روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-460 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-460 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-460 N بر پایه روغن مینرال (معدنی) تهیه می شود و برای روانکاری انواع دنده های صنعتی مدرن به کار می رود. البته این روغن کاربرد چند منظوره در صنایع مختلف دارد و می تواند در روانکاری یاتاقان ها، زنجیرها و کوپلینگ ها نیز به کار رود. برای تمام موارد ذکر شده، این روغن دنده محافظت خوبی در برابر سایش و خراش ارائه می دهد و تمایل کمی به تشکیل کف دارد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-220 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-220 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-220 N بر پایه روغن مینرال (معدنی) تهیه می شود و برای روانکاری انواع دنده های صنعتی مدرن به کار می رود. البته این روغن کاربرد چند منظوره در صنایع مختلف دارد و می تواند در روانکاری یاتاقان ها، زنجیرها و کوپلینگ ها نیز به کار رود. برای تمام موارد ذکر شده، این روغن دنده محافظت خوبی در برابر سایش و خراش ارائه می دهد و تمایل کمی به تشکیل کف دارد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-100 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-100 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-100 N بر پایه روغن مینرال (معدنی) تهیه می شود و برای روانکاری انواع دنده های صنعتی مدرن به کار می رود. البته این روغن کاربرد چند منظوره در صنایع مختلف دارد و می تواند در روانکاری یاتاقان ها، زنجیرها و کوپلینگ ها نیز به کار رود. برای تمام موارد ذکر شده، این روغن دنده محافظت خوبی در برابر سایش و خراش ارائه می دهد و تمایل کمی به تشکیل کف دارد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-68 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-68 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-68 N بر پایه روغن مینرال (معدنی) تهیه می شود و برای روانکاری انواع دنده های صنعتی مدرن به کار می رود. البته این روغن کاربرد چند منظوره در صنایع مختلف دارد و می تواند در روانکاری یاتاقان ها، زنجیرها و کوپلینگ ها نیز به کار رود. برای تمام موارد ذکر شده، این روغن دنده محافظت خوبی در برابر سایش و خراش ارائه می دهد و تمایل کمی به تشکیل کف دارد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-46 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-46 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil GEM 1-46 N بر پایه روغن مینرال (معدنی) تهیه می شود و برای روانکاری انواع دنده های صنعتی مدرن به کار می رود. البته این روغن کاربرد چند منظوره در صنایع مختلف دارد و می تواند در روانکاری یاتاقان ها، زنجیرها و کوپلینگ ها نیز به کار رود. برای تمام موارد ذکر شده، این روغن دنده محافظت خوبی در برابر سایش و خراش ارائه می دهد و تمایل کمی به تشکیل کف دارد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-460 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-460 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-460 N کاربرد گسترده در صنایع غذایی و دارویی دارد و همچنین از روغن پایه سینتتیک تولید می شود. این روغن برای تماس اتفاقی با محصولات و مواد بسته بندی در صنایع غذایی، مواد آرایشی، دارویی یا خوراک دام تولید شده است. تمایل کم به کف کردن این محصول و خاصیت ضد خوردگی آن، عملکرد دنده بدون مشکل را امکان پذیر می کند و عمر کارکرد بهینه دنده را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-220 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-220 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-220 N کاربرد گسترده در صنایع غذایی و دارویی دارد و همچنین از روغن پایه سینتتیک تولید می شود. این روغن برای تماس اتفاقی با محصولات و مواد بسته بندی در صنایع غذایی، مواد آرایشی، دارویی یا خوراک دام تولید شده است. تمایل کم به کف کردن این محصول و خاصیت ضد خوردگی آن، عملکرد دنده بدون مشکل را امکان پذیر می کند و عمر کارکرد بهینه دنده را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-100 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-100 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-100 N کاربرد گسترده در صنایع غذایی و دارویی دارد و همچنین از روغن پایه سینتتیک تولید می شود. این روغن برای تماس اتفاقی با محصولات و مواد بسته بندی در صنایع غذایی، مواد آرایشی، دارویی یا خوراک دام تولید شده است. تمایل کم به کف کردن این محصول و خاصیت ضد خوردگی آن، عملکرد دنده بدون مشکل را امکان پذیر می کند و عمر کارکرد بهینه دنده را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-68 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-68 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-68 N کاربرد گسترده در صنایع غذایی و دارویی دارد و همچنین از روغن پایه سینتتیک تولید می شود. این روغن برای تماس اتفاقی با محصولات و مواد بسته بندی در صنایع غذایی، مواد آرایشی، دارویی یا خوراک دام تولید شده است. تمایل کم به کف کردن این محصول و خاصیت ضد خوردگی آن، عملکرد دنده بدون مشکل را امکان پذیر می کند و عمر کارکرد بهینه دنده را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-46 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-46 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-46 N کاربرد گسترده در صنایع غذایی و دارویی دارد و همچنین از روغن پایه سینتتیک تولید می شود. این روغن برای تماس اتفاقی با محصولات و مواد بسته بندی در صنایع غذایی، مواد آرایشی، دارویی یا خوراک دام تولید شده است. تمایل کم به کف کردن این محصول و خاصیت ضد خوردگی آن، عملکرد دنده بدون مشکل را امکان پذیر می کند و عمر کارکرد بهینه دنده را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-32 N

روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-32 N
روغن دنده کلوبر Klüberoil 4 UH1-32 N کاربرد گسترده در صنایع غذایی و دارویی دارد و همچنین از روغن پایه سینتتیک تولید می شود. این روغن برای تماس اتفاقی با محصولات و مواد بسته بندی در صنایع غذایی، مواد آرایشی، دارویی یا خوراک دام تولید شده است. تمایل کم به کف کردن این محصول و خاصیت ضد خوردگی آن، عملکرد دنده بدون مشکل را امکان پذیر می کند و عمر کارکرد بهینه دنده را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir