روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 1000

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 1000
روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 1000 به عنوان یک روغن دنده صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد. روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 1000 دارای افزودنی های فشارپذیر است و ضد سایش که در روغن پایه سفید رنگ ترکیب شده اند. در واقع، توتال نواستان ای پی برای روانکاری دنده های صنعتی و یاتاقان ها و حتی زنجیرها در فرآیند های غذایی به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 680

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 680
روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 680 به عنوان یک روغن دنده صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد. روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 680 دارای افزودنی های فشارپذیر است و ضد سایش که در روغن پایه سفید رنگ ترکیب شده اند. در واقع، توتال نواستان ای پی برای روانکاری دنده های صنعتی و یاتاقان ها و حتی زنجیرها در فرآیند های غذایی به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 460

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 460
روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 460 به عنوان یک روغن دنده صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد. روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 460 دارای افزودنی های فشارپذیر است و ضد سایش که در روغن پایه سفید رنگ ترکیب شده اند. در واقع، توتال نواستان ای پی برای روانکاری دنده های صنعتی و یاتاقان ها و حتی زنجیرها در فرآیند های غذایی به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 220

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 220
روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 220 به عنوان یک روغن دنده صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد. روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 220 دارای افزودنی های فشارپذیر است و ضد سایش که در روغن پایه سفید رنگ ترکیب شده اند. در واقع، توتال نواستان ای پی برای روانکاری دنده های صنعتی و یاتاقان ها و حتی زنجیرها در فرآیند های غذایی به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 150

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 150
روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 150 به عنوان یک روغن دنده صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد. روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 150 دارای افزودنی های فشارپذیر است و ضد سایش که در روغن پایه سفید رنگ ترکیب شده اند. در واقع، توتال نواستان ای پی برای روانکاری دنده های صنعتی و یاتاقان ها و حتی زنجیرها در فرآیند های غذایی به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 100

روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 100
روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 100 به عنوان یک روغن دنده صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد. روغن توتال نواستان Total Nevastane EP 100 دارای افزودنی های فشارپذیر است و ضد سایش که در روغن پایه سفید رنگ ترکیب شده اند. در واقع، توتال نواستان ای پی برای روانکاری دنده های صنعتی و یاتاقان ها و حتی زنجیرها در فرآیند های غذایی به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 68

روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 68
روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 68 برای سیستم های هیدرولیکی فشار بالا در صنایع غذایی پیشنهاد می شود. روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 68 دارای فرمولاسیون بر اساس روغن پایه معدنی سفید رنگ و افزودنی های با عملکرد بالا است که محافظت عالی از تجهیزات حتی در دمای بالا را فراهم می کند. توتال نواستان به عنوان یک روغن صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 46

روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 46
روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 46 برای سیستم های هیدرولیکی فشار بالا در صنایع غذایی پیشنهاد می شود. روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 46 دارای فرمولاسیون بر اساس روغن پایه معدنی سفید رنگ و افزودنی های با عملکرد بالا است که محافظت عالی از تجهیزات حتی در دمای بالا را فراهم می کند. توتال نواستان به عنوان یک روغن صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 22

روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 22
روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 22 برای سیستم های هیدرولیکی فشار بالا در صنایع غذایی پیشنهاد می شود. روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 22 دارای فرمولاسیون بر اساس روغن پایه معدنی سفید رنگ و افزودنی های با عملکرد بالا است که محافظت عالی از تجهیزات حتی در دمای بالا را فراهم می کند. توتال نواستان به عنوان یک روغن صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد.
ادامه مطلب

روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 32

روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 32
روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 32 برای سیستم های هیدرولیکی فشار بالا در صنایع غذایی پیشنهاد می شود. روغن توتال نواستان Total Nevastane AW 32 دارای فرمولاسیون بر اساس روغن پایه معدنی سفید رنگ و افزودنی های با عملکرد بالا است که محافظت عالی از تجهیزات حتی در دمای بالا را فراهم می کند. توتال نواستان به عنوان یک روغن صنایع غذایی مطرح است و در جایی به کار می رود که احتمال برقراری تماس با غذا وجود داشته باشد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir