روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 460

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 460
روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 460 از روغن های دنده با کیفیت بالا است که بر پایه روغن معدنی پالایش شده ساخته شده است و با یک فناوری افزودنی فشار شدید، پایداری حرارتی خوب و ظرفیت حمل بار بالا تولید می شود. سیستم افزودنی فشار شدید در روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 460 نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، که به آن محافظت میکروپیتینگ نیز می گویند، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح خرد بسیار حیاتی است بنابراین باعث افزایش عمر دنده و پاسخگویی به تقاضاهای جعبه دنده ها می شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 320

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 320
روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 320 از روغن های دنده با کیفیت بالا است که بر پایه روغن معدنی پالایش شده ساخته شده است و با یک فناوری افزودنی فشار شدید، پایداری حرارتی خوب و ظرفیت حمل بار بالا تولید می شود. سیستم افزودنی فشار شدید در روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 320 نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، که به آن محافظت میکروپیتینگ نیز می گویند، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح خرد بسیار حیاتی است بنابراین باعث افزایش عمر دنده و پاسخگویی به تقاضاهای جعبه دنده ها می شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 220

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 220
روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 220 از روغن های دنده با کیفیت بالا است که بر پایه روغن معدنی پالایش شده ساخته شده است و با یک فناوری افزودنی فشار شدید، پایداری حرارتی خوب و ظرفیت حمل بار بالا تولید می شود. سیستم افزودنی فشار شدید در روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 220 نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، که به آن محافظت میکروپیتینگ نیز می گویند، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح خرد بسیار حیاتی است بنابراین باعث افزایش عمر دنده و پاسخگویی به تقاضاهای جعبه دنده ها می شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 150

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 150
کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 150 از روغن های دنده با کیفیت بالا است که بر پایه روغن معدنی پالایش شده ساخته شده است و با یک فناوری افزودنی فشار شدید، پایداری حرارتی خوب و ظرفیت حمل بار بالا تولید می شود. سیستم افزودنی فشار شدید در روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 150 نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، که به آن محافظت میکروپیتینگ نیز می گویند، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح خرد بسیار حیاتی است بنابراین باعث افزایش عمر دنده و پاسخگویی به تقاضاهای جعبه دنده ها می شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 100

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 100
روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 100 از روغن های دنده با کیفیت بالا است که بر پایه روغن معدنی پالایش شده ساخته شده است و با یک فناوری افزودنی فشار شدید، پایداری حرارتی خوب و ظرفیت حمل بار بالا تولید می شود. سیستم افزودنی فشار شدید در روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 100 نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، که به آن محافظت میکروپیتینگ نیز می گویند، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح خرد بسیار حیاتی است بنابراین باعث افزایش عمر دنده و پاسخگویی به تقاضاهای جعبه دنده ها می شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 68

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 68
روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 68 از روغن های دنده با کیفیت بالا است که بر پایه روغن معدنی پالایش شده ساخته شده است و با یک فناوری افزودنی فشار شدید، پایداری حرارتی خوب و ظرفیت حمل بار بالا تولید می شود. سیستم افزودنی فشار شدید در روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 68 نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، که به آن محافظت میکروپیتینگ نیز می گویند، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح خرد بسیار حیاتی است بنابراین باعث افزایش عمر دنده و پاسخگویی به تقاضاهای جعبه دنده ها می شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 46

روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 46
روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 46 از روغن های دنده با کیفیت بالا است که بر پایه روغن معدنی پالایش شده ساخته شده است و با یک فناوری افزودنی فشار شدید، پایداری حرارتی خوب و ظرفیت حمل بار بالا تولید می شود. سیستم افزودنی فشار شدید در روغن کاسترول آلفا Castrol Alpha SP 46 نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، که به آن محافظت میکروپیتینگ نیز می گویند، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح خرد بسیار حیاتی است بنابراین باعث افزایش عمر دنده و پاسخگویی به تقاضاهای جعبه دنده ها می شود.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir