روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 300

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 300
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 300 روغن کمپرسور برودتی و سرمایشی است که از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و با گاز آمونیاک و کربن دی اکسید به خوبی کار می کند.  این روغن خواص جریان در دما پایین خوبی را ارائه می دهد و حاوی روغن پایه با پایداری شیمیایی بالا می باشد و تمایل کمی به تبخیر دارد. این روغن همچنین برای کاربرد در صنایع غذایی و دارویی عملکرد خوب خود را به اثبات رسانده است.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 200

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 200
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 200 روغن کمپرسور برودتی و سرمایشی است که از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و با گاز آمونیاک و کربن دی اکسید به خوبی کار می کند.  این روغن خواص جریان در دما پایین خوبی را ارائه می دهد و حاوی روغن پایه با پایداری شیمیایی بالا می باشد و تمایل کمی به تبخیر دارد. این روغن همچنین برای کاربرد در صنایع غذایی و دارویی عملکرد خوب خود را به اثبات رسانده است.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 150

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 150
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 150 روغن کمپرسور برودتی و سرمایشی است که از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و با گاز آمونیاک و کربن دی اکسید به خوبی کار می کند.  این روغن خواص جریان در دما پایین خوبی را ارائه می دهد و حاوی روغن پایه با پایداری شیمیایی بالا می باشد و تمایل کمی به تبخیر دارد. این روغن همچنین برای کاربرد در صنایع غذایی و دارویی عملکرد خوب خود را به اثبات رسانده است.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 100

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 100
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit R 100 روغن کمپرسور برودتی و سرمایشی است که از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و با گاز آمونیاک و کربن دی اکسید به خوبی کار می کند.  این روغن خواص جریان در دما پایین خوبی را ارائه می دهد و حاوی روغن پایه با پایداری شیمیایی بالا می باشد و تمایل کمی به تبخیر دارد. این روغن همچنین برای کاربرد در صنایع غذایی و دارویی عملکرد خوب خود را به اثبات رسانده است.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 220

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 220
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 220 برای روانکاری کمپرسورهای گاز دورانی و رفت و برگشتی استفاده می شود. این روغن یک روغن کمپرسور گازی پایه سینتتیک می باشد و خواص ضد خوردگی عالی دارد. این روغن از کمپرسورها در برابر سایش، زنگ زدگی و خوردگی سولفید هیدروژن محافظت می کند.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 150

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 150
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 150 برای روانکاری کمپرسورهای گاز دورانی و رفت و برگشتی استفاده می شود. این روغن یک روغن کمپرسور گازی پایه سینتتیک می باشد و خواص ضد خوردگی عالی دارد. این روغن از کمپرسورها در برابر سایش، زنگ زدگی و خوردگی سولفید هیدروژن محافظت می کند.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 100

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 100
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 100 برای روانکاری کمپرسورهای گاز دورانی و رفت و برگشتی استفاده می شود. این روغن یک روغن کمپرسور گازی پایه سینتتیک می باشد و خواص ضد خوردگی عالی دارد. این روغن از کمپرسورها در برابر سایش، زنگ زدگی و خوردگی سولفید هیدروژن محافظت می کند.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 68

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 68
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit NGSH 68 برای روانکاری کمپرسورهای گاز دورانی و رفت و برگشتی استفاده می شود. این روغن یک روغن کمپرسور گازی پایه سینتتیک می باشد و خواص ضد خوردگی عالی دارد. این روغن از کمپرسورها در برابر سایش، زنگ زدگی و خوردگی سولفید هیدروژن محافظت می کند.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 2 

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 2 
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 2 یک روغن کمپرسور گازی پایه سینتتیک می باشد که در انواع کمپرسورهای پیستونی و دورانی به کار می رود. روغن کمپرسور مذکور بر پایه پلی آلكیلن گلیكول و مواد افزودنی مخصوص ساخته می شود. در کمپرسورهای پیستونی فشار قوی برای گاز طبیعی یا گاز فرایند هیدروکربن، روغن های معدنی به راحتی جذب شده و توسط جریان گاز رقیق می شوند. این روغن در مقایسه با روغن های پایه معدنی، در برابر جذب توسط گازهای هیدروکربن بسیار مقاوم است.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 150

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 150
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 150 یک روغن کمپرسور گازی پایه سینتتیک می باشد که در انواع کمپرسورهای پیستونی و دورانی به کار می رود. روغن کمپرسور مذکور بر پایه پلی آلكیلن گلیكول و مواد افزودنی مخصوص ساخته می شود. در کمپرسورهای پیستونی فشار قوی برای گاز طبیعی یا گاز فرایند هیدروکربن، روغن های معدنی به راحتی جذب شده و توسط جریان گاز رقیق می شوند. این روغن در مقایسه با روغن های پایه معدنی، در برابر جذب توسط گازهای هیدروکربن بسیار مقاوم است.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 100

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 100
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 100 یک روغن کمپرسور گازی پایه سینتتیک می باشد که در انواع کمپرسورهای پیستونی و دورانی به کار می رود. روغن کمپرسور مذکور بر پایه پلی آلكیلن گلیكول و مواد افزودنی مخصوص ساخته می شود. در کمپرسورهای پیستونی فشار قوی برای گاز طبیعی یا گاز فرایند هیدروکربن، روغن های معدنی به راحتی جذب شده و توسط جریان گاز رقیق می شوند. این روغن در مقایسه با روغن های پایه معدنی، در برابر جذب توسط گازهای هیدروکربن بسیار مقاوم است.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 68

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 68
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit PGS 68 یک روغن کمپرسور گازی پایه سینتتیک می باشد که در انواع کمپرسورهای پیستونی و دورانی به کار می رود. روغن کمپرسور مذکور بر پایه پلی آلكیلن گلیكول و مواد افزودنی مخصوص ساخته می شود. در کمپرسورهای پیستونی فشار قوی برای گاز طبیعی یا گاز فرایند هیدروکربن، روغن های معدنی به راحتی جذب شده و توسط جریان گاز رقیق می شوند. این روغن در مقایسه با روغن های پایه معدنی، در برابر جذب توسط گازهای هیدروکربن بسیار مقاوم است.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 100

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 100
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 100 در دسته روغن های کمپرسور هوا پایه سینتتیک برای فواصل تغییر روغن تا 10000 ساعت کار قرار می گیرد. بازدارنده های ویژه موجود در این روغن، فضای کمپرسورها را تمیز نگه می دارند. با توجه به پایداری تبخیر روغن پایه، محتوای بخار روغن در هوای فشرده می تواند به میزان قابل توجهی در مقایسه با روغن های معدنی معمولی کاهش یابد. این امر به کاهش مصرف روغن و هوای فشرده تمیز کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 68

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 68
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 68 در دسته روغن های کمپرسور هوا پایه سینتتیک برای فواصل تغییر روغن تا 10000 ساعت کار قرار می گیرد. بازدارنده های ویژه موجود در این روغن، فضای کمپرسورها را تمیز نگه می دارند. با توجه به پایداری تبخیر روغن پایه، محتوای بخار روغن در هوای فشرده می تواند به میزان قابل توجهی در مقایسه با روغن های معدنی معمولی کاهش یابد. این امر به کاهش مصرف روغن و هوای فشرده تمیز کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 55

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 55
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 55 در دسته روغن های کمپرسور هوا پایه سینتتیک برای فواصل تغییر روغن تا 10000 ساعت کار قرار می گیرد. بازدارنده های ویژه موجود در این روغن، فضای کمپرسورها را تمیز نگه می دارند. با توجه به پایداری تبخیر روغن پایه، محتوای بخار روغن در هوای فشرده می تواند به میزان قابل توجهی در مقایسه با روغن های معدنی معمولی کاهش یابد. این امر به کاهش مصرف روغن و هوای فشرده تمیز کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 46

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 46
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 46 در دسته روغن های کمپرسور هوا پایه سینتتیک برای فواصل تغییر روغن تا 10000 ساعت کار قرار می گیرد. بازدارنده های ویژه موجود در این روغن، فضای کمپرسورها را تمیز نگه می دارند. با توجه به پایداری تبخیر روغن پایه، محتوای بخار روغن در هوای فشرده می تواند به میزان قابل توجهی در مقایسه با روغن های معدنی معمولی کاهش یابد. این امر به کاهش مصرف روغن و هوای فشرده تمیز کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 32

روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 32
روغن کلوبر سامیت Klüber Summit SH 32 در دسته روغن های کمپرسور هوا پایه سینتتیک برای فواصل تغییر روغن تا 10000 ساعت کار قرار می گیرد. بازدارنده های ویژه موجود در این روغن، فضای کمپرسورها را تمیز نگه می دارند. با توجه به پایداری تبخیر روغن پایه، محتوای بخار روغن در هوای فشرده می تواند به میزان قابل توجهی در مقایسه با روغن های معدنی معمولی کاهش یابد. این امر به کاهش مصرف روغن و هوای فشرده تمیز کمک می کند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir