روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.8

روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.8
روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.8 روانکار صنعتی است که به طور خاص برای روانکاری اسپیندل ها در ماشین ابزار طراحی شده است. این روغن از روغنهای پایه و افزودنی های با کیفیت بالا و ویسکوزیته کم فرموله شده است که مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی ایجاد می کند. همچنین، مقاومت بسیار خوبی در برابر کف دارد و به راحتی از آب جدا می شود.
ادامه مطلب

روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.6

روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.6
روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.6 روانکار صنعتی است که به طور خاص برای روانکاری اسپیندل ها در ماشین ابزار طراحی شده است. این روغن از روغنهای پایه و افزودنی های با کیفیت بالا و ویسکوزیته کم فرموله شده است که مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی ایجاد می کند. همچنین، مقاومت بسیار خوبی در برابر کف دارد و به راحتی از آب جدا می شود.
ادامه مطلب

روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.4

روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.4
روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.4 روانکار صنعتی است که به طور خاص برای روانکاری اسپیندل ها در ماشین ابزار طراحی شده است. این روغن از روغنهای پایه و افزودنی های با کیفیت بالا و ویسکوزیته کم فرموله شده است که مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی ایجاد می کند. همچنین، مقاومت بسیار خوبی در برابر کف دارد و به راحتی از آب جدا می شود.
ادامه مطلب

روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.3

روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.3
روغن ماشین ابزار موبیل ولوسیت Mobil Velocite No.3 روانکار صنعتی است که به طور خاص برای روانکاری اسپیندل ها در ماشین ابزار طراحی شده است. این روغن از روغنهای پایه و افزودنی های با کیفیت بالا و ویسکوزیته کم فرموله شده است که مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی ایجاد می کند. همچنین، مقاومت بسیار خوبی در برابر کف دارد و به راحتی از آب جدا می شود.
ادامه مطلب

​محصولات

آقای مهندس مهدی پور
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​