روغن کمپرسور کیزر سیگما Kaeser Sigma M 460

روغن کمپرسور کیزر سیگما Kaeser Sigma M 460 روغن کمپرسور پایه نیمه-سینتتیک می باشد. این روغن مناسب کمپرسورهای دورانی است. این روغن کمپرسور از ترکیب یک روغن پایه نیمه-سینتتیک با کیفیت و یک سیستم افزودنی پیشرفته حاصل شده است و عملکرد روان کمپرسور را در بازه دمایی گسترده تضمین می نماید.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور کیزر سیگما Kaeser Sigma S 320

روغن کمپرسور کیزر سیگما Kaeser Sigma S 320 روغن کمپرسور پایه سینتتیک می باشد. این روغن مناسب کمپرسورهای دورانی است. این روغن کمپرسور از ترکیب یک روغن پایه سینتتیک با کیفیت و یک سیستم افزودنی پیشرفته حاصل شده است و عملکرد روان کمپرسور را در بازه دمایی گسترده تضمین می نماید.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور کیزر سیگما Kaeser Sigma S 150

روغن کمپرسور کیزر سیگما Kaeser Sigma S 150 روغن کمپرسور پایه سینتتیک می باشد. این روغن مناسب کمپرسورهای رفت و برگشتی و یا کمپرسورهای پیستونی است. این روغن کمپرسور از ترکیب یک روغن پایه سینتتیک با کیفیت و یک سیستم افزودنی پیشرفته حاصل شده است و عملکرد روان کمپرسور را در بازه دمایی گسترده تضمین می نماید.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور کیزر سیگما Kaeser Sigma S 100

روغن کمپرسور کیزر سیگما Kaeser Sigma S 100 روغن کمپرسور پایه سینتتیک می باشد. این روغن مناسب کمپرسورهای رفت و برگشتی و یا کمپرسورهای پیستونی است. این روغن کمپرسور از ترکیب یک روغن پایه سینتتیک با کیفیت و یک سیستم افزودنی پیشرفته حاصل شده است و عملکرد روان کمپرسور را در بازه دمایی گسترده تضمین می نماید.
ادامه مطلب

​محصولات