روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 150

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 150
عملکرد مناسب و ایمنی عملکرد سیستم های هیدرولیک تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت محیط هیدرولیک است. علاوه بر وظیفه انتقال نیرو، سیال عامل باید خنک و روغن کاری کند که این کار را روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 150 به خوبی انجام می دهد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 150 حاوی فلز روی (Zinc Containing) است و از روغن پایه معدنی تهیه می شود و شاخص گرانروی بالایی دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 100

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 100
عملکرد مناسب و ایمنی عملکرد سیستم های هیدرولیک تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت محیط هیدرولیک است. علاوه بر وظیفه انتقال نیرو، سیال عامل باید خنک و روغن کاری کند که این کار را روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 100 به خوبی انجام می دهد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 100 حاوی فلز روی (Zinc Containing) است و از روغن پایه معدنی تهیه می شود و شاخص گرانروی بالایی دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 68
عملکرد مناسب و ایمنی عملکرد سیستم های هیدرولیک تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت محیط هیدرولیک است. علاوه بر وظیفه انتقال نیرو، سیال عامل باید خنک و روغن کاری کند که این کار را روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 68 به خوبی انجام می دهد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 68 حاوی فلز روی (Zinc Containing) است و از روغن پایه معدنی تهیه می شود و شاخص گرانروی بالایی دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 46

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 46
عملکرد مناسب و ایمنی عملکرد سیستم های هیدرولیک تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت محیط هیدرولیک است. علاوه بر وظیفه انتقال نیرو، سیال عامل باید خنک و روغن کاری کند که این کار را روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 46 به خوبی انجام می دهد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 46 حاوی فلز روی (Zinc Containing) است و از روغن پایه معدنی تهیه می شود و شاخص گرانروی بالایی دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 32

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 32
عملکرد مناسب و ایمنی عملکرد سیستم های هیدرولیک تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت محیط هیدرولیک است. علاوه بر وظیفه انتقال نیرو، سیال عامل باید خنک و روغن کاری کند که این کار را روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 32 به خوبی انجام می دهد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 32 حاوی فلز روی (Zinc Containing) است و از روغن پایه معدنی تهیه می شود و شاخص گرانروی بالایی دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 15

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 15
عملکرد مناسب و ایمنی عملکرد سیستم های هیدرولیک تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت محیط هیدرولیک است. علاوه بر وظیفه انتقال نیرو، سیال عامل باید خنک و روغن کاری کند که این کار را روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 15 به خوبی انجام می دهد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B HVI 15 حاوی فلز روی (Zinc Containing) است و از روغن پایه معدنی تهیه می شود و شاخص گرانروی بالایی دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B20 VG68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B20 VG68
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B20 VG68 بر پایه روغن های معدنی انتخاب شده است. مواد افزودنی با کیفیت بالا باعث عمر بالا و پایداری اکسیداسیون می شوند. آنها همچنین خواص عالی محافظت در برابر خوردگی را در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B20 VG68 تضمین می کنند. افزودنیهای ضد سایش انتخاب شده از پمپ های هیدرولیک، موتورها ، اجزا و عناصر دستگاه ها در برابر سایش محافظت می کنند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B15 VG46

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B15 VG46
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B15 VG46 بر پایه روغن های معدنی انتخاب شده است. مواد افزودنی با کیفیت بالا باعث عمر بالا و پایداری اکسیداسیون می شوند. آنها همچنین خواص عالی محافظت در برابر خوردگی را در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B15 VG46 تضمین می کنند. افزودنیهای ضد سایش انتخاب شده از پمپ های هیدرولیک، موتورها ، اجزا و عناصر دستگاه ها در برابر سایش محافظت می کنند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B10 VG32

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B10 VG32
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B10 VG32 بر پایه روغن های معدنی انتخاب شده است. مواد افزودنی با کیفیت بالا باعث عمر بالا و پایداری اکسیداسیون می شوند. آنها همچنین خواص عالی محافظت در برابر خوردگی را در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B10 VG32 تضمین می کنند. افزودنیهای ضد سایش انتخاب شده از پمپ های هیدرولیک، موتورها ، اجزا و عناصر دستگاه ها در برابر سایش محافظت می کنند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B5 VG22

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B5 VG22
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B5 VG22 بر پایه روغن های معدنی انتخاب شده است. مواد افزودنی با کیفیت بالا باعث عمر بالا و پایداری اکسیداسیون می شوند. آنها همچنین خواص عالی محافظت در برابر خوردگی را در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B5 VG22 تضمین می کنند. افزودنیهای ضد سایش انتخاب شده از پمپ های هیدرولیک، موتورها ، اجزا و عناصر دستگاه ها در برابر سایش محافظت می کنند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B4 VG15

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B4 VG15
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B4 VG15 بر پایه روغن های معدنی انتخاب شده است. مواد افزودنی با کیفیت بالا باعث عمر بالا و پایداری اکسیداسیون می شوند. آنها همچنین خواص عالی محافظت در برابر خوردگی را در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B4 VG15 تضمین می کنند. افزودنیهای ضد سایش انتخاب شده از پمپ های هیدرولیک، موتورها ، اجزا و عناصر دستگاه ها در برابر سایش محافظت می کنند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B3 VG10

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B3 VG10
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B3 VG10 بر پایه روغن های معدنی انتخاب شده است. مواد افزودنی با کیفیت بالا باعث عمر بالا و پایداری اکسیداسیون می شوند. آنها همچنین خواص عالی محافظت در برابر خوردگی را در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B3 VG10 تضمین می کنند. افزودنیهای ضد سایش انتخاب شده از پمپ های هیدرولیک، موتورها ، اجزا و عناصر دستگاه ها در برابر سایش محافظت می کنند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B1 VG5

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B1 VG5
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B1 VG5 بر پایه روغن های معدنی انتخاب شده است. مواد افزودنی با کیفیت بالا باعث عمر بالا و پایداری اکسیداسیون می شوند. آنها همچنین خواص عالی محافظت در برابر خوردگی را در روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin B1 VG5 تضمین می کنند. افزودنیهای ضد سایش انتخاب شده از پمپ های هیدرولیک، موتورها ، اجزا و عناصر دستگاه ها در برابر سایش محافظت می کنند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir