روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 100

روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 100
روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 100 روغن کمپرسور تبریدی (سرمایشی) پایه سینتتیک با کیفیت عالی بر پایه آلکیل بنزن است که به دلیل ماهیت خاص خود، با هیدروکلروفلوئوروکربن دارای اختلاط خوبی است. این اجازه می دهد تا آن را در کاربردهای دما پایین، تا منفی60 درجه سانتی گراد استفاده کرد. در شرایط خاص، می توان از آن در کمپرسورهایی که آمونیاک به عنوان مایع برودتی عمل می کند نیز استفاده کرد.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 68

روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 68
روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 68 روغن کمپرسور تبریدی (سرمایشی) پایه سینتتیک با کیفیت عالی بر پایه آلکیل بنزن است که به دلیل ماهیت خاص خود، با هیدروکلروفلوئوروکربن دارای اختلاط خوبی است. این اجازه می دهد تا آن را در کاربردهای دما پایین، تا منفی60 درجه سانتی گراد استفاده کرد. در شرایط خاص، می توان از آن در کمپرسورهایی که آمونیاک به عنوان مایع برودتی عمل می کند نیز استفاده کرد.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 46

روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 46
روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 46 روغن کمپرسور تبریدی (سرمایشی) پایه سینتتیک با کیفیت عالی بر پایه آلکیل بنزن است که به دلیل ماهیت خاص خود، با هیدروکلروفلوئوروکربن دارای اختلاط خوبی است. این اجازه می دهد تا آن را در کاربردهای دما پایین، تا منفی60 درجه سانتی گراد استفاده کرد. در شرایط خاص، می توان از آن در کمپرسورهایی که آمونیاک به عنوان مایع برودتی عمل می کند نیز استفاده کرد.
ادامه مطلب

روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 32

روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 32
روغن کمپرسور موبیل زریس Mobil Zerice S 32 روغن کمپرسور تبریدی (سرمایشی) پایه سینتتیک با کیفیت عالی بر پایه آلکیل بنزن است که به دلیل ماهیت خاص خود، با هیدروکلروفلوئوروکربن دارای اختلاط خوبی است. این اجازه می دهد تا آن را در کاربردهای دما پایین، تا  منفی60 درجه سانتی گراد استفاده کرد. در شرایط خاص، می توان از آن در کمپرسورهایی که آمونیاک به عنوان مایع برودتی عمل می کند نیز استفاده کرد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir