روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear OH 680

برای تجهیزات خارج بزرگراه و راه سازی، شرکت موبیل روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear OH 680 که یک روغن دنده با عملکرد عالی است و برای انواع چرخ دنده ها و همچنین یاتاقان ها به کار می رود را طراحی کرده است. روغن دنده موبیل Mobil SHC Gear OH 680 برای ارائه خدمات برجسته از نظر محافظت از تجهیزات، عمر روغن و عملکرد بدون مشکل طراحی شده است. این روغن دنده از روغن پایه سینتتیک تهیه شده است و خواص اکسیداسیون و حرارتی استثنایی و سیالیت دمای پایین بسیار عالی دارد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear OH 460

برای تجهیزات خارج بزرگراه و راه سازی، شرکت موبیل روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear OH 460 که یک روغن دنده با عملکرد عالی است و برای انواع چرخ دنده ها و همچنین یاتاقان ها به کار می رود را طراحی کرده است. روغن دنده موبیل Mobil SHC Gear OH 460 برای ارائه خدمات برجسته از نظر محافظت از تجهیزات، عمر روغن و عملکرد بدون مشکل طراحی شده است. این روغن دنده از روغن پایه سینتتیک تهیه شده است و خواص اکسیداسیون و حرارتی استثنایی و سیالیت دمای پایین بسیار عالی دارد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear OH 320

برای تجهیزات خارج بزرگراه و راه سازی، شرکت موبیل روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear OH 320 که یک روغن دنده با عملکرد عالی است و برای انواع چرخ دنده ها و همچنین یاتاقان ها به کار می رود را طراحی کرده است. روغن دنده موبیل Mobil SHC Gear OH 320 برای ارائه خدمات برجسته از نظر محافظت از تجهیزات، عمر روغن و عملکرد بدون مشکل طراحی شده است. این روغن دنده از روغن پایه سینتتیک تهیه شده است و خواص اکسیداسیون و حرارتی استثنایی و سیالیت دمای پایین بسیار عالی دارد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobilgear SHC XMP 460

روغن موبیل اس اچ سی Mobilgear SHC XMP 460 روغن دنده پایه سینتتیک (PAO) از شرکت موبیل است که یک روانکاری بهینه برای محافظت از تجهیزات فراهم می آورد. فن آوری پلی آلفاولفین (PAO) به دلیل مقاومت در برابر اکسیداسیون استثنایی ، خصوصیات حرارتی خوب، شاخص ویسکوزیته بالا، سیالیت عالی در دمای پایین و عدم وجود ترکیبات نامطلوب که اغلب در روغن های معدنی یافت می شوند انتخاب شده است. علاوه برا این، روغن دنده موبیل Mobilgear SHC XMP 460 در مقایسه با روغن دنده های معمولی، پتانسیل بهبود روغنکاری یاتاقان عناصر غلتکی گیربکس را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobilgear SHC XMP 320

روغن موبیل اس اچ سی Mobilgear SHC XMP 320 روغن دنده پایه سینتتیک (PAO) از شرکت موبیل است که یک روانکاری بهینه برای محافظت از تجهیزات فراهم می آورد. فن آوری پلی آلفاولفین (PAO) به دلیل مقاومت در برابر اکسیداسیون استثنایی ، خصوصیات حرارتی خوب، شاخص ویسکوزیته بالا، سیالیت عالی در دمای پایین و عدم وجود ترکیبات نامطلوب که اغلب در روغن های معدنی یافت می شوند انتخاب شده است. علاوه برا این، روغن دنده موبیل Mobilgear SHC XMP 320 در مقایسه با روغن دنده های معمولی، پتانسیل بهبود روغنکاری یاتاقان عناصر غلتکی گیربکس را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear 6800

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear 6800 روغن دنده با عملکرد عالی است که برای انواع چرخ دنده های بسته و همچنین یاتاقان های عنصر ساده و غلتکی طراحی شده است. روغن دنده موبیل Mobil SHC Gear 6800 برای ارائه خدمات برجسته از نظر محافظت از تجهیزات، عمر روغن و عملکرد بدون مشکل طراحی شده است. این روغن دنده از روغن پایه سینتتیک تهیه شده است و خواص اکسیداسیون و حرارتی استثنایی و سیالیت دمای پایین بسیار عالی دارد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear 3200

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear 3200 روغن دنده با عملکرد عالی است که برای انواع چرخ دنده های بسته و همچنین یاتاقان های عنصر ساده و غلتکی طراحی شده است. روغن دنده موبیل Mobil SHC Gear 3200 برای ارائه خدمات برجسته از نظر محافظت از تجهیزات، عمر روغن و عملکرد بدون مشکل طراحی شده است. این روغن دنده از روغن پایه سینتتیک تهیه شده است و خواص اکسیداسیون و حرارتی استثنایی و سیالیت دمای پایین بسیار عالی دارد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear 1500

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC Gear 1500 روغن دنده با عملکرد عالی است که برای انواع چرخ دنده های بسته و همچنین یاتاقان های عنصر ساده و غلتکی طراحی شده است. روغن دنده موبیل Mobil SHC Gear 1500 برای ارائه خدمات برجسته از نظر محافظت از تجهیزات، عمر روغن و عملکرد بدون مشکل طراحی شده است. این روغن دنده از روغن پایه سینتتیک تهیه شده است و خواص اکسیداسیون و حرارتی استثنایی و سیالیت دمای پایین بسیار عالی دارد.
ادامه مطلب

​محصولات