روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina | قیمت شل مورلینا

روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina | قیمت شل مورلینا
روغن شل مورلینا Shell Morlina در دسته روغن های گردشی و یاتاقان شل قرار می گیرد که از روغن های پایه و افزودنی های مرغوب تهیه می شود. گروه روغن شل مورلینا Shell Morlina به عنوان روغن گردشی شل در گرید ها و کاربرد های مختلف تولید می شوند.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 220

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 220
روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 220 یک روغن گردشی است که در انواع تجهییزات و دستگاه های صنعتی که سیستم روغن گردشی دارند به کار می رود. روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 220 برای روانکاری یاتاقان نیز به کار می رود و بیشتر در صنایعی به کار می رود که نیاز چندانی به خواص فشارپذیر (EP) نباشد.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 150

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 150
روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 150 یک روغن گردشی است که در انواع تجهییزات و دستگاه های صنعتی که سیستم روغن گردشی دارند به کار می رود. روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 150 برای روانکاری یاتاقان نیز به کار می رود و بیشتر در صنایعی به کار می رود که نیاز چندانی به خواص فشارپذیر (EP) نباشد.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 100

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 100
روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 100 یک روغن گردشی است که در انواع تجهییزات و دستگاه های صنعتی که سیستم روغن گردشی دارند به کار می رود. روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 100 برای روانکاری یاتاقان نیز به کار می رود و بیشتر در صنایعی به کار می رود که نیاز چندانی به خواص فشارپذیر (EP) نباشد.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 68

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 68
روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 68 یک روغن گردشی است که در انواع تجهییزات و دستگاه های صنعتی که سیستم روغن گردشی دارند به کار می رود. روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 68 برای روانکاری یاتاقان نیز به کار می رود و بیشتر در صنایعی به کار می رود که نیاز چندانی به خواص فشارپذیر (EP) نباشد.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 680

روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 680
روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 680 به صورت پایه سینتتیک تولید می شود و کاربرد آن در سیستم های گردشی و یاتاقان ها است. روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 680 در شرایط کاری سخت با دارا بودن عمر کاری طولانی کاکرد خود را به اثبات رسانده است.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 460

روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 460
روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 460 به صورت پایه سینتتیک تولید می شود و کاربرد آن در سیستم های گردشی و یاتاقان ها است. روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 460 در شرایط کاری سخت با دارا بودن عمر کاری طولانی کاکرد خود را به اثبات رسانده است.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 220

روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 220
روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 220 به صورت پایه سینتتیک تولید می شود و کاربرد آن در سیستم های گردشی و یاتاقان ها است. روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 220 در شرایط کاری سخت با دارا بودن عمر کاری طولانی کاکرد خود را به اثبات رسانده است.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 150

روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 150
روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 150 به صورت پایه سینتتیک تولید می شود و کاربرد آن در سیستم های گردشی و یاتاقان ها است. روغن شل مورلینا Shell Morlina S4 B 150 در شرایط کاری سخت با دارا بودن عمر کاری طولانی کاکرد خود را به اثبات رسانده است.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 320

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 320
روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 320 یک روغن گردشی است که در انواع تجهییزات و دستگاه های صنعتی که سیستم روغن گردشی دارند به کار می رود. روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 320 برای روانکاری یاتاقان نیز به کار می رود و بیشتر در صنایعی به کار می رود که نیاز چندانی به خواص فشارپذیر (EP) نباشد.
ادامه مطلب

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 46

روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 46
روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 46 یک روغن گردشی است که در انواع تجهییزات و دستگاه های صنعتی که سیستم روغن گردشی دارند به کار می رود. روغن شل مورلینا Shell Morlina S2 B 46 برای روانکاری یاتاقان نیز به کار می رود و بیشتر در صنایعی به کار می رود که نیاز چندانی به خواص فشارپذیر (EP) نباشد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir