روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 680 S

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 680 S
روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 680 S روغن روانکاری قابل قبول محیط زیست و روغن دنده صنعتی EP بر اساس استرهای اشباع شده سینتتیک است. روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 680 S خواص فنی کاربردی دارد که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود: محافظت خوب در برابر خوردگی خواص ضد سایش برای دنده ها و یاتاقان ها بهینه شده برای دماهای بالا و پایین زیست تخریب پذیری عالی
ادامه مطلب

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 460 S

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 460 S
روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 460 S روغن روانکاری قابل قبول محیط زیست و روغن دنده صنعتی EP بر اساس استرهای اشباع شده سینتتیک است. روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 460 S خواص فنی کاربردی دارد که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود: محافظت خوب در برابر خوردگی خواص ضد سایش برای دنده ها و یاتاقان ها بهینه شده برای دماهای بالا و پایین زیست تخریب پذیری عالی
ادامه مطلب

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 320 S

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 320 S
روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 320 S روغن روانکاری قابل قبول محیط زیست و روغن دنده صنعتی EP بر اساس استرهای اشباع شده سینتتیک است. روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 320 S خواص فنی کاربردی دارد که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود: محافظت خوب در برابر خوردگی خواص ضد سایش برای دنده ها و یاتاقان ها بهینه شده برای دماهای بالا و پایین زیست تخریب پذیری عالی
ادامه مطلب

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 220 S

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 220 S
روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 220 S روغن روانکاری قابل قبول محیط زیست و روغن دنده صنعتی EP بر اساس استرهای اشباع شده سینتتیک است. روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 220 S خواص فنی کاربردی دارد که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود: محافظت خوب در برابر خوردگی خواص ضد سایش برای دنده ها و یاتاقان ها بهینه شده برای دماهای بالا و پایین زیست تخریب پذیری عالی
ادامه مطلب

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 150 S

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 150 S
روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 150 S روغن روانکاری قابل قبول محیط زیست و روغن دنده صنعتی EP بر اساس استرهای اشباع شده سینتتیک است. روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 150 S خواص فنی کاربردی دارد که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود: محافظت خوب در برابر خوردگی خواص ضد سایش برای دنده ها و یاتاقان ها بهینه شده برای دماهای بالا و پایین زیست تخریب پذیری عالی
ادامه مطلب

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 100 S

روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 100 S
روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 100 S روغن روانکاری قابل قبول محیط زیست و روغن دنده صنعتی EP بر اساس استرهای اشباع شده سینتتیک است. روغن فوکس پلانتوگیر Fuchs Plantogear 100 S خواص فنی کاربردی دارد که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود: محافظت خوب در برابر خوردگی خواص ضد سایش برای دنده ها و یاتاقان ها بهینه شده برای دماهای بالا و پایین زیست تخریب پذیری عالی
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir