گریس موبیل پولی رکس Mobil Polyrex EP 2

گریس موبیل پولی رکس Mobil Polyrex EP 2
گریس موبیل پولی رکس Mobil Polyrex EP 2 به طور خاص برای بهبود بهره وری با حل مشکلات روانکاری در دمای بالا در صنعت عمومی و کاربردهای پردازش مواد غذایی طراحی شده است. این گریس پایه مصنوعی (سینتتیک) و تقویت شده با پلی اوره که با استفاده از فناوری های پیشرفته ساخته شده است، کارکرد دمای بالا مناسب را ارائه می دهد. گریس های سری موبیل پلی رکس به گونه ای طراحی شده اند که ترکیبی از عملکرد در دمای بالا، مقاومت در برابر آب عالی و عملکرد سایشی متعادل را ارائه می دهند.
ادامه مطلب

گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 462

گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 462
گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 462 به طور خاص برای بهبود بهره وری با حل مشکلات روانکاری در دمای بالا در صنعت عمومی و کاربردهای پردازش مواد غذایی طراحی شده است. این گریس پایه مصنوعی (سینتتیک) و تقویت شده با پلی اوره که با استفاده از فناوری های پیشرفته ساخته شده است، کارکرد دمای بالا مناسب را ارائه می دهد. گریس های سری موبیل پلی رکس به گونه ای طراحی شده اند که ترکیبی از عملکرد در دمای بالا، مقاومت در برابر آب عالی و عملکرد سایشی متعادل را ارائه می دهند.
ادامه مطلب

گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 221

گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 221
گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 221 به طور خاص برای بهبود بهره وری با حل مشکلات روانکاری در دمای بالا در صنعت عمومی و کاربردهای پردازش مواد غذایی طراحی شده است. این گریس پایه مصنوعی (سینتتیک) و تقویت شده با پلی اوره که با استفاده از فناوری های پیشرفته ساخته شده است، کارکرد دمای بالا مناسب را ارائه می دهد. گریس های سری موبیل پلی رکس به گونه ای طراحی شده اند که ترکیبی از عملکرد در دمای بالا، مقاومت در برابر آب عالی و عملکرد سایشی متعادل را ارائه می دهند.
ادامه مطلب

گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 005

گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 005
گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 005 به طور خاص برای بهبود بهره وری با حل مشکلات روانکاری در دمای بالا در صنعت عمومی و کاربردهای پردازش مواد غذایی طراحی شده است. این گریس پایه مصنوعی (سینتتیک) و تقویت شده با پلی اوره که با استفاده از فناوری های پیشرفته ساخته شده است، کارکرد دمای بالا مناسب را ارائه می دهد. گریس های سری موبیل پلی رکس به گونه ای طراحی شده اند که ترکیبی از عملکرد در دمای بالا، مقاومت در برابر آب عالی و عملکرد سایشی متعادل را ارائه می دهند.
ادامه مطلب

گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 102 EM

گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 102 EM
گریس موبیل پولی رکس Mobil SHC Polyrex 102 EM به طور خاص برای بهبود بهره وری با حل مشکلات روانکاری در دمای بالا در صنعت عمومی و کاربردهای پردازش مواد غذایی طراحی شده است. این گریس پایه مصنوعی (سینتتیک) و تقویت شده با پلی اوره که با استفاده از فناوری های پیشرفته ساخته شده است، کارکرد دمای بالا مناسب را ارائه می دهد. گریس های سری موبیل پلی رکس به گونه ای طراحی شده اند که ترکیبی از عملکرد در دمای بالا، مقاومت در برابر آب عالی و عملکرد سایشی متعادل را ارائه می دهند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir