روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen G 220

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen G 220
روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen G 220 یک روغن زنجیر پایه مصنوعی شفاف است که برای بارهای بسیار سنگین و روغن کاری در دمای بالا مناسب می باشد. این روغن یک فیلم روانکاری با توانایی حمل بار عالی حتی در دمای بالا تشکیل می دهد، حتی در صورت گرم شدن بیش از حد هیچ رسوباتی باقی نمی گذارد. این روغن تا دمای 180 درجه سانتی گراد نیز چسبندگی خوبی دارد و محافظت از سایش را بخوبی انجام می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen G 175

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen G 175
روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen G 175 یک روغن زنجیر پایه مصنوعی شفاف است که برای بارهای بسیار سنگین و روغن کاری در دمای بالا مناسب می باشد. این روغن یک فیلم روانکاری با توانایی حمل بار عالی حتی در دمای بالا تشکیل می دهد، حتی در صورت گرم شدن بیش از حد هیچ رسوباتی باقی نمی گذارد. این روغن تا دمای 180 درجه سانتی گراد نیز چسبندگی خوبی دارد و محافظت از سایش را بخوبی انجام می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 300

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 300
روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 300 روان کننده زنجیر پایه مصنوعی (سینتتیک) از نظر حرارتی پایدار می باشد که برای روانکاری در دمای بالا در محیط های سخت طراحی شده است، جایی که استفاده از روغن های پایه معدنی یا روغن های مصنوعی معمولی منجر به سایش بیش از حد، کربنیزه شدن و تشکیل رسوب می شود. این روغن از مایعات پایه ای ساخته شده است که به طور فوق العاده ای فیلم های روان کننده چسبنده، شفاف و بدون بو و یک سیستم افزودنی عاری از جامدات ، فلزات یا سیلیکون را ایجاد می کند که قابلیت حمل بار و محافظت در برابر سایش را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 130

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 130
روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 130 روان کننده زنجیر پایه مصنوعی (سینتتیک) از نظر حرارتی پایدار می باشد که برای روانکاری در دمای بالا در محیط های سخت طراحی شده است، جایی که استفاده از روغن های پایه معدنی یا روغن های مصنوعی معمولی منجر به سایش بیش از حد، کربنیزه شدن و تشکیل رسوب می شود. این روغن از مایعات پایه ای ساخته شده است که به طور فوق العاده ای فیلم های روان کننده چسبنده، شفاف و بدون بو و یک سیستم افزودنی عاری از جامدات ، فلزات یا سیلیکون را ایجاد می کند که قابلیت حمل بار و محافظت در برابر سایش را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 23

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 23
روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 23 روان کننده زنجیر پایه مصنوعی (سینتتیک) از نظر حرارتی پایدار می باشد که برای روانکاری در دمای بالا در محیط های سخت طراحی شده است، جایی که استفاده از روغن های پایه معدنی یا روغن های مصنوعی معمولی منجر به سایش بیش از حد، کربنیزه شدن و تشکیل رسوب می شود. این روغن از مایعات پایه ای ساخته شده است که به طور فوق العاده ای فیلم های روان کننده چسبنده، شفاف و بدون بو و یک سیستم افزودنی عاری از جامدات ، فلزات یا سیلیکون را ایجاد می کند که قابلیت حمل بار و محافظت در برابر سایش را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 15

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 15
روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 15 روان کننده زنجیر پایه مصنوعی (سینتتیک) از نظر حرارتی پایدار می باشد که برای روانکاری در دمای بالا در محیط های سخت طراحی شده است، جایی که استفاده از روغن های پایه معدنی یا روغن های مصنوعی معمولی منجر به سایش بیش از حد، کربنیزه شدن و تشکیل رسوب می شود. این روغن از مایعات پایه ای ساخته شده است که به طور فوق العاده ای فیلم های روان کننده چسبنده، شفاف و بدون بو و یک سیستم افزودنی عاری از جامدات ، فلزات یا سیلیکون را ایجاد می کند که قابلیت حمل بار و محافظت در برابر سایش را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 9

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 9
روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 9 روان کننده زنجیر پایه مصنوعی (سینتتیک) از نظر حرارتی پایدار می باشد که برای روانکاری در دمای بالا در محیط های سخت طراحی شده است، جایی که استفاده از روغن های پایه معدنی یا روغن های مصنوعی معمولی منجر به سایش بیش از حد، کربنیزه شدن و تشکیل رسوب می شود. این روغن از مایعات پایه ای ساخته شده است که به طور فوق العاده ای فیلم های روان کننده چسبنده، شفاف و بدون بو و یک سیستم افزودنی عاری از جامدات ، فلزات یا سیلیکون را ایجاد می کند که قابلیت حمل بار و محافظت در برابر سایش را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 3

روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 3
روغن کاسترول ویسکوژن Castrol Viscogen KL 3 روان کننده زنجیر پایه مصنوعی (سینتتیک) از نظر حرارتی پایدار می باشد که برای روانکاری در دمای بالا در محیط های سخت طراحی شده است، جایی که استفاده از روغن های پایه معدنی یا روغن های مصنوعی معمولی منجر به سایش بیش از حد، کربنیزه شدن و تشکیل رسوب می شود. این روغن از مایعات پایه ای ساخته شده است که به طور فوق العاده ای فیلم های روان کننده چسبنده، شفاف و بدون بو و یک سیستم افزودنی عاری از جامدات ، فلزات یا سیلیکون را ایجاد می کند که قابلیت حمل بار و محافظت در برابر سایش را افزایش می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir