روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 548

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 548
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 548 یک انتخاب عالی برای سیستم های گردشی روانکاری چرخ دنده ها و یاتاقان ها است. این محصول از روغن پایه با کیفیت بالا و یک سیستم افزودنی اختصاصی برای ایجاد ترشوندگی برتر، و فیلم نازک برای محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی فرموله شده است. این روغن برای روانکاری اجزاء گیربکس های دریایی و صنعتی و حتی سیستم های هیدرولیک به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 546

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 546
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 546 یک انتخاب عالی برای سیستم های گردشی روانکاری چرخ دنده ها و یاتاقان ها است. این محصول از روغن پایه با کیفیت بالا و یک سیستم افزودنی اختصاصی برای ایجاد ترشوندگی برتر، و فیلم نازک برای محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی فرموله شده است. این روغن برای روانکاری اجزاء گیربکس های دریایی و صنعتی و حتی سیستم های هیدرولیک به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 537

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 537
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 537 یک انتخاب عالی برای سیستم های گردشی روانکاری چرخ دنده ها و یاتاقان ها است. این محصول از روغن پایه با کیفیت بالا و یک سیستم افزودنی اختصاصی برای ایجاد ترشوندگی برتر، و فیلم نازک برای محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی فرموله شده است. این روغن برای روانکاری اجزاء گیربکس های دریایی و صنعتی و حتی سیستم های هیدرولیک به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 533

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 533
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 533 یک انتخاب عالی برای سیستم های گردشی روانکاری چرخ دنده ها و یاتاقان ها است. این محصول از روغن پایه با کیفیت بالا و یک سیستم افزودنی اختصاصی برای ایجاد ترشوندگی برتر، و فیلم نازک برای محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی فرموله شده است. این روغن برای روانکاری اجزاء گیربکس های دریایی و صنعتی و حتی سیستم های هیدرولیک به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 528

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 528
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 528 یک انتخاب عالی برای سیستم های گردشی روانکاری چرخ دنده ها و یاتاقان ها است. این محصول از روغن پایه با کیفیت بالا و یک سیستم افزودنی اختصاصی برای ایجاد ترشوندگی برتر، و فیلم نازک برای محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی فرموله شده است. این روغن برای روانکاری اجزاء گیربکس های دریایی و صنعتی و حتی سیستم های هیدرولیک به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 525

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 525
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 525 یک انتخاب عالی برای سیستم های گردشی روانکاری چرخ دنده ها و یاتاقان ها است. این محصول از روغن پایه با کیفیت بالا و یک سیستم افزودنی اختصاصی برای ایجاد ترشوندگی برتر، و فیلم نازک برای محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی فرموله شده است. این روغن برای روانکاری اجزاء گیربکس های دریایی و صنعتی و حتی سیستم های هیدرولیک به کار می رود.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 148

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 148
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 148 در گروه روغن های فوق العاده با کیفیت بالا برای سیستم های گردشی است که عمدتا برای روغن کاری یاتاقان های ساده در سیستم ها، به ویژه آنهایی که در معرض آلودگی آب سنگین هستند، در نظر گرفته شده است. این روغن در برابر تشکیل لجن و رسوب مقاوم است و محافظت خوبی در برابر خوردگی و اکسیداسیون از خود نشان می دهد.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 146

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 146
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 146 در گروه روغن های فوق العاده با کیفیت بالا برای سیستم های گردشی است که عمدتا برای روغن کاری یاتاقان های ساده در سیستم ها، به ویژه آنهایی که در معرض آلودگی آب سنگین هستند، در نظر گرفته شده است. این روغن در برابر تشکیل لجن و رسوب مقاوم است و محافظت خوبی در برابر خوردگی و اکسیداسیون از خود نشان می دهد.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 137

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 137
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 137 در گروه روغن های فوق العاده با کیفیت بالا برای سیستم های گردشی است که عمدتا برای روغن کاری یاتاقان های ساده در سیستم ها، به ویژه آنهایی که در معرض آلودگی آب سنگین هستند، در نظر گرفته شده است. این روغن در برابر تشکیل لجن و رسوب مقاوم است و محافظت خوبی در برابر خوردگی و اکسیداسیون از خود نشان می دهد.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 133

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 133
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 133 در گروه روغن های فوق العاده با کیفیت بالا برای سیستم های گردشی است که عمدتا برای روغن کاری یاتاقان های ساده در سیستم ها، به ویژه آنهایی که در معرض آلودگی آب سنگین هستند، در نظر گرفته شده است. این روغن در برابر تشکیل لجن و رسوب مقاوم است و محافظت خوبی در برابر خوردگی و اکسیداسیون از خود نشان می دهد.
ادامه مطلب

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 128

روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 128
روغن گردشی موبیل واکولین Mobil Vacuoline 128 در گروه روغن های فوق العاده با کیفیت بالا برای سیستم های گردشی است که عمدتا برای روغن کاری یاتاقان های ساده در سیستم ها، به ویژه آنهایی که در معرض آلودگی آب سنگین هستند، در نظر گرفته شده است. این روغن در برابر تشکیل لجن و رسوب مقاوم است و محافظت خوبی در برابر خوردگی و اکسیداسیون از خود نشان می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir