روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 460

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 460
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 460 روغن دنده پایه سینتتیک با کارایی بالا است که برای محافظت در برابر سایش و در برابر میکروپیتینگ با عمر طولانی در سیستم های دنده صنعتی و دریایی طراحی شده است که در آن ها از بار زیاد و بار شوک استفاده می شود. این روغن به گونه ای تولید شده است که در گیربکس های کوچکتر، سبک تر و با مصرف انرژی بیشتر، بازدهی قابل اطمینان را در دمای کارکرد پایین ارائه می دهد. این محصول از رنگ داخلی/خارجی محافظت می کند و در به حداقل رساندن نشت کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 320

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 320
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 320 روغن دنده پایه سینتتیک با کارایی بالا است که برای محافظت در برابر سایش و در برابر میکروپیتینگ با عمر طولانی در سیستم های دنده صنعتی و دریایی طراحی شده است که در آن ها از بار زیاد و بار شوک استفاده می شود. این روغن به گونه ای تولید شده است که در گیربکس های کوچکتر، سبک تر و با مصرف انرژی بیشتر، بازدهی قابل اطمینان را در دمای کارکرد پایین ارائه می دهد. این محصول از رنگ داخلی/خارجی محافظت می کند و در به حداقل رساندن نشت کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 220

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 220
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 220 روغن دنده پایه سینتتیک با کارایی بالا است که برای محافظت در برابر سایش و در برابر میکروپیتینگ با عمر طولانی در سیستم های دنده صنعتی و دریایی طراحی شده است که در آن ها از بار زیاد و بار شوک استفاده می شود. این روغن به گونه ای تولید شده است که در گیربکس های کوچکتر، سبک تر و با مصرف انرژی بیشتر، بازدهی قابل اطمینان را در دمای کارکرد پایین ارائه می دهد. این محصول از رنگ داخلی/خارجی محافظت می کند و در به حداقل رساندن نشت کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 150

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 150
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa EliteSyn XM 150 روغن دنده پایه سینتتیک با کارایی بالا است که برای محافظت در برابر سایش و در برابر میکروپیتینگ با عمر طولانی در سیستم های دنده صنعتی و دریایی طراحی شده است که در آن ها از بار زیاد و بار شوک استفاده می شود. این روغن به گونه ای تولید شده است که در گیربکس های کوچکتر، سبک تر و با مصرف انرژی بیشتر، بازدهی قابل اطمینان را در دمای کارکرد پایین ارائه می دهد. این محصول از رنگ داخلی/خارجی محافظت می کند و در به حداقل رساندن نشت کمک می کند.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 460

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 460
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 460 یک روغن چرخ دنده فشار شدید صنعتی (EP) و همچنین یک روغن گردشی است که برای طیف وسیعی از تجهیزات تحت بارهای سنگین و شوک شدید و در دمای کار بالا طراحی شده است. این روغن با پلی آلفاولفین و مایعات پایه استر مصنوعی با مواد افزودنی فرموله شده است که برای عملکرد قوی EP، محافظت در برابر سایش، پایداری حرارتی، مقاومت در برابر اکسیداسیون و همچنین محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی ساخته شده است.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 320

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 320
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 320 یک روغن چرخ دنده فشار شدید صنعتی (EP) و همچنین یک روغن گردشی است که برای طیف وسیعی از تجهیزات تحت بارهای سنگین و شوک شدید و در دمای کار بالا طراحی شده است. این روغن با پلی آلفاولفین و مایعات پایه استر مصنوعی با مواد افزودنی فرموله شده است که برای عملکرد قوی EP، محافظت در برابر سایش، پایداری حرارتی، مقاومت در برابر اکسیداسیون و همچنین محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی ساخته شده است.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 220

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 220
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 220 یک روغن چرخ دنده فشار شدید صنعتی (EP) و همچنین یک روغن گردشی است که برای طیف وسیعی از تجهیزات تحت بارهای سنگین و شوک شدید و در دمای کار بالا طراحی شده است. این روغن با پلی آلفاولفین و مایعات پایه استر مصنوعی با مواد افزودنی فرموله شده است که برای عملکرد قوی EP، محافظت در برابر سایش، پایداری حرارتی، مقاومت در برابر اکسیداسیون و همچنین محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی ساخته شده است.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 150

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 150
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa Synthetic EP 150 یک روغن چرخ دنده فشار شدید صنعتی (EP) و همچنین یک روغن گردشی است که برای طیف وسیعی از تجهیزات تحت بارهای سنگین و شوک شدید و در دمای کار بالا طراحی شده است. این روغن با پلی آلفاولفین و مایعات پایه استر مصنوعی با مواد افزودنی فرموله شده است که برای عملکرد قوی EP، محافظت در برابر سایش، پایداری حرارتی، مقاومت در برابر اکسیداسیون و همچنین محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی ساخته شده است.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 460

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 460
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 460 روغن دنده با خواص فشارپذیری (EP) بالا است و بنابراین ظرفیت باربری بالایی دارد. تگزاکو مروپا ایکس ال برای به کارگیری در سیستم های دنده صنعتی و دریایی طراحی شده است تا تحت بارهای سنگین و یا ضربه ای (شوک) روانکاری مناسبی ارائه دهد. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و پایداری اکسیداسیون و عمرکاری طولانی دارد، همچنین هم در دمای پایین و هم در دمای بالا عملکرد خوبی دارد.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 320

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 320
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 320 روغن دنده با خواص فشارپذیری (EP) بالا است و بنابراین ظرفیت باربری بالایی دارد. تگزاکو مروپا ایکس ال برای به کارگیری در سیستم های دنده صنعتی و دریایی طراحی شده است تا تحت بارهای سنگین و یا ضربه ای (شوک) روانکاری مناسبی ارائه دهد. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و پایداری اکسیداسیون و عمرکاری طولانی دارد، همچنین هم در دمای پایین و هم در دمای بالا عملکرد خوبی دارد.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 220

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 220
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 220 روغن دنده با خواص فشارپذیری (EP) بالا است و بنابراین ظرفیت باربری بالایی دارد. تگزاکو مروپا ایکس ال برای به کارگیری در سیستم های دنده صنعتی و دریایی طراحی شده است تا تحت بارهای سنگین و یا ضربه ای (شوک) روانکاری مناسبی ارائه دهد. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و پایداری اکسیداسیون و عمرکاری طولانی دارد، همچنین هم در دمای پایین و هم در دمای بالا عملکرد خوبی دارد.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 150

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 150
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa XL 150 روغن دنده با خواص فشارپذیری (EP) بالا است و بنابراین ظرفیت باربری بالایی دارد. تگزاکو مروپا ایکس ال برای به کارگیری در سیستم های دنده صنعتی و دریایی طراحی شده است تا تحت بارهای سنگین و یا ضربه ای (شوک) روانکاری مناسبی ارائه دهد. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و پایداری اکسیداسیون و عمرکاری طولانی دارد، همچنین هم در دمای پایین و هم در دمای بالا عملکرد خوبی دارد.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa WG 460

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa WG 460
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa WG 460 روانکار سیلندر بخار و همچنین دنده های صنعتی است که دارای ویسکوزیته (گرانروی) بالایی می باشد. این روغن حاوی افزودنی های ضد فرسایش و ضد کف می باشد و همچنین رسوب کربنی کمی می دهد. شاخص گرانروی این روغن حدود 100 است و بنابراین پایداری حرارتی قابل قبولی دارد. کاربرد اصلی این روغن در دنده های تحت بارگذاری سنگین و با سرعت کم است.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa WG 220

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa WG 220
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa WG 220 روانکار سیلندر بخار و همچنین دنده های صنعتی است که دارای ویسکوزیته (گرانروی) بالایی می باشد. این روغن حاوی افزودنی های ضد فرسایش و ضد کف می باشد و همچنین رسوب کربنی کمی می دهد. شاخص گرانروی این روغن حدود 100 است و بنابراین پایداری حرارتی قابل قبولی دارد. کاربرد اصلی این روغن در دنده های تحت بارگذاری سنگین و با سرعت کم است.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa 320

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa 320
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa 320 به عنوان روغن دنده صنعتی محافظت در برابر سایش و ظرفیت حمل بار استثنایی و همچنین محافظت در برابر بارهای شوک و میکرو حفره ها را فراهم می کند. روانکار دنده صنعتی Meropa برای محافظت از طیف گسترده ای از سیستم های دنده سنگین و یاتاقان طراحی شده است. پایداری حرارتی و اکسیداسیون قابل اطمینان این روغن باعث افزایش عمر آن، بهبود زمان و بهره وری می شود.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa 220

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa 220
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa 220 به عنوان روغن دنده صنعتی محافظت در برابر سایش و ظرفیت حمل بار استثنایی و همچنین محافظت در برابر بارهای شوک و میکرو حفره ها را فراهم می کند. روانکار دنده صنعتی Meropa برای محافظت از طیف گسترده ای از سیستم های دنده سنگین و یاتاقان طراحی شده است. پایداری حرارتی و اکسیداسیون قابل اطمینان این روغن باعث افزایش عمر آن، بهبود زمان و بهره وری می شود.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa 150

روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa 150
روغن تگزاکو مروپا Texaco Meropa 150 به عنوان روغن دنده صنعتی محافظت در برابر سایش و ظرفیت حمل بار استثنایی و همچنین محافظت در برابر بارهای شوک و میکرو حفره ها را فراهم می کند. روانکار دنده صنعتی Meropa برای محافظت از طیف گسترده ای از سیستم های دنده سنگین و یاتاقان طراحی شده است. پایداری حرارتی و اکسیداسیون قابل اطمینان این روغن باعث افزایش عمر آن، بهبود زمان و بهره وری می شود.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir