روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 460 

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 460 
برای تحمل بارهای سنگین و ظرفیت باربری بالا، روغن دنده کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 460 که یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک می باشد پیشنهاد می شود. افزودنی های EP به این محصول باعث می شود این روغن در برابر بارهای سنگین و یا ضربه ای عملکرد خوبی داشته باشد. ثبات حرارتی و اکسیداتیو خوب در مقایسه با محصولات مبتنی بر روغن معدنی عملکرد قابل اطمینان و عمر عملی طولانی تری را در روغن کاسترول آلفاسین ای پی فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 320

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 320
برای تحمل بارهای سنگین و ظرفیت باربری بالا، روغن دنده کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 320 که یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک می باشد پیشنهاد می شود. افزودنی های EP به این محصول باعث می شود این روغن در برابر بارهای سنگین و یا ضربه ای عملکرد خوبی داشته باشد. ثبات حرارتی و اکسیداتیو خوب در مقایسه با محصولات مبتنی بر روغن معدنی عملکرد قابل اطمینان و عمر عملی طولانی تری را در روغن کاسترول آلفاسین ای پی فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 220 

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 220 
برای تحمل بارهای سنگین و ظرفیت باربری بالا، روغن دنده کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 220 که یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک می باشد پیشنهاد می شود. افزودنی های EP به این محصول باعث می شود این روغن در برابر بارهای سنگین و یا ضربه ای عملکرد خوبی داشته باشد. ثبات حرارتی و اکسیداتیو خوب در مقایسه با محصولات مبتنی بر روغن معدنی عملکرد قابل اطمینان و عمر عملی طولانی تری را در روغن کاسترول آلفاسین ای پی فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 150

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 150
برای تحمل بارهای سنگین و ظرفیت باربری بالا، روغن دنده کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn EP 150 که یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک می باشد پیشنهاد می شود. افزودنی های EP به این محصول باعث می شود این روغن در برابر بارهای سنگین و یا ضربه ای عملکرد خوبی داشته باشد. ثبات حرارتی و اکسیداتیو خوب در مقایسه با محصولات مبتنی بر روغن معدنی عملکرد قابل اطمینان و عمر عملی طولانی تری را در روغن کاسترول آلفاسین ای پی فراهم می کند.
ادامه مطلب

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 100

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 100
روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 100 بر روی مایعات پایه پلی آلفا الفینPAO  و فناوری افزودنی ضد سایش بر پایه فسفر فرموله شده است که از ثبات حرارتی برجسته و ظرفیت حمل بار خوبی برخوردار است. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn T 100 برای استفاده در بلبرینگ ها، سیستم های گردشی و سیستم های دنده ای با بار متوسط ساخته شده اند که در هر دو درجه حرارت بالا و پایین کار می کنند. آلفاسین تی نباید برای سیستم های تحت بار سنگین / شوک استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 68

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 68
روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 68 بر روی مایعات پایه پلی آلفا الفینPAO  و فناوری افزودنی ضد سایش بر پایه فسفر فرموله شده است که از ثبات حرارتی برجسته و ظرفیت حمل بار خوبی برخوردار است. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn T 68 برای استفاده در بلبرینگ ها، سیستم های گردشی و سیستم های دنده ای با بار متوسط ساخته شده اند که در هر دو درجه حرارت بالا و پایین کار می کنند. آلفاسین تی نباید برای سیستم های تحت بار سنگین / شوک استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 46

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 46
روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 46 بر روی مایعات پایه پلی آلفا الفینPAO  و فناوری افزودنی ضد سایش بر پایه فسفر فرموله شده است که از ثبات حرارتی برجسته و ظرفیت حمل بار خوبی برخوردار است. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn T 46 برای استفاده در بلبرینگ ها، سیستم های گردشی و سیستم های دنده ای با بار متوسط ساخته شده اند که در هر دو درجه حرارت بالا و پایین کار می کنند. آلفاسین تی نباید برای سیستم های تحت بار سنگین / شوک استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 32

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 32
روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 32 بر روی مایعات پایه پلی آلفا الفینPAO  و فناوری افزودنی ضد سایش بر پایه فسفر فرموله شده است که از ثبات حرارتی برجسته و ظرفیت حمل بار خوبی برخوردار است. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn T 32 برای استفاده در بلبرینگ ها، سیستم های گردشی و سیستم های دنده ای با بار متوسط ساخته شده اند که در هر دو درجه حرارت بالا و پایین کار می کنند. آلفاسین تی نباید برای سیستم های تحت بار سنگین / شوک استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 320

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 320
روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 320 بر روی مایعات پایه پلی آلفا الفینPAO  و فناوری افزودنی ضد سایش بر پایه فسفر فرموله شده است که از ثبات حرارتی برجسته و ظرفیت حمل بار خوبی برخوردار است. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn T 320 برای استفاده در بلبرینگ ها، سیستم های گردشی و سیستم های دنده ای با بار متوسط ساخته شده اند که در هر دو درجه حرارت بالا و پایین کار می کنند. آلفاسین تی نباید برای سیستم های تحت بار سنگین / شوک استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 220

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 220
روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 220 بر روی مایعات پایه پلی آلفا الفینPAO  و فناوری افزودنی ضد سایش بر پایه فسفر فرموله شده است که از ثبات حرارتی برجسته و ظرفیت حمل بار خوبی برخوردار است. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn T 220 برای استفاده در بلبرینگ ها، سیستم های گردشی و سیستم های دنده ای با بار متوسط ساخته شده اند که در هر دو درجه حرارت بالا و پایین کار می کنند. آلفاسین تی نباید برای سیستم های تحت بار سنگین / شوک استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 150

روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 150
روغن روان کننده پایه سینتتیک Castrol Alphasyn T 150 بر روی مایعات پایه پلی آلفا الفینPAO  و فناوری افزودنی ضد سایش بر پایه فسفر فرموله شده است که از ثبات حرارتی برجسته و ظرفیت حمل بار خوبی برخوردار است. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn T 150 برای استفاده در بلبرینگ ها، سیستم های گردشی و سیستم های دنده ای با بار متوسط ساخته شده اند که در هر دو درجه حرارت بالا و پایین کار می کنند. آلفاسین تی نباید برای سیستم های تحت بار سنگین / شوک استفاده شود.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 460

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 460
روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 460 روغن دنده مصنوعی (پایه سینتتیک) بر پایه مایعات پایه پلی گلیکول بسیار پایدار استوار است، که با سیستم افزودنی پیچیده ای که باعث بهبود قابلیت حمل بار، اکسیداسیون و پایداری حرارتی می شود، باعث افزایش کارایی در بارهای سنگین و دمای بالا می شود. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 460 شاخص گرانروی بسایر بالایی دارد و در دماهای بالا بسیار پایدار است و عملکرد خوبی ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 320

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 320
روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 320 روغن دنده مصنوعی (پایه سینتتیک) بر پایه مایعات پایه پلی گلیکول بسیار پایدار استوار است، که با سیستم افزودنی پیچیده ای که باعث بهبود قابلیت حمل بار، اکسیداسیون و پایداری حرارتی می شود، باعث افزایش کارایی در بارهای سنگین و دمای بالا می شود. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 320 شاخص گرانروی بسایر بالایی دارد و در دماهای بالا بسیار پایدار است و عملکرد خوبی ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 220

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 220
روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 220 روغن دنده مصنوعی (پایه سینتتیک) بر پایه مایعات پایه پلی گلیکول بسیار پایدار استوار است، که با سیستم افزودنی پیچیده ای که باعث بهبود قابلیت حمل بار، اکسیداسیون و پایداری حرارتی می شود، باعث افزایش کارایی در بارهای سنگین و دمای بالا می شود. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 220 شاخص گرانروی بسایر بالایی دارد و در دماهای بالا بسیار پایدار است و عملکرد خوبی ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 150

روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 150
روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 150 روغن دنده مصنوعی (پایه سینتتیک) بر پایه مایعات پایه پلی گلیکول بسیار پایدار استوار است، که با سیستم افزودنی پیچیده ای که باعث بهبود قابلیت حمل بار، اکسیداسیون و پایداری حرارتی می شود، باعث افزایش کارایی در بارهای سنگین و دمای بالا می شود. روغن کاسترول آلفاسین Castrol Alphasyn PG 150 شاخص گرانروی بسایر بالایی دارد و در دماهای بالا بسیار پایدار است و عملکرد خوبی ارائه می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir