
روغن توتال آزولا Total AZOLLA ZS 22 روانکار هیدرولیک صنعتی است که برای استفاده در انواع سیستم های هیدرولیکی که تحت سخت ترین شرایط کار می کنند، مانند دستگاه های ماشین ابزار، ماشین های تزریق قالب، پرس ها و سایر تجهیزات صنعتی به کار می رود. از ویژگی های مهم این روغن می توان محافظت بالا در برابر سایش که باعث حداکثر عمر تجهیزات می شود، پایداری هیدرولیتی عالی و جلوگیری از انسداد فیلتر را نام برد.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 100

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 100
روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 100 برای روانکاری هر مدار هیدرولیکی که در معرض آلودگی است و یا در آن مقدار قابل توجهی آب وارد شده و تخلیه آب غیرممکن است، مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت پاک کنندگی این روغن موجب می شود مقادیر زیادی آب را با حفظ خواص خود جذب کند و در نتیجه سیستم هیدرولیک را تمیز نگه دارد. از دیگر خواص این روغن می توان به موارد زیر اشاره کرد: خاصیت ضدسایش عالی مقاوم در برابر کف کردن محافظت در برابر زنگ زدگی محافت در برابر خوردگی
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 68 

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 68 
روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 68 برای روانکاری هر مدار هیدرولیکی که در معرض آلودگی است و یا در آن مقدار قابل توجهی آب وارد شده و تخلیه آب غیرممکن است، مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت پاک کنندگی این روغن موجب می شود مقادیر زیادی آب را با حفظ خواص خود جذب کند و در نتیجه سیستم هیدرولیک را تمیز نگه دارد. از دیگر خواص این روغن می توان به موارد زیر اشاره کرد: خاصیت ضدسایش عالی مقاوم در برابر کف کردن محافظت در برابر زنگ زدگی محافت در برابر خوردگی
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 46

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 46
روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 46 برای روانکاری هر مدار هیدرولیکی که در معرض آلودگی است و یا در آن مقدار قابل توجهی آب وارد شده و تخلیه آب غیرممکن است، مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت پاک کنندگی این روغن موجب می شود مقادیر زیادی آب را با حفظ خواص خود جذب کند و در نتیجه سیستم هیدرولیک را تمیز نگه دارد. از دیگر خواص این روغن می توان به موارد زیر اشاره کرد: خاصیت ضدسایش عالی مقاوم در برابر کف کردن محافظت در برابر زنگ زدگی محافت در برابر خوردگی
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 32

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 32
روغن توتال آزولا Total AZOLLA DZF 32 برای روانکاری هر مدار هیدرولیکی که در معرض آلودگی است و یا در آن مقدار قابل توجهی آب وارد شده و تخلیه آب غیرممکن است، مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت پاک کنندگی این روغن موجب می شود مقادیر زیادی آب را با حفظ خواص خود جذب کند و در نتیجه سیستم هیدرولیک را تمیز نگه دارد. از دیگر خواص این روغن می توان به موارد زیر اشاره کرد: خاصیت ضدسایش عالی مقاوم در برابر کف کردن محافظت در برابر زنگ زدگی محافت در برابر خوردگی
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 10

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 10
روغن توتال آزولا Total AZOLLA DZF 10 برای روانکاری هر مدار هیدرولیکی که در معرض آلودگی است و یا در آن مقدار قابل توجهی آب وارد شده و تخلیه آب غیرممکن است، مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت پاک کنندگی این روغن موجب می شود مقادیر زیادی آب را با حفظ خواص خود جذب کند و در نتیجه سیستم هیدرولیک را تمیز نگه دارد. از دیگر خواص این روغن می توان به موارد زیر اشاره کرد: خاصیت ضدسایش عالی مقاوم در برابر کف کردن محافظت در برابر زنگ زدگی محافت در برابر خوردگی
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 22

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA DZF 22
روغن توتال آزولا Total AZOLLA DZF 22 برای روانکاری هر مدار هیدرولیکی که در معرض آلودگی است و یا در آن مقدار قابل توجهی آب وارد شده و تخلیه آب غیرممکن است، مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت پاک کنندگی این روغن موجب می شود مقادیر زیادی آب را با حفظ خواص خود جذب کند و در نتیجه سیستم هیدرولیک را تمیز نگه دارد. از دیگر خواص این روغن می توان به موارد زیر اشاره کرد: خاصیت ضدسایش عالی مقاوم در برابر کف کردن محافظت در برابر زنگ زدگی محافت در برابر خوردگی
ادامه مطلب

روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 100

روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 100
روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 100 یک روغن هیدرولیک بدون خاکستر (Ashless) با خواص ضد سایش عالی است. این روغن برای سیستم های هیدرولیک که تحت شرایط فشار یا دما  بالا کار می کنند، و همچنین پمپ های پره ای و پیستونی مناسب است. خاصیت ضد زنگ و ضد خوردگی مناسب برای محافظت بهینه از اجزا، خاصیت ضد سایش عالی و پایداری حرارتی عالی از ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 46

روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 46
روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 46 یک روغن هیدرولیک بدون خاکستر (Ashless) با خواص ضد سایش عالی است. این روغن برای سیستم های هیدرولیک که تحت شرایط فشار یا دما  بالا کار می کنند، و همچنین پمپ های پره ای و پیستونی مناسب است. خاصیت ضد زنگ و ضد خوردگی مناسب برای محافظت بهینه از اجزا، خاصیت ضد سایش عالی و پایداری حرارتی عالی از ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA AF 68

روغن هیدرولیک توتال آزولا Total AZOLLA AF 68
روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 68 یک روغن هیدرولیک بدون خاکستر (Ashless) با خواص ضد سایش عالی است. این روغن برای سیستم های هیدرولیک که تحت شرایط فشار یا دما  بالا کار می کنند، و همچنین پمپ های پره ای و پیستونی مناسب است. خاصیت ضد زنگ و ضد خوردگی مناسب برای محافظت بهینه از اجزا، خاصیت ضد سایش عالی و پایداری حرارتی عالی از ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 32

روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 32
روغن توتال آزولا Total AZOLLA AF 32 یک روغن هیدرولیک بدون خاکستر (Ashless) با خواص ضد سایش عالی است. این روغن برای سیستم های هیدرولیک که تحت شرایط فشار یا دما  بالا کار می کنند، و همچنین پمپ های پره ای و پیستونی مناسب است. خاصیت ضد زنگ و ضد خوردگی مناسب برای محافظت بهینه از اجزا، خاصیت ضد سایش عالی و پایداری حرارتی عالی از ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir