گریس توتال سران TOTAL CERAN AD Plus

گریس توتال سران TOTAL CERAN AD Plus
گریس توتال سران TOTAL CERAN AD Plus گریس صنعتی حاوی افزودنی فشاربالا (EP) می باشد که برای روانکاری یاتاقان های صنعتی، دنده ها و غیره که در دمای بالا و بار زیاد کار می کنند، طراحی شده است. این گریس در واقع مقاومت بار قابل توجه به لطف خواص فشار شدید و ضد سایش خود دارد. این گریس از روغن پایه به همراه سفت کننده کلسیوم سولفونات کمپلکس تولید می شود و در دماهای بالا نیز کارکرد خوبی را از خود نشان داده است.
ادامه مطلب

گریس توتال سران TOTAL CERAN MS

گریس توتال سران TOTAL CERAN MS
گریس توتال سران TOTAL CERAN MS گریس صنعتی حاوی افزودنی فشاربالا (EP) می باشد که برای روانکاری یاتاقان های صنعتی، دنده ها و غیره که در دمای بالا و بار زیاد کار می کنند، طراحی شده است. این گریس در واقع مقاومت بار قابل توجه به لطف خواص فشار شدید و ضد سایش خود دارد. این گریس از روغن پایه به همراه سفت کننده کلسیوم سولفونات کمپلکس تولید می شود و در دماهای بالا نیز کارکرد خوبی را از خود نشان داده است.
ادامه مطلب

گریس توتال سران TOTAL CERAN GEP

گریس توتال سران TOTAL CERAN GEP
گریس توتال سران TOTAL CERAN GEP گریس صنعتی حاوی افزودنی فشاربالا (EP) می باشد که برای روانکاری یاتاقان های صنعتی، دنده ها و غیره که در دمای بالا و بار زیاد کار می کنند، طراحی شده است. این گریس در واقع مقاومت بار قابل توجه به لطف خواص فشار شدید و ضد سایش خود دارد. این گریس از روغن پایه به همراه سفت کننده کلسیوم سولفونات کمپلکس تولید می شود و در دماهای بالا نیز کارکرد خوبی را از خود نشان داده است.
ادامه مطلب

گریس توتال سران TOTAL CERAN HV

گریس توتال سران TOTAL CERAN HV
گریس توتال سران TOTAL CERAN HV گریس صنعتی حاوی افزودنی فشاربالا (EP) می باشد که برای روانکاری یاتاقان های صنعتی، دنده ها و غیره که در دمای بالا و بار زیاد کار می کنند، طراحی شده است. این گریس در واقع مقاومت بار قابل توجه به لطف خواص فشار شدید و ضد سایش خود دارد. این گریس از روغن پایه به همراه سفت کننده کلسیوم سولفونات کمپلکس تولید می شود و در دماهای بالا نیز کارکرد خوبی را از خود نشان داده است.
ادامه مطلب

گریس توتال سران TOTAL CERAN CA

گریس توتال سران TOTAL CERAN CA
گریس توتال سران TOTAL CERAN CA گریس صنعتی حاوی افزودنی فشاربالا (EP) می باشد که برای روانکاری یاتاقان های صنعتی، دنده ها و غیره که در دمای بالا و بار زیاد کار می کنند، طراحی شده است. این گریس در واقع مقاومت بار قابل توجه به لطف خواص فشار شدید و ضد سایش خود دارد. این گریس از روغن پایه به همراه سفت کننده کلسیوم سولفونات کمپلکس تولید می شود و در دماهای بالا نیز کارکرد خوبی را از خود نشان داده است.
ادامه مطلب

گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 720

گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 720
گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 720 گریس پایه کلسیوم سولفونات کمپلکس است. این صابون جدید از نظر مقاومت در برابر آب و پایداری حرارتی، ظرفیت باربری، خاصیت ضد خوردگی و در عین حال سطح بسیار بالایی از قابلیت پمپاژ و قابلیت روانکاری مناسب در بارهای بالا بسیار برجسته می باشد. این گریس برای روانکاری انواع اجزا تحت بار و دما، شوک، کار در شرایطی که روغن در تماس مکرر با آب است  مناسب است.
ادامه مطلب

گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 460

گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 460
گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 460 گریس پایه کلسیوم سولفونات کمپلکس است. این صابون جدید از نظر مقاومت در برابر آب و پایداری حرارتی، ظرفیت باربری، خاصیت ضد خوردگی و در عین حال سطح بسیار بالایی از قابلیت پمپاژ و قابلیت روانکاری مناسب در بارهای بالا بسیار برجسته می باشد. این گریس برای روانکاری انواع اجزا تحت بار و دما، شوک، کار در شرایطی که روغن در تماس مکرر با آب است  مناسب است.
ادامه مطلب

گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 220

گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 220
گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 220 گریس پایه کلسیوم سولفونات کمپلکس است. این صابون جدید از نظر مقاومت در برابر آب و پایداری حرارتی، ظرفیت باربری، خاصیت ضد خوردگی و در عین حال سطح بسیار بالایی از قابلیت پمپاژ و قابلیت روانکاری مناسب در بارهای بالا بسیار برجسته می باشد. این گریس برای روانکاری انواع اجزا تحت بار و دما، شوک، کار در شرایطی که روغن در تماس مکرر با آب است  مناسب است.
ادامه مطلب

گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 100

گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 100
گریس توتال سران TOTAL CERAN XM 100 گریس پایه کلسیوم سولفونات کمپلکس است. این صابون جدید از نظر مقاومت در برابر آب و پایداری حرارتی، ظرفیت باربری، خاصیت ضد خوردگی و در عین حال سطح بسیار بالایی از قابلیت پمپاژ و قابلیت روانکاری مناسب در بارهای بالا بسیار برجسته می باشد. این گریس برای روانکاری انواع اجزا تحت بار و دما، شوک، کار در شرایطی که روغن در تماس مکرر با آب است  مناسب است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir