روغن ترانس نیناس نیترو جمینی Nynas Nytro Gemini X

روغن ترانس نیناس نیترو جمینی Nynas Nytro Gemini X به ویژه برای استفاده در تجهیزات الکتریکی از جمله ترانسفورماتورهای توزیع برق، یکسو کننده ها، قطع کننده های مدار و تابلو برق ها تولید شده است. با داشتن گرانروی پایین، این محصول خواص انتقال حرارت خوبی ارائه می دهد تا گرما از سیستم خارج شود. از دیگر ویژگی های مهم این روغن می توان به موارد زیر اشاره کرد: پایداری اکسیداسیون خوب مقاومت الکتریکی بالا عمر کاری طولانی فراریت کم
ادامه مطلب

روغن ترانس نیناس نیترو لیرا Nynas Nytro Lyra X

روغن ترانس نیناس نیترو لیرا Nynas Nytro Lyra X به ویژه برای استفاده در تجهیزات الکتریکی از جمله ترانسفورماتورهای توزیع برق، یکسو کننده ها، قطع کننده های مدار و تابلو برق ها تولید شده است. با داشتن گرانروی پایین، این محصول خواص انتقال حرارت خوبی ارائه می دهد تا گرما از سیستم خارج شود. از دیگر ویژگی های مهم این روغن می توان به موارد زیر اشاره کرد: پایداری اکسیداسیون خوب مقاومت الکتریکی بالا عمر کاری طولانی فراریت کم
ادامه مطلب

روغن ترانس نیناس نیترو لیبرا Nynas Nytro Libra

روغن ترانس نیناس نیترو لیبرا Nynas Nytro Libra به ویژه برای استفاده در تجهیزات الکتریکی از جمله ترانسفورماتورهای توزیع برق، یکسو کننده ها، قطع کننده های مدار و تابلو برق ها تولید شده است. با داشتن گرانروی پایین، این محصول خواص انتقال حرارت خوبی ارائه می دهد تا گرما از سیستم خارج شود. از دیگر ویژگی های مهم این روغن می توان به موارد زیر اشاره کرد: پایداری اکسیداسیون خوب مقاومت الکتریکی بالا عمر کاری طولانی فراریت کم
ادامه مطلب

​محصولات