روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 220

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 220
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 220 در گروه روغن های کمپرسور برودتی قرار می گیرد که از روغن پایه سینتتیک پلی استر تولید می شوند. به طور خاص این روغن برای سیستم های سرمایشی و برودتی که با مبردهای سازگار با محیط زیست HFC کار می کنند، استفاده می شود. روغن پایه استفاده شده در این محصول به خوبی قابلیت اختلاط با مبردهای ذکر شده در دماهای پایین را دارد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 170

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 170
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 170 در گروه روغن های کمپرسور برودتی قرار می گیرد که از روغن پایه سینتتیک پلی استر تولید می شوند. به طور خاص این روغن برای سیستم های سرمایشی و برودتی که با مبردهای سازگار با محیط زیست HFC کار می کنند، استفاده می شود. روغن پایه استفاده شده در این محصول به خوبی قابلیت اختلاط با مبردهای ذکر شده در دماهای پایین را دارد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 100

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 100
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 100 در گروه روغن های کمپرسور برودتی قرار می گیرد که از روغن پایه سینتتیک پلی استر تولید می شوند. به طور خاص این روغن برای سیستم های سرمایشی و برودتی که با مبردهای سازگار با محیط زیست HFC کار می کنند، استفاده می شود. روغن پایه استفاده شده در این محصول به خوبی قابلیت اختلاط با مبردهای ذکر شده در دماهای پایین را دارد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 68

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 68
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 68 در گروه روغن های کمپرسور برودتی قرار می گیرد که از روغن پایه سینتتیک پلی استر تولید می شوند. به طور خاص این روغن برای سیستم های سرمایشی و برودتی که با مبردهای سازگار با محیط زیست HFC کار می کنند، استفاده می شود. روغن پایه استفاده شده در این محصول به خوبی قابلیت اختلاط با مبردهای ذکر شده در دماهای پایین را دارد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 46

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 46
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 46 در گروه روغن های کمپرسور برودتی قرار می گیرد که از روغن پایه سینتتیک پلی استر تولید می شوند. به طور خاص این روغن برای سیستم های سرمایشی و برودتی که با مبردهای سازگار با محیط زیست HFC کار می کنند، استفاده می شود. روغن پایه استفاده شده در این محصول به خوبی قابلیت اختلاط با مبردهای ذکر شده در دماهای پایین را دارد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 32

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 32
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SW 32 در گروه روغن های کمپرسور برودتی قرار می گیرد که از روغن پایه سینتتیک پلی استر تولید می شوند. به طور خاص این روغن برای سیستم های سرمایشی و برودتی که با مبردهای سازگار با محیط زیست HFC کار می کنند، استفاده می شود. روغن پایه استفاده شده در این محصول به خوبی قابلیت اختلاط با مبردهای ذکر شده در دماهای پایین را دارد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol MR 68

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol MR 68
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol MR 68 در دسته روغن های کمپرسور پایه معدنی قرار می گیرد و کاربرد اصلی آن در کمپرسورهای دورانی می باشد. روغن کمپرسور کاسترول ایرکول ام آر دارای یک سیستم ضد اکسیداسیون خوب است که باعث بهبود پایداری اکسیداتیو و حرارتی می شود و این توانایی را دارد که برای کمپرسورهای دورانی به طور مداوم تا دمای تخلیه هوا 90 درجه سانتیگراد کار کند.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol MR 46

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol MR 46
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol MR 46 در دسته روغن های کمپرسور پایه معدنی قرار می گیرد و کاربرد اصلی آن در کمپرسورهای دورانی می باشد. روغن کمپرسور کاسترول ایرکول ام آر دارای یک سیستم ضد اکسیداسیون خوب است که باعث بهبود پایداری اکسیداتیو و حرارتی می شود و این توانایی را دارد که برای کمپرسورهای دورانی به طور مداوم تا دمای تخلیه هوا 90 درجه سانتیگراد کار کند.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 100

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 100
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 100 یک روغن کمپرسور پایه سینتتیک (PAO) می باشد که عملکرد خوبی را در روانکاری کمپرسورهای دورانی نشان داده است. این روغن برای استفاده در کمپرسورهای پیچشی دوار مناسب است که در شرایط آب و هوایی شدید، محیط های سخت و شرایط عملیاتی شدید که دمای تخلیه هوا بسیار بالا (بالای 100 درجه) است کار می کنند. این روغن همچنین برای استفاده در واحدهای کمپرسور که در شرایط کار معمول (دمای تخلیه کمتر از 100 درجه) کار می کنند مناسب است.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 68

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 68
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 68 یک روغن کمپرسور پایه سینتتیک (PAO) می باشد که عملکرد خوبی را در روانکاری کمپرسورهای دورانی نشان داده است. این روغن برای استفاده در کمپرسورهای پیچشی دوار مناسب است که در شرایط آب و هوایی شدید، محیط های سخت و شرایط عملیاتی شدید که دمای تخلیه هوا بسیار بالا (بالای 100 درجه) است کار می کنند. این روغن همچنین برای استفاده در واحدهای کمپرسور که در شرایط کار معمول (دمای تخلیه کمتر از 100 درجه) کار می کنند مناسب است.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 46

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 46
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 46 یک روغن کمپرسور پایه سینتتیک (PAO) می باشد که عملکرد خوبی را در روانکاری کمپرسورهای دورانی نشان داده است. این روغن برای استفاده در کمپرسورهای پیچشی دوار مناسب است که در شرایط آب و هوایی شدید، محیط های سخت و شرایط عملیاتی شدید که دمای تخلیه هوا بسیار بالا (بالای 100 درجه) است کار می کنند. این روغن همچنین برای استفاده در واحدهای کمپرسور که در شرایط کار معمول (دمای تخلیه کمتر از 100 درجه) کار می کنند مناسب است.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 32

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 32
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol SR 32 یک روغن کمپرسور پایه سینتتیک (PAO) می باشد که عملکرد خوبی را در روانکاری کمپرسورهای دورانی نشان داده است. این روغن برای استفاده در کمپرسورهای پیچشی دوار مناسب است که در شرایط آب و هوایی شدید، محیط های سخت و شرایط عملیاتی شدید که دمای تخلیه هوا بسیار بالا (بالای 100 درجه) است کار می کنند. این روغن همچنین برای استفاده در واحدهای کمپرسور که در شرایط کار معمول (دمای تخلیه کمتر از 100 درجه) کار می کنند مناسب است.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 150

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 150
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 150 توسط تولید کنندگان پیشرو کمپرسور تأیید شده است و می توان آن را با اطمینان از کارایی موثر، اقتصادی و ایمن در انواع کمپرسورهای هوا توصیه کرد. این روغن برای کمپرسورهای هوا با دمای تخلیه هوا تا 220 درجه سانتیگراد توصیه می شود. در حقیقت، این روغن در کمپرسورهایی که دمای تخلیه هوا بسیار بالاتری در آنها ثبت شده است، نتایج بسیار خوبی ارائه داده است. کاسترول ایرکول پی دی حداقل خطر کربنی شدن و آتش سوزی را دارا می باشد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 100

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 100
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 100 توسط تولید کنندگان پیشرو کمپرسور تأیید شده است و می توان آن را با اطمینان از کارایی موثر، اقتصادی و ایمن در انواع کمپرسورهای هوا توصیه کرد. این روغن برای کمپرسورهای هوا با دمای تخلیه هوا تا 220 درجه سانتیگراد توصیه می شود. در حقیقت، این روغن در کمپرسورهایی که دمای تخلیه هوا بسیار بالاتری در آنها ثبت شده است، نتایج بسیار خوبی ارائه داده است. کاسترول ایرکول پی دی حداقل خطر کربنی شدن و آتش سوزی را دارا می باشد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 68

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 68
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 68 توسط تولید کنندگان پیشرو کمپرسور تأیید شده است و می توان آن را با اطمینان از کارایی موثر، اقتصادی و ایمن در انواع کمپرسورهای هوا توصیه کرد. این روغن برای کمپرسورهای هوا با دمای تخلیه هوا تا 220 درجه سانتیگراد توصیه می شود. در حقیقت، این روغن در کمپرسورهایی که دمای تخلیه هوا بسیار بالاتری در آنها ثبت شده است، نتایج بسیار خوبی ارائه داده است. کاسترول ایرکول پی دی حداقل خطر کربنی شدن و آتش سوزی را دارا می باشد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 32

روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 32
روغن کاسترول ایرکول Castrol Aircol PD 32 توسط تولید کنندگان پیشرو کمپرسور تأیید شده است و می توان آن را با اطمینان از کارایی موثر، اقتصادی و ایمن در انواع کمپرسورهای هوا توصیه کرد. این روغن برای کمپرسورهای هوا با دمای تخلیه هوا تا 220 درجه سانتیگراد توصیه می شود. در حقیقت، این روغن در کمپرسورهایی که دمای تخلیه هوا بسیار بالاتری در آنها ثبت شده است، نتایج بسیار خوبی ارائه داده است. کاسترول ایرکول پی دی حداقل خطر کربنی شدن و آتش سوزی را دارا می باشد.
ادامه مطلب

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 68

روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 68
روغن کاسترول پرفکتو Castrol Perfecto X 68 یک روغن توربین پایه معدنی است که حاوی بازدارنده های زنگ زدگی و اکسیداسیون برای ایجاد حداکثر محافظت در دماهای بالا می باشد. این روغن برای توربین های گازی صنعتی که احتمالاً روانکار در معرض دمای موضعی بسیار بالایی قرار دارد ، توصیه می شود. همچنین برای روغن کاری توربین های بخار و سیستم های تولید سیکل ترکیبی که توربین های بخار و گاز دارای یک منبع مشترک هستند، مناسب می باشد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir