روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-F 100

برای کمپرسورهایی که با مبرد R134a و یا سایر مبردهای HFC کار می کنند، روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-F 100 که یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است به بازار معرفی شده است. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S4 FR-F 100 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و خواص ضد سایش عالی دارد و حتی در دماهای تخلیه بالا کاکرد خوبی دارد.
ادامه مطلب

روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-F 68

برای کمپرسورهایی که با مبرد R134a و یا سایر مبردهای HFC کار می کنند، روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-F 68 که یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است به بازار معرفی شده است. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S4 FR-F 68 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و خواص ضد سایش عالی دارد و حتی در دماهای تخلیه بالا کاکرد خوبی دارد.
ادامه مطلب

روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-F 46 

برای کمپرسورهایی که با مبرد R134a و یا سایر مبردهای HFC کار می کنند، روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-F 46 که یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است به بازار معرفی شده است. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S4 FR-F 46 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و خواص ضد سایش عالی دارد و حتی در دماهای تخلیه بالا کاکرد خوبی دارد.
ادامه مطلب

روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-F 32

برای کمپرسورهایی که با مبرد R134a و یا سایر مبردهای HFC کار می کنند، روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-F 32 که یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است به بازار معرفی شده است. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S4 FR-F 32 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و خواص ضد سایش عالی دارد و حتی در دماهای تخلیه بالا کاکرد خوبی دارد.
ادامه مطلب

روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-V 100 

برای کمپرسورهایی که با اکثر مبردها به غیر از مبردهای HFC کار می کنند، روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-V 100 که یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است به بازار معرفی شده است. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S4 FR-V 100 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و خواص پاک کنندگی خوبی دارد و تمیزی مبرد را تضمین می کند. 
ادامه مطلب

روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-V 68 

برای کمپرسورهایی که با اکثر مبردها به غیر از مبردهای HFC کار می کنند، روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-V 68 که یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است به بازار معرفی شده است. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S4 FR-V 68 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و خواص پاک کنندگی خوبی دارد و تمیزی مبرد را تضمین می کند.  روغن کمپرسور تبرید شل رفریجریشن |
ادامه مطلب

روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-V 46 

برای کمپرسورهایی که با اکثر مبردها به غیر از مبردهای HFC کار می کنند، روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-V 46 که یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است به بازار معرفی شده است. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S4 FR-V 46 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و خواص پاک کنندگی خوبی دارد و تمیزی مبرد را تضمین می کند. 
ادامه مطلب

روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-V 32

برای کمپرسورهایی که با اکثر مبردها به غیر از مبردهای HFC کار می کنند، روغن شل Shell Refrigeration S4 FR-V 32 که یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است به بازار معرفی شده است. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S4 FR-V 32 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و خواص پاک کنندگی خوبی دارد و تمیزی مبرد را تضمین می کند. 
ادامه مطلب

روغن شل Shell Refrigeration S2 FR-A 46

روغن شل Shell Refrigeration S2 FR-A 46 یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است که کارکرد اصلی آن در کمپرسور هایی است که از آمونیاک به عنوان مبرد استفاده می کنند. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S2 FR-A 46 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه معدنی تهیه می شود و پایداری اکسیداسیون و پایداری حرارتی خوبی از خود نشان می دهد.
ادامه مطلب

روغن شل Shell Refrigeration S2 FR-A 68

روغن شل Shell Refrigeration S2 FR-A 68 یک روغن کمپرسور سرمایشی (تبریدی) است که کارکرد اصلی آن در کمپرسور هایی است که از آمونیاک به عنوان مبرد استفاده می کنند. روغن کمپرسور تبریدی شل Shell Refrigeration S2 FR-A 68 با نام قبلی شل کلاوس تولید می شود. این روغن از روغن پایه معدنی تهیه می شود و پایداری اکسیداسیون و پایداری حرارتی خوبی از خود نشان می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات