روغن کلوبر Klueber | گریس کلوبر

 • گریس کلوبر گراف لوسکون

 • پایه آلومینیوم کمپلکس

 • حاوی روغن پایه معدنی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Klüber Grafloscon
 • روغن کلوبر هاتمپ

 • روغن زنجیر کلوبر

 • کاربرد دما بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Klüber Hotemp
 • گریس کلوبر ایزوفلکس

 • گریس یاتاقان

 • حاوی روغن پایه سینتتیک

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Klüber Isoflex
 • گریس کلوبر سنتوپلکس

 • پایه لیتیوم و کلسیوم-لیتیوم

 • حاوی روغن پایه معدنی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Klüber Centoplex
 • ​روغن دنده صنعتی

 • پایه سینتتیک

 • سازگار با محیط زیست

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Klüberbio EG 2
 • ​روغن دنده صنعتی

 • پایه سینتتیک

 • قابل کاربرد در دمای بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Klübersynth GH 6
 • ​روغن صنایع بافندگی

 • پایه نساجی

 • زیست تخریب پذیر

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Klüber Silvertex
 • گریس دنده و یاتاقان

 • بر پایه کلسیوم کامپلکس

 • کاربرد در صنایع غذایی و دارویی

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Klüberfood NH1
 • ​گریس صنعتی

 • بر پایه PFPE

 • کاربرد در دمای بالا

 • موجود در گریدها و خواص مختلف​​​​​​​

Klüber Barrierta
 • روغن کلوبر فلوید

 • پایه معدنی و نیمه-سینتتیک

 • برای دنده های باز

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Klüberfluid C-F
 • گریس کلوبر اسپید بی اف

 • مناسب سرعت های بالا

 • حاوی روغن پایه سینتتیک

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

Klüberspeed

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir