روغن توتال میزولا Total Misola AFH 220

روغن توتال میزولا Total Misola AFH 220
روغن توتال میزولا Total Misola AFH 220 یک روغن گردشی است که به خصوص برای روغن کاری ماشین آلات کاغذ تولید شده است. روغن توتال میزولا Total Misola AFH 220 یک روغن گردشی بدون خاکستر است که عملکردهای حاصل از نظر پایداری حرارتی، محافظت در برابر خوردگی و خاصیت ضد سایش، آن را به روانکاری با کیفیت بالا برای کلیه کاربردهای روغن گردشی تبدیل کرده است که نیازی به خواص فشار شدید تقویت نشده ندارد.
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola AFH 150

روغن توتال میزولا Total Misola AFH 150
روغن توتال میزولا Total Misola AFH 150 یک روغن گردشی است که به خصوص برای روغن کاری ماشین آلات کاغذ تولید شده است. روغن توتال میزولا Total Misola AFH 150 یک روغن گردشی بدون خاکستر است که عملکردهای حاصل از نظر پایداری حرارتی، محافظت در برابر خوردگی و خاصیت ضد سایش، آن را به روانکاری با کیفیت بالا برای کلیه کاربردهای روغن گردشی تبدیل کرده است که نیازی به خواص فشار شدید تقویت نشده ندارد.
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola ZS 320

روغن توتال میزولا Total Misola ZS 320
برای صنایع چوب و کاغذ، روغن توتال میزولا Total Misola ZS 320 یک روغن گردشی کاربردی است که در برابر آلودگی های شیمیایی مقاوم است. روغن توتال میزولا Total Misola ZS 320 عملکرد خود را در روانکاری دنده ها و یاتاقان به خوبی نشان داده است چرا که خواص ضد سایش و ضد خوردگی عالی دارد. توتال میزولا زد اس جداپذیری خوبی از آب دارد و حتی در دماهای بالا تشکیل رسوب نمی دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola ZS 220

روغن توتال میزولا Total Misola ZS 220
برای صنایع چوب و کاغذ، روغن توتال میزولا Total Misola ZS 220 یک روغن گردشی کاربردی است که در برابر آلودگی های شیمیایی مقاوم است. روغن توتال میزولا Total Misola ZS 220 عملکرد خود را در روانکاری دنده ها و یاتاقان به خوبی نشان داده است چرا که خواص ضد سایش و ضد خوردگی عالی دارد. توتال میزولا زد اس جداپذیری خوبی از آب دارد و حتی در دماهای بالا تشکیل رسوب نمی دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola ZS 150

روغن توتال میزولا Total Misola ZS 150
برای صنایع چوب و کاغذ، روغن توتال میزولا Total Misola ZS 150 یک روغن گردشی کاربردی است که در برابر آلودگی های شیمیایی مقاوم است. روغن توتال میزولا Total Misola ZS 150 عملکرد خود را در روانکاری دنده ها و یاتاقان به خوبی نشان داده است چرا که خواص ضد سایش و ضد خوردگی عالی دارد. توتال میزولا زد اس جداپذیری خوبی از آب دارد و حتی در دماهای بالا تشکیل رسوب نمی دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola ASC 320

روغن توتال میزولا Total Misola ASC 320
روغن توتال میزولا Total Misola ASC 320 روانکاری با عملکرد بالا است که به خصوص برای روانکاری انتهای خشک و مرطوب ماشین آلات کاغذی تولید شده است. از ویژگی های روغن توتال میزولا Total Misola ASC 320 می توان به موارد زیر اشاره کرد: پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون عالی: عدم تشکیل رسوبات و افزایش طول عمر روغن محافظت عالی در برابر خوردگی در دمای بالا خصوصیات سایش بسیار خوب: افزایش عمر مفید بلبرینگ و چرخ دنده خواص خوردگی عالی حتی در صورت وجود آب آلوده
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola ASC 220

روغن توتال میزولا Total Misola ASC 220
روغن توتال میزولا Total Misola ASC 220 روانکاری با عملکرد بالا است که به خصوص برای روانکاری انتهای خشک و مرطوب ماشین آلات کاغذی تولید شده است. از ویژگی های روغن توتال میزولا Total Misola ASC 220 می توان به موارد زیر اشاره کرد: پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون عالی: عدم تشکیل رسوبات و افزایش طول عمر روغن محافظت عالی در برابر خوردگی در دمای بالا خصوصیات سایش بسیار خوب: افزایش عمر مفید بلبرینگ و چرخ دنده خواص خوردگی عالی حتی در صورت وجود آب آلوده
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola ASC 100

روغن توتال میزولا Total Misola ASC 100
روغن توتال میزولا Total Misola ASC 100 روانکاری با عملکرد بالا است که به خصوص برای روانکاری انتهای خشک و مرطوب ماشین آلات کاغذی تولید شده است. از ویژگی های روغن توتال میزولا Total Misola ASC 100 می توان به موارد زیر اشاره کرد: پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون عالی: عدم تشکیل رسوبات و افزایش طول عمر روغن محافظت عالی در برابر خوردگی در دمای بالا خصوصیات سایش بسیار خوب: افزایش عمر مفید بلبرینگ و چرخ دنده خواص خوردگی عالی حتی در صورت وجود آب آلوده
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola ASC 150

روغن توتال میزولا Total Misola ASC 150
روغن توتال میزولا Total Misola ASC 150 روانکاری با عملکرد بالا است که به خصوص برای روانکاری انتهای خشک و مرطوب ماشین آلات کاغذی تولید شده است. از ویژگی های روغن توتال میزولا Total Misola ASC 150 می توان به موارد زیر اشاره کرد: پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون عالی: عدم تشکیل رسوبات و افزایش طول عمر روغن محافظت عالی در برابر خوردگی در دمای بالا خصوصیات سایش بسیار خوب: افزایش عمر مفید بلبرینگ و چرخ دنده خواص خوردگی عالی حتی در صورت وجود آب آلوده
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 460

روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 460
روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 460 یک روغن گردشی پایه سینتتیک (PAO) است که برای سیستم گردشی ماشین آلات تولید شده است. از خواص عملکردی روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 460 می توان موارد زیر را نام برد: می توان در محدوده دمایی گسترده ای استفاده کرد: شاخص گرانروی زیاد ، نقطه ریزش کم، محافظت عالی در برابر سایش برای سطوح فلزی در حال حرکت، عمر کاری طولانی به دلیل وجود روغن پایه سینتتیک، کمک به راه اندازی آسان ماشین آلات در دمای پایین
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 320

روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 320
روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 320 یک روغن گردشی پایه سینتتیک (PAO) است که برای سیستم گردشی ماشین آلات تولید شده است. از خواص عملکردی روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 320 می توان موارد زیر را نام برد: می توان در محدوده دمایی گسترده ای استفاده کرد: شاخص گرانروی زیاد ، نقطه ریزش کم، محافظت عالی در برابر سایش برای سطوح فلزی در حال حرکت، عمر کاری طولانی به دلیل وجود روغن پایه سینتتیک، کمک به راه اندازی آسان ماشین آلات در دمای پایین
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 220

روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 220
روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 220 یک روغن گردشی پایه سینتتیک (PAO) است که برای سیستم گردشی ماشین آلات تولید شده است. از خواص عملکردی روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 220 می توان موارد زیر را نام برد: می توان در محدوده دمایی گسترده ای استفاده کرد: شاخص گرانروی زیاد ، نقطه ریزش کم، محافظت عالی در برابر سایش برای سطوح فلزی در حال حرکت، عمر کاری طولانی به دلیل وجود روغن پایه سینتتیک، کمک به راه اندازی آسان ماشین آلات در دمای پایین
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 150

روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 150
روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 150 یک روغن گردشی پایه سینتتیک (PAO) است که برای سیستم گردشی ماشین آلات تولید شده است. از خواص عملکردی روغن توتال میزولا Total Misola MAP SH 150 می توان موارد زیر را نام برد: می توان در محدوده دمایی گسترده ای استفاده کرد: شاخص گرانروی زیاد ، نقطه ریزش کم، محافظت عالی در برابر سایش برای سطوح فلزی در حال حرکت، عمر کاری طولانی به دلیل وجود روغن پایه سینتتیک، کمک به راه اندازی آسان ماشین آلات در دمای پایین
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola MAP 320

روغن توتال میزولا Total Misola MAP 320
روغن توتال میزولا Total Misola MAP 320 یک روغن گردشی پایه نیمه-سینتتیک است که برای سیستم گردشی ماشین آلات تولید شده است. ویژگی های روغن توتال میزولا Total Misola MAP 320 شامل نمونه های زیر است: عدم تشکیل رسوب در دمای بالا ، مدارها را بسیار تمیز نگه می دارد، مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون و پایداری گرمایی خوب، محافظت عالی در برابر خوردگی، خصوصیات سایش بسیار خوب: افزایش عمر مفید بلبرینگ و چرخ دنده
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola MAP 220

روغن توتال میزولا Total Misola MAP 220
روغن توتال میزولا Total Misola MAP 220 یک روغن گردشی پایه نیمه-سینتتیک است که برای سیستم گردشی ماشین آلات تولید شده است. ویژگی های روغن توتال میزولا Total Misola MAP 220 شامل نمونه های زیر است: عدم تشکیل رسوب در دمای بالا ، مدارها را بسیار تمیز نگه می دارد، مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون و پایداری گرمایی خوب، محافظت عالی در برابر خوردگی، خصوصیات سایش بسیار خوب: افزایش عمر مفید بلبرینگ و چرخ دنده
ادامه مطلب

روغن توتال میزولا Total Misola MAP 150

روغن توتال میزولا Total Misola MAP 150
روغن توتال میزولا Total Misola MAP 150 یک روغن گردشی پایه نیمه-سینتتیک است که برای سیستم گردشی ماشین آلات تولید شده است. ویژگی های روغن توتال میزولا Total Misola MAP 150 شامل نمونه های زیر است: عدم تشکیل رسوب در دمای بالا ، مدارها را بسیار تمیز نگه می دارد، مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون و پایداری گرمایی خوب، محافظت عالی در برابر خوردگی، خصوصیات سایش بسیار خوب: افزایش عمر مفید بلبرینگ و چرخ دنده
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir