روغن بهران کمپرسور 46 PS

روغن بهران کمپرسور 46 PS
روغن بهران کمپرسور 46 PS برای روانکاری کمپرسورهای هوا به کار می رود و از ترکیب روغن پایه سینتتیک (PAO) با مواد افزودنی پیشرفته تولید شده است. روغن کمپرسور بهران برای روانکاری انواع کمپرسور هوا که تحت دما و فشار بالا کار می کنند مناسب است. این روغن شاخص گرانروی بالایی دارد و تا دمای 120 درجه سانتیگراد پاسخگوی نیاز صنایع می باشد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 32 PS

روغن بهران کمپرسور 32 PS
روغن بهران کمپرسور 32 PS برای روانکاری کمپرسورهای هوا به کار می رود و از ترکیب روغن پایه سینتتیک (PAO) با مواد افزودنی پیشرفته تولید شده است. روغن کمپرسور بهران برای روانکاری انواع کمپرسور هوا که تحت دما و فشار بالا کار می کنند مناسب است. این روغن شاخص گرانروی بالایی دارد و تا دمای 120 درجه سانتیگراد پاسخگوی نیاز صنایع می باشد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 22 PS

روغن بهران کمپرسور 22 PS
روغن بهران کمپرسور 22 PS برای روانکاری کمپرسورهای هوا به کار می رود و از ترکیب روغن پایه سینتتیک (PAO) با مواد افزودنی پیشرفته تولید شده است. روغن کمپرسور بهران برای روانکاری انواع کمپرسور هوا که تحت دما و فشار بالا کار می کنند مناسب است. این روغن شاخص گرانروی بالایی دارد و تا دمای 120 درجه سانتیگراد پاسخگوی نیاز صنایع می باشد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 150 PS

روغن بهران کمپرسور 150 PS
روغن بهران کمپرسور 150 PS برای روانکاری کمپرسورهای هوا به کار می رود و از ترکیب روغن پایه سینتتیک (PAO) با مواد افزودنی پیشرفته تولید شده است. روغن کمپرسور بهران برای روانکاری انواع کمپرسور هوا که تحت دما و فشار بالا کار می کنند مناسب است. این روغن شاخص گرانروی بالایی دارد و تا دمای 120 درجه سانتیگراد پاسخگوی نیاز صنایع می باشد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 100 PS

روغن بهران کمپرسور 100 PS
روغن بهران کمپرسور 100 PS برای روانکاری کمپرسورهای هوا به کار می رود و از ترکیب روغن پایه سینتتیک (PAO) با مواد افزودنی پیشرفته تولید شده است. روغن کمپرسور بهران برای روانکاری انواع کمپرسور هوا که تحت دما و فشار بالا کار می کنند مناسب است. این روغن شاخص گرانروی بالایی دارد و تا دمای 120 درجه سانتیگراد پاسخگوی نیاز صنایع می باشد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 68 PS​​​​​​​

روغن بهران کمپرسور 68 PS​​​​​​​
روغن بهران کمپرسور 68 PS برای روانکاری کمپرسورهای هوا به کار می رود و از ترکیب روغن پایه سینتتیک (PAO) با مواد افزودنی پیشرفته تولید شده است. روغن کمپرسور بهران برای روانکاری انواع کمپرسور هوا که تحت دما و فشار بالا کار می کنند مناسب است. این روغن شاخص گرانروی بالایی دارد و تا دمای 120 درجه سانتیگراد پاسخگوی نیاز صنایع می باشد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 46 VDL

روغن بهران کمپرسور 46 VDL
روغن بهران کمپرسور 46 VDL یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی می باشد که کارکرد اصلی آن در کمپرسورهای پیستونی یا رفت و برگشتی است. روغن کمپرسور بهران پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی دارد و در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظت خوبی از اجزا انجام می دهد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 32 VDL

روغن بهران کمپرسور 32 VDL
روغن بهران کمپرسور 32 VDL یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی می باشد که کارکرد اصلی آن در کمپرسورهای پیستونی یا رفت و برگشتی است. روغن کمپرسور بهران پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی دارد و در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظت خوبی از اجزا انجام می دهد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 150 VDL

روغن بهران کمپرسور 150 VDL
روغن بهران کمپرسور 150 VDL یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی می باشد که کارکرد اصلی آن در کمپرسورهای پیستونی یا رفت و برگشتی است. روغن کمپرسور بهران پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی دارد و در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظت خوبی از اجزا انجام می دهد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 100 VDL

روغن بهران کمپرسور 100 VDL
روغن بهران کمپرسور 100 VDL یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی می باشد که کارکرد اصلی آن در کمپرسورهای پیستونی یا رفت و برگشتی است. روغن کمپرسور بهران پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی دارد و در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظت خوبی از اجزا انجام می دهد.
ادامه مطلب

روغن بهران کمپرسور 68 VDL​​​​​​​

روغن بهران کمپرسور 68 VDL​​​​​​​
روغن بهران کمپرسور 68 VDL یک روغن کمپرسور هوا پایه معدنی می باشد که کارکرد اصلی آن در کمپرسورهای پیستونی یا رفت و برگشتی است. روغن کمپرسور بهران پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی دارد و در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظت خوبی از اجزا انجام می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir