روغن موتور گازسوز بی پی BP Energas LFM

روغن موتور گازسوز بی پی BP Energas LFM
روغن موتور گازسوز بی پی BP Energas LFM یک روغن موتور گازسوز است که در درجه اول برای موتورهای گاز طبیعی جرقه ای که روغن با خاکستر کم نیاز دارند و جایی که گاز تا حد زیادی عاری از مولفه های تهاجمی یعنی هالوژن ها و سولفید هیدروژن است، فرموله می شود. در این روغن، سیستم افزودنی شوینده برای کنترل تشکیل رسوب و بهبود خصوصیات اکسیداسیون در حالی که کنترل خورندگی عالی را ارائه می دهد، طراحی شده است.
ادامه مطلب

روغن موتور گازسوز بی پی BP Energas NGL

روغن موتور گازسوز بی پی BP Energas NGL
روغن موتور گازسوز بی پی BP Energas NGL یک روغن موتور گازسوز است که در درجه اول برای موتورهای گاز طبیعی جرقه ای که روغن با خاکستر کم نیاز دارند و جایی که گاز تا حد زیادی عاری از مولفه های تهاجمی یعنی هالوژن ها و سولفید هیدروژن است، فرموله می شود. در این روغن، سیستم افزودنی شوینده برای کنترل تشکیل رسوب و بهبود خصوصیات اکسیداسیون در حالی که کنترل خورندگی عالی را ارائه می دهد، طراحی شده است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir