روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 220

روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 220
روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 220 از سری روان کننده های با کیفیت برتر است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای مدرن ماشین ابزار مدرن تولید شده است. این روغن از منابع پایه با کیفیت بالا تهیه شده و مواد افزودنی را برای ایجاد ویژگی های ضد سایش و EP عالی، ویژگی های اصطکاک کم، و قابلیت جداسازی آب به آن اضافه می کنند. این روغن حتی در صورت وجود مایعات از حفاظت برتر در برابر تخریب روغن و خوردگی سطح ابزار ماشین برخوردار می باشد.
ادامه مطلب

روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 150

روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 150
روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 150 از سری روان کننده های با کیفیت برتر است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای مدرن ماشین ابزار مدرن تولید شده است. این روغن از منابع پایه با کیفیت بالا تهیه شده و مواد افزودنی را برای ایجاد ویژگی های ضد سایش و EP عالی، ویژگی های اصطکاک کم، و قابلیت جداسازی آب به آن اضافه می کنند. این روغن حتی در صورت وجود مایعات از حفاظت برتر در برابر تخریب روغن و خوردگی سطح ابزار ماشین برخوردار می باشد.
ادامه مطلب

روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 32

روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 32
روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 32 از سری روان کننده های با کیفیت برتر است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای مدرن ماشین ابزار مدرن تولید شده است. این روغن از منابع پایه با کیفیت بالا تهیه شده و مواد افزودنی را برای ایجاد ویژگی های ضد سایش و EP عالی، ویژگی های اصطکاک کم، و قابلیت جداسازی آب به آن اضافه می کنند. این روغن حتی در صورت وجود مایعات از حفاظت برتر در برابر تخریب روغن و خوردگی سطح ابزار ماشین برخوردار می باشد.
ادامه مطلب

روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 68

روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 68
روغن ماشین ابزار گالف وی Gulf Way 68 از سری روان کننده های با کیفیت برتر است که به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای مدرن ماشین ابزار مدرن تولید شده است. این روغن از منابع پایه با کیفیت بالا تهیه شده و مواد افزودنی را برای ایجاد ویژگی های ضد سایش و EP عالی، ویژگی های اصطکاک کم، و قابلیت جداسازی آب به آن اضافه می کنند. این روغن حتی در صورت وجود مایعات از حفاظت برتر در برابر تخریب روغن و خوردگی سطح ابزار ماشین برخوردار می باشد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir