روغن شل دیالا Shell Diala S3 ZX-I

روغن شل دیالا Shell Diala S3 ZX-I یک روغن عایق الکتریکی است و پروفیل عملکردی مناسب را برای ترانسفورماتورها فراهم کند تا تمام نیازها را برطرف کند. روغن ترانس شل دیالا Shell Diala S3 ZX-I برای کمک به ترانسفورماتور شما می تواند مطابق با استانداردهای طراحی روز عمل کند و مشخصات خود را در طیف وسیعی از دمای کاری حفظ کند. شل دیالا اس 3 به گونه ای طراحی شده است که حتی در کمترین دمای شروع کاری، انتقال گرما و خاصیت دی الکتریک عالی را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن شل دیالا Shell Diala S2 ZU-I

روغن شل دیالا Shell Diala S2 ZU-I یک روغن عایق الکتریکی است و پروفیل عملکردی مناسب را برای ترانسفورماتورها فراهم کند تا تمام نیازها را برطرف کند. روغن ترانس شل دیالا Shell Diala S2 ZU-I برای کمک به ترانسفورماتور شما می تواند مطابق با استانداردهای طراحی روز عمل کند و مشخصات خود را در طیف وسیعی از دمای کاری حفظ کند. شل دیالا اس 2 به گونه ای طراحی شده است که حتی در کمترین دمای شروع کاری، انتقال گرما و خاصیت دی الکتریک عالی را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات