روغن تگزاکو تگزاترم Texaco Texatherm HT 22

روغن تگزاکو تگزاترم Texaco Texatherm HT 22 یک روغن انتقال حرارت صنعتی با عملکرد ثابت شده است که برای استفاده در سیستم های انتقال حرارت بسته و باز با گردش اجباری فرموله شده است. این روغن انتقال حرارت تگزاکو با روغن پارافینیک و از نظر حرارتی پایدار فرموله شده است و عملکرد سیستم پاک و کارآمد را ارائه می دهد. پایداری حرارتی این روغن باعث افزایش عملکرد طولانی مدت سیستم و کمک به مقاومت در برابر رسوب و لجن می شود.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو تگزاترم Texaco Texatherm 46

روغن تگزاکو تگزاترم Texaco Texatherm 46 یک روغن انتقال حرارت صنعتی با عملکرد ثابت شده است که برای استفاده در سیستم های انتقال حرارت بسته و باز با گردش اجباری فرموله شده است. این روغن انتقال حرارت تگزاکو با روغن پارافینیک و از نظر حرارتی پایدار فرموله شده است و عملکرد سیستم پاک و کارآمد را ارائه می دهد. پایداری حرارتی این روغن باعث افزایش عملکرد طولانی مدت سیستم و کمک به مقاومت در برابر رسوب و لجن می شود.
ادامه مطلب

روغن تگزاکو تگزاترم Texaco Texatherm 32

روغن تگزاکو تگزاترم Texaco Texatherm 32 یک روغن انتقال حرارت صنعتی با عملکرد ثابت شده است که برای استفاده در سیستم های انتقال حرارت بسته و باز با گردش اجباری فرموله شده است. این روغن انتقال حرارت تگزاکو با روغن پارافینیک و از نظر حرارتی پایدار فرموله شده است و عملکرد سیستم پاک و کارآمد را ارائه می دهد. پایداری حرارتی این روغن باعث افزایش عملکرد طولانی مدت سیستم و کمک به مقاومت در برابر رسوب و لجن می شود.
ادامه مطلب

​محصولات