روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 150

روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 150
برای روانکاری انواع کمپرسور پیستونی (رفت و برگشتی)، روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 150 پایه معدنی یک گزینه عالی به حساب می آید. روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 150 حداکثر کارایی کمپرسور را می دهد و تا عملکرد اصلی خود را حفظ کند. خواص ضد خوردگی توتال داکنیس پی از انواع اجزای فلزی در معرض اثرات آب محافظت می کند. این روغن برای روانکاری سیلندر و آستر بر اساس یک سیستم روانکاری جداگانه بسیار مناسب است.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 100

روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 100
برای روانکاری انواع کمپرسور پیستونی (رفت و برگشتی)، روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 100 پایه معدنی یک گزینه عالی به حساب می آید. روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 100 حداکثر کارایی کمپرسور را می دهد و تا عملکرد اصلی خود را حفظ کند. خواص ضد خوردگی توتال داکنیس پی از انواع اجزای فلزی در معرض اثرات آب محافظت می کند. این روغن برای روانکاری سیلندر و آستر بر اساس یک سیستم روانکاری جداگانه بسیار مناسب است.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 68

روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 68
برای روانکاری انواع کمپرسور پیستونی (رفت و برگشتی)، روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 68 پایه معدنی یک گزینه عالی به حساب می آید. روغن توتال داکنیس Total Dacnis P 68 حداکثر کارایی کمپرسور را می دهد و تا عملکرد اصلی خود را حفظ کند. خواص ضد خوردگی توتال داکنیس پی از انواع اجزای فلزی در معرض اثرات آب محافظت می کند. این روغن برای روانکاری سیلندر و آستر بر اساس یک سیستم روانکاری جداگانه بسیار مناسب است.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 68

روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 68
روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 68 به منظور افزایش بهره وری و روانکاری کمپرسورهای اسکرو به بازار معرفی شده است. روغن توتال داکنیس ال دی با شرایط تخلیه طولانی و عمر کاری زیاد خود، که می تواند برای کمپرسورهای روغن کاری شده در شرایط استاندارد به 4000 ساعت برسد، شناخته می شود. روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 68 برای دماهای تخلیه تا 100 درجه مناسب است و برای دماهای بالاتر روغن های پایه سینتتیک توتال پیشنهاد می شوند.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 46

روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 46
روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 46 به منظور افزایش بهره وری و روانکاری کمپرسورهای اسکرو به بازار معرفی شده است. روغن توتال داکنیس ال دی با شرایط تخلیه طولانی و عمر کاری زیاد خود، که می تواند برای کمپرسورهای روغن کاری شده در شرایط استاندارد به 4000 ساعت برسد، شناخته می شود. روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 46 برای دماهای تخلیه تا 100 درجه مناسب است و برای دماهای بالاتر روغن های پایه سینتتیک توتال پیشنهاد می شوند.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 32

روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 32
روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 32 به منظور افزایش بهره وری و روانکاری کمپرسورهای اسکرو به بازار معرفی شده است. روغن توتال داکنیس ال دی با شرایط تخلیه طولانی و عمر کاری زیاد خود، که می تواند برای کمپرسورهای روغن کاری شده در شرایط استاندارد به 4000 ساعت برسد، شناخته می شود. روغن توتال داکنیس Total Dacnis LD 32 برای دماهای تخلیه تا 100 درجه مناسب است و برای دماهای بالاتر روغن های پایه سینتتیک توتال پیشنهاد می شوند.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 100

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 100
روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 100 حاوی روغن پایه سینتتیک می باشد و برای روانکاری کمپرسور های دورانی و رفت و برگشتی به کار می رود. روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 100 دارای پایداری حرارتی خوبی حتی در دمای بالا است بطوری که قابل بکارگیری در کمپرسورهایی با دمای تخلیه هوا تا 250 درجه سانتی گراد می باشد. روغن توتال داکنیس اس ای دارای فراریت کم و تمایل اندک برای تشکیل کف است، و همچنین محافظت خوبی در برابر سایش و خوردگی اجزا کمپرسورهای هوا ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 68

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 68
روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 68 حاوی روغن پایه سینتتیک می باشد و برای روانکاری کمپرسور های دورانی و رفت و برگشتی به کار می رود. روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 68 دارای پایداری حرارتی خوبی حتی در دمای بالا است بطوری که قابل بکارگیری در کمپرسورهایی با دمای تخلیه هوا تا 250 درجه سانتی گراد می باشد. روغن توتال داکنیس اس ای دارای فراریت کم و تمایل اندک برای تشکیل کف است، و همچنین محافظت خوبی در برابر سایش و خوردگی اجزا کمپرسورهای هوا ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 46

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 46
روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 46 حاوی روغن پایه سینتتیک می باشد و برای روانکاری کمپرسور های دورانی و رفت و برگشتی به کار می رود. روغن توتال داکنیس Total Dacnis SE 46 دارای پایداری حرارتی خوبی حتی در دمای بالا است بطوری که قابل بکارگیری در کمپرسورهایی با دمای تخلیه هوا تا 250 درجه سانتی گراد می باشد. روغن توتال داکنیس اس ای دارای فراریت کم و تمایل اندک برای تشکیل کف است، و همچنین محافظت خوبی در برابر سایش و خوردگی اجزا کمپرسورهای هوا ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 100

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 100
با استفاده از روغن پایه سینتتیک (PAO)، روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 100 برای روغنکاری کمپرسورهای دورانی و بعضا کمپرسورهای رفت و برگشتی توسط شرکت توتال پیشنهاد شده است. روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 100 برای دمای تخلیه هوای بالای 90 درجه نیز کارایی خود را به اثبات رسانده است. روغن توتال داکنیس اس اچ برای روغن کاری چرخ دنده ها، یاتاقان ها که تحت شرایط سخت کار می کنند، توصیه می شود. این روغن خاصیتی ضد انسداد دارد که باعث حصول اطمینان از کارایی فیلترها در یک دوره طولانی می شود.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 68 

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 68 
با استفاده از روغن پایه سینتتیک (PAO)، روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 68 برای روغنکاری کمپرسورهای دورانی و بعضا کمپرسورهای رفت و برگشتی توسط شرکت توتال پیشنهاد شده است. روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 68 برای دمای تخلیه هوای بالای 90 درجه نیز کارایی خود را به اثبات رسانده است. روغن توتال داکنیس اس اچ برای روغن کاری چرخ دنده ها، یاتاقان ها که تحت شرایط سخت کار می کنند، توصیه می شود. این روغن خاصیتی ضد انسداد دارد که باعث حصول اطمینان از کارایی فیلترها در یک دوره طولانی می شود.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 46

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 46
با استفاده از روغن پایه سینتتیک (PAO)، روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 46 برای روغنکاری کمپرسورهای دورانی و بعضا کمپرسورهای رفت و برگشتی توسط شرکت توتال پیشنهاد شده است. روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 46 برای دمای تخلیه هوای بالای 90 درجه نیز کارایی خود را به اثبات رسانده است. روغن توتال داکنیس اس اچ برای روغن کاری چرخ دنده ها، یاتاقان ها که تحت شرایط سخت کار می کنند، توصیه می شود. این روغن خاصیتی ضد انسداد دارد که باعث حصول اطمینان از کارایی فیلترها در یک دوره طولانی می شود.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 32

روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 32
با استفاده از روغن پایه سینتتیک (PAO)، روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 32 برای روغنکاری کمپرسورهای دورانی و بعضا کمپرسورهای رفت و برگشتی توسط شرکت توتال پیشنهاد شده است. روغن توتال داکنیس Total Dacnis SH 32 برای دمای تخلیه هوای بالای 90 درجه نیز کارایی خود را به اثبات رسانده است. روغن توتال داکنیس اس اچ برای روغن کاری چرخ دنده ها، یاتاقان ها که تحت شرایط سخت کار می کنند، توصیه می شود. این روغن خاصیتی ضد انسداد دارد که باعث حصول اطمینان از کارایی فیلترها در یک دوره طولانی می شود.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis 150

روغن توتال داکنیس Total Dacnis 150
روغن توتال داکنیس Total Dacnis 150 یک روغن پایه معدنی برای کمپرسورهای هوا دوار و رفت و برگشتی می باشد. روغن توتال داکنیس Total Dacnis 150 برای استفاده در شرایطی که دمای تخلیه بیش از 100 درجه سانتیگراد نباشد به کار می رود، در غیر این صورت، استفاده از روغن های پایه مصنوعی (سینتتیک) ترجیح داده می شود. استفاده از توتال داکنیس با بهینه سازی کارایی کمپرسور، باعث کاهش واقعی هزینه های عملیاتی تأسیسات تولید هوای فشرده می شود. روغن کمپرسور توتال داکنیس دارای ویژگی های قابل توجه دما پایین همراه با پایدارای اکسیداسیون بهبود یافته می باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis 100

روغن توتال داکنیس Total Dacnis 100
روغن توتال داکنیس Total Dacnis 100 یک روغن پایه معدنی برای کمپرسورهای هوا دوار و رفت و برگشتی می باشد. روغن توتال داکنیس Total Dacnis 100 برای استفاده در شرایطی که دمای تخلیه بیش از 100 درجه سانتیگراد نباشد به کار می رود، در غیر این صورت، استفاده از روغن های پایه مصنوعی (سینتتیک) ترجیح داده می شود. استفاده از توتال داکنیس با بهینه سازی کارایی کمپرسور، باعث کاهش واقعی هزینه های عملیاتی تأسیسات تولید هوای فشرده می شود. روغن کمپرسور توتال داکنیس دارای ویژگی های قابل توجه دما پایین همراه با پایدارای اکسیداسیون بهبود یافته می باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis 68

روغن توتال داکنیس Total Dacnis 68
روغن توتال داکنیس Total Dacnis 68 یک روغن پایه معدنی برای کمپرسورهای هوا دوار و رفت و برگشتی می باشد. روغن توتال داکنیس Total Dacnis 68 برای استفاده در شرایطی که دمای تخلیه بیش از 100 درجه سانتیگراد نباشد به کار می رود، در غیر این صورت، استفاده از روغن های پایه مصنوعی (سینتتیک) ترجیح داده می شود. استفاده از توتال داکنیس با بهینه سازی کارایی کمپرسور، باعث کاهش واقعی هزینه های عملیاتی تأسیسات تولید هوای فشرده می شود. روغن کمپرسور توتال داکنیس دارای ویژگی های قابل توجه دما پایین همراه با پایدارای اکسیداسیون بهبود یافته می باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال داکنیس Total Dacnis 46

روغن توتال داکنیس Total Dacnis 46
روغن توتال داکنیس Total Dacnis 46 یک روغن پایه معدنی برای کمپرسورهای هوا دوار و رفت و برگشتی می باشد. روغن توتال داکنیس Total Dacnis 46 برای استفاده در شرایطی که دمای تخلیه بیش از 100 درجه سانتیگراد نباشد به کار می رود، در غیر این صورت، استفاده از روغن های پایه مصنوعی (سینتتیک) ترجیح داده می شود. استفاده از توتال داکنیس با بهینه سازی کارایی کمپرسور، باعث کاهش واقعی هزینه های عملیاتی تأسیسات تولید هوای فشرده می شود. روغن کمپرسور توتال داکنیس دارای ویژگی های قابل توجه دما پایین همراه با پایدارای اکسیداسیون بهبود یافته می باشد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir