روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 100

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 100
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 100 در دسته روغن های گردشی پایه معدنی (مینرال) قرار می گیرد برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، دنده ها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است. این روغن دارای خواص ضد زنگ و ضد اکسیداسیون (R & O) می باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 68

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 68
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 68 در دسته روغن های گردشی پایه معدنی (مینرال) قرار می گیرد برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، دنده ها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است. این روغن دارای خواص ضد زنگ و ضد اکسیداسیون (R & O) می باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 46

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 46
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 46 در دسته روغن های گردشی پایه معدنی (مینرال) قرار می گیرد برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، دنده ها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است. این روغن دارای خواص ضد زنگ و ضد اکسیداسیون (R & O) می باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 32

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 32
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN RO 32 در دسته روغن های گردشی پایه معدنی (مینرال) قرار می گیرد برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، دنده ها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است. این روغن دارای خواص ضد زنگ و ضد اکسیداسیون (R & O) می باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 320

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 320
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 320 روغن گردشی پایه معدنی (مینرال) است برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، زنجیرها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 220

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 220
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 220 روغن گردشی پایه معدنی (مینرال) است برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، زنجیرها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 150

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 150
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 150 روغن گردشی پایه معدنی (مینرال) است برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، زنجیرها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 100

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 100
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 100 روغن گردشی پایه معدنی (مینرال) است برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، زنجیرها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 68

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 68
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 68 روغن گردشی پایه معدنی (مینرال) است برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، زنجیرها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 46

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 46
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 46 روغن گردشی پایه معدنی (مینرال) است برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، زنجیرها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است.
ادامه مطلب

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 32

روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 32
روغن توتال سیرکان TOTAL CIRKAN C 32 روغن گردشی پایه معدنی (مینرال) است برای روانکاری اجزاء متحرک، یاتاقان ها، زنجیرها و غیره. روغن توتال سیرکان شاخص ویسکوزیته (گرانروی) قابل قبولی دارد و دارای نقطه اشتعال بالایی می باشد، همچنین با آب بند ها سازگار است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir