روغن شل تلوس Shell Tellus S4 ME 32

روغن شل تلوس Shell Tellus S4 ME 32
برای سیستم های هیدرولیکی که نیاز به روغن هیدرولیک پایه سینتتیک دارند، روغن شل تلوس Shell Tellus S4 ME 32 با عملکرد بهینه و عمرکاری طولانی پیشنهاد شده است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S3 M 32 باعث افزایش بهره وری انرژی در انواع دستگاه ها و تجهییزات هیدرولیک صنعتی می شود و با فرمول بندی خاصی که دارد تعادل خوبی میان خواص انتقال قدرت، ضد اصطکاک و جریال سیال برقرار می کند. روغن شل تلوس اس 4 ام ای عمر کاری بالای 10000 ساعت را در برخی تجهییزات به ثبت رسانده است.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S3 V 68 

روغن شل تلوس Shell Tellus S3 V 68 
به منظور به کارگیری روغن در بازه های دمایی متنوع، روغن شل تلوس Shell Tellus S3 V 68 روغنی ایده آل برای تجهییزات هیدرولیکی صنعتی است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S3 V 68 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. شل تلوس اس 3 وی دارای افزودنی های ضد سایش و بدون فلز روی یا خاکستر است و شاخص گرانروی بالایی دارد که باعث می شود در تغییرات دمایی متنوع دچار افت عملکرد نشود.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S3 V 46

روغن شل تلوس Shell Tellus S3 V 46
به منظور به کارگیری روغن در بازه های دمایی متنوع، روغن شل تلوس Shell Tellus S3 V 46 روغنی ایده آل برای تجهییزات هیدرولیکی صنعتی است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S3 V 46 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. شل تلوس اس 3 وی دارای افزودنی های ضد سایش و بدون فلز روی یا خاکستر است و شاخص گرانروی بالایی دارد که باعث می شود در تغییرات دمایی متنوع دچار افت عملکرد نشود.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S3 M 68

روغن شل تلوس Shell Tellus S3 M 68
روغن شل تلوس Shell Tellus S3 M 68 از روغن پایه معدنی و افزودنی های ضد سایش بدون فلز روی تولید می شود و در نتیجه رسوبات کمی را در سیستم های هیدرولیک صنعتی ایجاد می کند. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S3 M 68 عمر کاری قابل قبول حدود 5000 ساعت را دارا می باشد و در حضور آب و یا حرارت پایداری خوبی نشان می دهد. همچنین شل تلوس اس 3 ام خواص ضدکف و تمیزکنندگی عالی دارد و عمربالای دستگاه هیدرولیکی را تضمین می نماید.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S3 M 46

روغن شل تلوس Shell Tellus S3 M 46
روغن شل تلوس Shell Tellus S3 M 46 از روغن پایه معدنی و افزودنی های ضد سایش بدون فلز روی تولید می شود و در نتیجه رسوبات کمی را در سیستم های هیدرولیک صنعتی ایجاد می کند. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S3 M 46 عمر کاری قابل قبول حدود 5000 ساعت را دارا می باشد و در حضور آب و یا حرارت پایداری خوبی نشان می دهد. همچنین شل تلوس اس 3 ام خواص ضدکف و تمیزکنندگی عالی دارد و عمربالای دستگاه هیدرولیکی را تضمین می نماید.
ادامه مطلب

شل تلوس Shell Tellus S3 M 32

شل تلوس Shell Tellus S3 M 32
روغن شل تلوس Shell Tellus S3 M 32 از روغن پایه معدنی و افزودنی های ضد سایش بدون فلز روی تولید می شود و در نتیجه رسوبات کمی را در سیستم های هیدرولیک صنعتی ایجاد می کند. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S3 M 32 عمر کاری قابل قبول حدود 5000 ساعت را دارا می باشد و در حضور آب و یا حرارت پایداری خوبی نشان می دهد. همچنین شل تلوس اس 3 ام خواص ضدکف و تمیزکنندگی عالی دارد و عمربالای دستگاه هیدرولیکی را تضمین می نماید.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 22

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 22
برای کاکرد در بازه های دمایی گسترده، روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 22 گزینه ای مناسب برای سیستم های هیدرولیکی صنعتی است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 V 22 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. روغن شل تلوس اس 2 وی دارای افزودنی های ضد سایش حاوی فلز روی (Zinc) است و هم برای بارگذاری سبک و هم بارگذاری سنگین عملکرد مناسبی دارد.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 15

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 15
برای کاکرد در بازه های دمایی گسترده، روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 15 گزینه ای مناسب برای سیستم های هیدرولیکی صنعتی است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 V 15 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. روغن شل تلوس اس 2 وی دارای افزودنی های ضد سایش حاوی فلز روی (Zinc) است و هم برای بارگذاری سبک و هم بارگذاری سنگین عملکرد مناسبی دارد.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 100 

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 100 
برای کاکرد در بازه های دمایی گسترده، روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 100 گزینه ای مناسب برای سیستم های هیدرولیکی صنعتی است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 V 100 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. روغن شل تلوس اس 2 وی دارای افزودنی های ضد سایش حاوی فلز روی (Zinc) است و هم برای بارگذاری سبک و هم بارگذاری سنگین عملکرد مناسبی دارد.
ادامه مطلب

روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 V 68

روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 V 68
برای کاکرد در بازه های دمایی گسترده، روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 68 گزینه ای مناسب برای سیستم های هیدرولیکی صنعتی است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 V 68 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. روغن شل تلوس اس 2 وی دارای افزودنی های ضد سایش حاوی فلز روی (Zinc) است و هم برای بارگذاری سبک و هم بارگذاری سنگین عملکرد مناسبی دارد.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 46

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 46
برای کاکرد در بازه های دمایی گسترده، روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 46 گزینه ای مناسب برای سیستم های هیدرولیکی صنعتی است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 V 46 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. روغن شل تلوس اس 2 وی دارای افزودنی های ضد سایش حاوی فلز روی (Zinc) است و هم برای بارگذاری سبک و هم بارگذاری سنگین عملکرد مناسبی دارد.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 32

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 32
برای کاکرد در بازه های دمایی گسترده، روغن شل تلوس Shell Tellus S2 V 32 گزینه ای مناسب برای سیستم های هیدرولیکی صنعتی است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 V 32 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. روغن شل تلوس اس 2 وی دارای افزودنی های ضد سایش حاوی فلز روی (Zinc) است و هم برای بارگذاری سبک و هم بارگذاری سنگین عملکرد مناسبی دارد.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 M 68

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 M 68
روغن شل تلوس Shell Tellus S2 M 68 یک روغن هیدرولیک صنعتی است که کارکرد اصلی آن در سیستم های هیدرولیکی و سیستم های انتقال قدرت می باشد. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 M 68 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. روغن شل تلوس اس 2 ام عملکرد خوبی حتی در حضور رطوبت دارد که در نتیجه عمر کارکرد طولانی تری را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 M 46 

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 M 46 
روغن شل تلوس Shell Tellus S2 M 46 یک روغن هیدرولیک صنعتی است که کارکرد اصلی آن در سیستم های هیدرولیکی و سیستم های انتقال قدرت می باشد. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 M 46 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. روغن شل تلوس اس 2 ام عملکرد خوبی حتی در حضور رطوبت دارد که در نتیجه عمر کارکرد طولانی تری را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 M 32

روغن شل تلوس Shell Tellus S2 M 32
روغن شل تلوس Shell Tellus S2 M 32 یک روغن هیدرولیک صنعتی است که کارکرد اصلی آن در سیستم های هیدرولیکی و سیستم های انتقال قدرت می باشد. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 M 32 پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی دارد و میزان تشکیل لجن و رسوبات را به حداقل می رساند. روغن شل تلوس اس 2 ام عملکرد خوبی حتی در حضور رطوبت دارد که در نتیجه عمر کارکرد طولانی تری را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S4 ME 68 

روغن شل تلوس Shell Tellus S4 ME 68 
برای سیستم های هیدرولیکی که نیاز به روغن هیدرولیک پایه سینتتیک دارند، روغن شل تلوس Shell Tellus S4 ME 68 با عملکرد بهینه و عمرکاری طولانی پیشنهاد شده است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S3 M 68 باعث افزایش بهره وری انرژی در انواع دستگاه ها و تجهییزات هیدرولیک صنعتی می شود و با فرمول بندی خاصی که دارد تعادل خوبی میان خواص انتقال قدرت، ضد اصطکاک و جریال سیال برقرار می کند. روغن شل تلوس اس 4 ام ای عمر کاری بالای 10000 ساعت را در برخی تجهییزات به ثبت رسانده است.
ادامه مطلب

روغن شل تلوس Shell Tellus S4 ME 46 

روغن شل تلوس Shell Tellus S4 ME 46 
برای سیستم های هیدرولیکی که نیاز به روغن هیدرولیک پایه سینتتیک دارند، روغن شل تلوس Shell Tellus S4 ME 46 با عملکرد بهینه و عمرکاری طولانی پیشنهاد شده است. روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S3 M 46 باعث افزایش بهره وری انرژی در انواع دستگاه ها و تجهییزات هیدرولیک صنعتی می شود و با فرمول بندی خاصی که دارد تعادل خوبی میان خواص انتقال قدرت، ضد اصطکاک و جریال سیال برقرار می کند. روغن شل تلوس اس 4 ام ای عمر کاری بالای 10000 ساعت را در برخی تجهییزات به ثبت رسانده است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir