روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 220

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 220
وغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 220 روانکار روغنی دنده صنعتی چندمنظوره است که روغن پایه سینتتیک مرغوب تهیه و تولید می شود. از ویژگی های برجسته این روغن دنده می توان به موارد زیر اشاره کرد: محافظت بالا در برابر خراش، محافظت دنده ها و یاتاقان ها در برابر سایش، پایداری برشی خوب برای تشکیل فیلم روان کننده قابل اعتماد، مقاومت بالا در برابر میکروپیتینگ، پایداری اکسیداسیون بالا
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 150

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 150
روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 150 روانکار روغنی دنده صنعتی چندمنظوره است که روغن پایه سینتتیک مرغوب تهیه و تولید می شود. از ویژگی های برجسته این روغن دنده می توان به موارد زیر اشاره کرد: محافظت بالا در برابر خراش، محافظت دنده ها و یاتاقان ها در برابر سایش، پایداری برشی خوب برای تشکیل فیلم روان کننده قابل اعتماد، مقاومت بالا در برابر میکروپیتینگ، پایداری اکسیداسیون بالا
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 100

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 100
روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 100 روانکار روغنی دنده صنعتی چندمنظوره است که روغن پایه سینتتیک مرغوب تهیه و تولید می شود. از ویژگی های برجسته این روغن دنده می توان به موارد زیر اشاره کرد: محافظت بالا در برابر خراش، محافظت دنده ها و یاتاقان ها در برابر سایش، پایداری برشی خوب برای تشکیل فیلم روان کننده قابل اعتماد، مقاومت بالا در برابر میکروپیتینگ، پایداری اکسیداسیون بالا
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 68

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 68
روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 68 روانکار روغنی دنده صنعتی چندمنظوره است که روغن پایه سینتتیک مرغوب تهیه و تولید می شود. از ویژگی های برجسته این روغن دنده می توان به موارد زیر اشاره کرد: محافظت بالا در برابر خراش، محافظت دنده ها و یاتاقان ها در برابر سایش، پایداری برشی خوب برای تشکیل فیلم روان کننده قابل اعتماد، مقاومت بالا در برابر میکروپیتینگ، پایداری اکسیداسیون بالا
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 46

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 46
روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 46 روانکار روغنی دنده صنعتی چندمنظوره است که روغن پایه سینتتیک مرغوب تهیه و تولید می شود. از ویژگی های برجسته این روغن دنده می توان به موارد زیر اشاره کرد: محافظت بالا در برابر خراش، محافظت دنده ها و یاتاقان ها در برابر سایش، پایداری برشی خوب برای تشکیل فیلم روان کننده قابل اعتماد، مقاومت بالا در برابر میکروپیتینگ، پایداری اکسیداسیون بالا
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 32

روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 32
روغن دنده کلوبر Klübersynth GEM 4 N 32 روانکار روغنی دنده صنعتی چندمنظوره است که روغن پایه سینتتیک مرغوب تهیه و تولید می شود. از ویژگی های برجسته این روغن دنده می توان به موارد زیر اشاره کرد: محافظت بالا در برابر خراش، محافظت دنده ها و یاتاقان ها در برابر سایش، پایداری برشی خوب برای تشکیل فیلم روان کننده قابل اعتماد، مقاومت بالا در برابر میکروپیتینگ، پایداری اکسیداسیون بالا
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-680

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-680
روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-680 روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با عملکرد بالا برای صنایع غذایی و صنایع دارویی است. این روغن ظرفیت باربری بالا را ارائه می دهد. چرخ دنده ها حتی در اوج بارهای بسیار زیاد، ارتعاشات یا نوسانات، یا در صورت عدم عملکرد صحیح دستگاه، به اندازه کافی در برابر خراش محافظت می شوند. با محافظت عالی از سایش چرخ دنده و یاتاقان غلتکی اطمینان حاصل می کند که عمر مفید محاسبه شده برای قطعات روانکاری شده، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-460

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-460
روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-460 روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با عملکرد بالا برای صنایع غذایی و صنایع دارویی است. این روغن ظرفیت باربری بالا را ارائه می دهد. چرخ دنده ها حتی در اوج بارهای بسیار زیاد، ارتعاشات یا نوسانات، یا در صورت عدم عملکرد صحیح دستگاه، به اندازه کافی در برابر خراش محافظت می شوند. با محافظت عالی از سایش چرخ دنده و یاتاقان غلتکی اطمینان حاصل می کند که عمر مفید محاسبه شده برای قطعات روانکاری شده، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-320

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-320
روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-320 روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با عملکرد بالا برای صنایع غذایی و صنایع دارویی است. این روغن ظرفیت باربری بالا را ارائه می دهد. چرخ دنده ها حتی در اوج بارهای بسیار زیاد، ارتعاشات یا نوسانات، یا در صورت عدم عملکرد صحیح دستگاه، به اندازه کافی در برابر خراش محافظت می شوند. با محافظت عالی از سایش چرخ دنده و یاتاقان غلتکی اطمینان حاصل می کند که عمر مفید محاسبه شده برای قطعات روانکاری شده، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-220

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-220
روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-220 روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با عملکرد بالا برای صنایع غذایی و صنایع دارویی است. این روغن ظرفیت باربری بالا را ارائه می دهد. چرخ دنده ها حتی در اوج بارهای بسیار زیاد، ارتعاشات یا نوسانات، یا در صورت عدم عملکرد صحیح دستگاه، به اندازه کافی در برابر خراش محافظت می شوند. با محافظت عالی از سایش چرخ دنده و یاتاقان غلتکی اطمینان حاصل می کند که عمر مفید محاسبه شده برای قطعات روانکاری شده، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-150

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-150
روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-150 روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با عملکرد بالا برای صنایع غذایی و صنایع دارویی است. این روغن ظرفیت باربری بالا را ارائه می دهد. چرخ دنده ها حتی در اوج بارهای بسیار زیاد، ارتعاشات یا نوسانات، یا در صورت عدم عملکرد صحیح دستگاه، به اندازه کافی در برابر خراش محافظت می شوند. با محافظت عالی از سایش چرخ دنده و یاتاقان غلتکی اطمینان حاصل می کند که عمر مفید محاسبه شده برای قطعات روانکاری شده، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-100

روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-100
روغن دنده کلوبر Klübersynth UH1 6-100 روغن دنده پایه مصنوعی (سینتتیک) با عملکرد بالا برای صنایع غذایی و صنایع دارویی است. این روغن ظرفیت باربری بالا را ارائه می دهد. چرخ دنده ها حتی در اوج بارهای بسیار زیاد، ارتعاشات یا نوسانات، یا در صورت عدم عملکرد صحیح دستگاه، به اندازه کافی در برابر خراش محافظت می شوند. با محافظت عالی از سایش چرخ دنده و یاتاقان غلتکی اطمینان حاصل می کند که عمر مفید محاسبه شده برای قطعات روانکاری شده، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-460

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-460
روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-460 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک می باشد که کارکرد فوق العاده ای در دماهای بالا ارائه می دهد. در این روغن، رفتار عالی ویسکوزیته-درجه حرارت از تشکیل یک فیلم روان کننده کافی در طیف وسیعی از دمای کاری، حتی در دمای بالا پشتیبانی می کند. بنابراین، می تواند دمای پایین و بالا را در بسیاری از کاربردها پوشش دهد. رفتار اصطکاک بهینه شده این روغن که توسط روغنهای پایه با دقت انتخاب شده فعال می شود، باعث کاهش اتلاف نیرو و بهبود کارایی دنده می شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-220

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-220
روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-220 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک می باشد که کارکرد فوق العاده ای در دماهای بالا ارائه می دهد. در این روغن، رفتار عالی ویسکوزیته-درجه حرارت از تشکیل یک فیلم روان کننده کافی در طیف وسیعی از دمای کاری، حتی در دمای بالا پشتیبانی می کند. بنابراین، می تواند دمای پایین و بالا را در بسیاری از کاربردها پوشش دهد. رفتار اصطکاک بهینه شده این روغن که توسط روغنهای پایه با دقت انتخاب شده فعال می شود، باعث کاهش اتلاف نیرو و بهبود کارایی دنده می شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-100

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-100
روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-100 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک می باشد که کارکرد فوق العاده ای در دماهای بالا ارائه می دهد. در این روغن، رفتار عالی ویسکوزیته-درجه حرارت از تشکیل یک فیلم روان کننده کافی در طیف وسیعی از دمای کاری، حتی در دمای بالا پشتیبانی می کند. بنابراین، می تواند دمای پایین و بالا را در بسیاری از کاربردها پوشش دهد. رفتار اصطکاک بهینه شده این روغن که توسط روغنهای پایه با دقت انتخاب شده فعال می شود، باعث کاهش اتلاف نیرو و بهبود کارایی دنده می شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-46

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-46
روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-46 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک می باشد که کارکرد فوق العاده ای در دماهای بالا ارائه می دهد. در این روغن، رفتار عالی ویسکوزیته-درجه حرارت از تشکیل یک فیلم روان کننده کافی در طیف وسیعی از دمای کاری، حتی در دمای بالا پشتیبانی می کند. بنابراین، می تواند دمای پایین و بالا را در بسیاری از کاربردها پوشش دهد. رفتار اصطکاک بهینه شده این روغن که توسط روغنهای پایه با دقت انتخاب شده فعال می شود، باعث کاهش اتلاف نیرو و بهبود کارایی دنده می شود.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-32

روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-32
روغن دنده کلوبر Klübersynth GH 6-32 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک می باشد که کارکرد فوق العاده ای در دماهای بالا ارائه می دهد. در این روغن، رفتار عالی ویسکوزیته-درجه حرارت از تشکیل یک فیلم روان کننده کافی در طیف وسیعی از دمای کاری، حتی در دمای بالا پشتیبانی می کند. بنابراین، می تواند دمای پایین و بالا را در بسیاری از کاربردها پوشش دهد. رفتار اصطکاک بهینه شده این روغن که توسط روغنهای پایه با دقت انتخاب شده فعال می شود، باعث کاهش اتلاف نیرو و بهبود کارایی دنده می شود.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir