گریس موبیلوکس Mobilux EP 3

گریس موبیلوکس Mobilux EP 3
گریس موبیلوکس Mobilux EP 3 گریس عمومی پایه لیتیوم است که برای انواع کاربردهای صنعتی از جمله کاربردهای سنگین که فشارهای زیاد واحد یا بارهای شوک وجود دارد، توصیه می شود. این گریس محافظت بسیار خوبی در برابر زنگ زدگی و خوردگی ایجاد می کند و در برابر شستشوی آب مقاومت می کند که به ویژه آن را برای تجهیزات دارای شرایط مرطوب مناسب می کند. دامنه عملکرد توصیه شده از 20- تا 130 درجه سانتیگراد است اما در صورت افزایش فرکانس روانکاری، ممکن است در دماهای بالاتر از آنها استفاده شود.
ادامه مطلب

گریس موبیلوکس Mobilux EP 2

گریس موبیلوکس Mobilux EP 2
گریس موبیلوکس Mobilux EP 2 گریس عمومی پایه لیتیوم است که برای انواع کاربردهای صنعتی از جمله کاربردهای سنگین که فشارهای زیاد واحد یا بارهای شوک وجود دارد، توصیه می شود. این گریس محافظت بسیار خوبی در برابر زنگ زدگی و خوردگی ایجاد می کند و در برابر شستشوی آب مقاومت می کند که به ویژه آن را برای تجهیزات دارای شرایط مرطوب مناسب می کند. دامنه عملکرد توصیه شده از 20- تا 130 درجه سانتیگراد است اما در صورت افزایش فرکانس روانکاری، ممکن است در دماهای بالاتر از آنها استفاده شود.
ادامه مطلب

گریس موبیلوکس Mobilux EP 1

گریس موبیلوکس Mobilux EP 1
گریس موبیلوکس Mobilux EP 1 گریس عمومی پایه لیتیوم است که برای انواع کاربردهای صنعتی از جمله کاربردهای سنگین که فشارهای زیاد واحد یا بارهای شوک وجود دارد، توصیه می شود. این گریس محافظت بسیار خوبی در برابر زنگ زدگی و خوردگی ایجاد می کند و در برابر شستشوی آب مقاومت می کند که به ویژه آن را برای تجهیزات دارای شرایط مرطوب مناسب می کند. دامنه عملکرد توصیه شده از 20- تا 130 درجه سانتیگراد است اما در صورت افزایش فرکانس روانکاری، ممکن است در دماهای بالاتر از آنها استفاده شود.
ادامه مطلب

گریس موبیلوکس Mobilux EP 0

گریس موبیلوکس Mobilux EP 0
گریس موبیلوکس Mobilux EP 0 گریس عمومی پایه لیتیوم است که برای انواع کاربردهای صنعتی از جمله کاربردهای سنگین که فشارهای زیاد واحد یا بارهای شوک وجود دارد، توصیه می شود. این گریس محافظت بسیار خوبی در برابر زنگ زدگی و خوردگی ایجاد می کند و در برابر شستشوی آب مقاومت می کند که به ویژه آن را برای تجهیزات دارای شرایط مرطوب مناسب می کند. دامنه عملکرد توصیه شده از 20- تا 130 درجه سانتیگراد است اما در صورت افزایش فرکانس روانکاری، ممکن است در دماهای بالاتر از آنها استفاده شود.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir