گریس توتال کوپال Total Copal OGL 2

گریس توتال کوپال Total Copal OGL 2
گریس توتال کوپال Total Copal OGL 2 یک گریس صنعتی پایه آلومنیوم کمپلکس و کاربرد آن در صنایع مختلف می باشد. گریس توتال کوپال Total Copal OGL 2 حاوی فلز سرب نمی باشد و خواص کاربردی بسیاری شامل خواص زیر را دارا می باشد: مقاومت بسیار خوب در برابر بارهای زیاد و بارهای شوک پایداری حرارتی عالی و قابلیت برگشت پذیری رفتار مناسب در حضور آب چسبندگی بسیار خوب به فلزات
ادامه مطلب

گریس توتال کوپال Total Copal OGL 1

گریس توتال کوپال Total Copal OGL 1
گریس توتال کوپال Total Copal OGL 1 یک گریس صنعتی پایه آلومنیوم کمپلکس و کاربرد آن در صنایع مختلف می باشد. گریس توتال کوپال Total Copal OGL 1 حاوی فلز سرب نمی باشد و خواص کاربردی بسیاری شامل خواص زیر را دارا می باشد: مقاومت بسیار خوب در برابر بارهای زیاد و بارهای شوک پایداری حرارتی عالی و قابلیت برگشت پذیری رفتار مناسب در حضور آب چسبندگی بسیار خوب به فلزات
ادامه مطلب

گریس توتال کوپال Total Copal GEP 0

گریس توتال کوپال Total Copal GEP 0
گریس توتال کوپال Total Copal GEP 0 یک گریس صنعتی پایه آلومنیوم کمپلکس و کاربرد آن در صنایع مختلف می باشد. گریس توتال کوپال Total Copal GEP 0 حاوی فلز سرب نمی باشد و خواص کاربردی بسیاری شامل خواص زیر را دارا می باشد: مقاومت بسیار خوب در برابر بارهای زیاد و بارهای شوک پایداری حرارتی عالی و قابلیت برگشت پذیری رفتار مناسب در حضور آب چسبندگی بسیار خوب به فلزات
ادامه مطلب

گریس توتال کوپال Total Copal OGL 0

گریس توتال کوپال Total Copal OGL 0
گریس توتال کوپال Total Copal OGL 0 یک گریس صنعتی پایه آلومنیوم کمپلکس و کاربرد آن در صنایع مختلف می باشد. گریس توتال کوپال Total Copal OGL 0 حاوی فلز سرب نمی باشد و خواص کاربردی بسیاری شامل خواص زیر را دارا می باشد: مقاومت بسیار خوب در برابر بارهای زیاد و بارهای شوک پایداری حرارتی عالی و قابلیت برگشت پذیری رفتار مناسب در حضور آب چسبندگی بسیار خوب به فلزات
ادامه مطلب

گریس توتال کوپال Total Copal EP 2

گریس توتال کوپال Total Copal EP 2
گریس توتال کوپال Total Copal EP 2 یک گریس صنعتی پایه آلومنیوم کمپلکس و کاربرد آن در صنایع مختلف می باشد. گریس توتال کوپال Total Copal EP 2 حاوی فلز سرب نمی باشد و خواص کاربردی بسیاری شامل خواص زیر را دارا می باشد: مقاومت بسیار خوب در برابر بارهای زیاد و بارهای شوک پایداری حرارتی عالی و قابلیت برگشت پذیری رفتار مناسب در حضور آب چسبندگی بسیار خوب به فلزات
ادامه مطلب

گریس توتال کوپال Total Copal EP 00

گریس توتال کوپال Total Copal EP 00
گریس توتال کوپال Total Copal EP 00 یک گریس صنعتی پایه آلومنیوم کمپلکس و کاربرد آن در صنایع مختلف می باشد. گریس توتال کوپال Total Copal EP 00 حاوی فلز سرب نمی باشد و خواص کاربردی بسیاری شامل خواص زیر را دارا می باشد: مقاومت بسیار خوب در برابر بارهای زیاد و بارهای شوک پایداری حرارتی عالی و قابلیت برگشت پذیری رفتار مناسب در حضور آب چسبندگی بسیار خوب به فلزات
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir