روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 1005

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 1005
روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 1005 یک روغن نیروگاهی است که فرمول منحصر به فرد خود رسوبات خاکستر ، رسوبات زمین پیستون و تسمه حلقه ، جابجایی آستر و سایش سوپاپ و شیر را به حداقل می رساند. از مقاومت فوق العاده ای در برابر اکسیداسیون برخوردار است و از نظر ذاتی ویسکوزیته بالای روغن پایه از یک فیلم روان کننده محافظ در دمای بالا اطمینان حاصل می کند. مزیت آن بهبود عمر موتور و روغن، کاهش هزینه های نگهداری و کاهش هزینه های سوخت است.
ادامه مطلب

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 710

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 710
روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 710 یک روغن نیروگاهی است که فرمول منحصر به فرد خود رسوبات خاکستر ، رسوبات زمین پیستون و تسمه حلقه ، جابجایی آستر و سایش سوپاپ و شیر را به حداقل می رساند. از مقاومت فوق العاده ای در برابر اکسیداسیون برخوردار است و از نظر ذاتی ویسکوزیته بالای روغن پایه از یک فیلم روان کننده محافظ در دمای بالا اطمینان حاصل می کند. مزیت آن بهبود عمر موتور و روغن، کاهش هزینه های نگهداری و کاهش هزینه های سوخت است.
ادامه مطلب

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 801

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 801
روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 801 یک روغن نیروگاهی است که فرمول منحصر به فرد خود رسوبات خاکستر ، رسوبات زمین پیستون و تسمه حلقه ، جابجایی آستر و سایش سوپاپ و شیر را به حداقل می رساند. از مقاومت فوق العاده ای در برابر اکسیداسیون برخوردار است و از نظر ذاتی ویسکوزیته بالای روغن پایه از یک فیلم روان کننده محافظ در دمای بالا اطمینان حاصل می کند. مزیت آن بهبود عمر موتور و روغن، کاهش هزینه های نگهداری و کاهش هزینه های سوخت است.
ادامه مطلب

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 605

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 605
روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 605 یک روغن نیروگاهی است که فرمول منحصر به فرد خود رسوبات خاکستر ، رسوبات زمین پیستون و تسمه حلقه ، جابجایی آستر و سایش سوپاپ و شیر را به حداقل می رساند. از مقاومت فوق العاده ای در برابر اکسیداسیون برخوردار است و از نظر ذاتی ویسکوزیته بالای روغن پایه از یک فیلم روان کننده محافظ در دمای بالا اطمینان حاصل می کند. مزیت آن بهبود عمر موتور و روغن، کاهش هزینه های نگهداری و کاهش هزینه های سوخت است.
ادامه مطلب

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 505

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 505
روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 505 یک روغن نیروگاهی است که فرمول منحصر به فرد خود رسوبات خاکستر ، رسوبات زمین پیستون و تسمه حلقه ، جابجایی آستر و سایش سوپاپ و شیر را به حداقل می رساند. از مقاومت فوق العاده ای در برابر اکسیداسیون برخوردار است و از نظر ذاتی ویسکوزیته بالای روغن پایه از یک فیلم روان کننده محافظ در دمای بالا اطمینان حاصل می کند. مزیت آن بهبود عمر موتور و روغن، کاهش هزینه های نگهداری و کاهش هزینه های سوخت است.
ادامه مطلب

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 1

روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 1
روغن موتور گازسوز موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 1 یک روغن نیروگاهی است که فرمول منحصر به فرد خود رسوبات خاکستر ، رسوبات زمین پیستون و تسمه حلقه ، جابجایی آستر و سایش سوپاپ و شیر را به حداقل می رساند. از مقاومت فوق العاده ای در برابر اکسیداسیون برخوردار است و از نظر ذاتی ویسکوزیته بالای روغن پایه از یک فیلم روان کننده محافظ در دمای بالا اطمینان حاصل می کند. مزیت آن بهبود عمر موتور و روغن، کاهش هزینه های نگهداری و کاهش هزینه های سوخت است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir