روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 68

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 68
روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 68 یک روغن دنده صنعتی پایه معدنی است که ظرفیت باربری و تحمل فشار بالایی دارد. سیستم افزودنی فشار شدید پیشرفته نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، همچنین به عنوان محافظت از میکروپیتینگ شناخته می شود، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح میکرو بسیار مهم است بنابراین باعث افزایش عمر دنده می شود. محافظت عالی در برابر خوردگی و سایش از دیگر ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 680

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 680
روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 680 یک روغن دنده صنعتی پایه معدنی است که ظرفیت باربری و تحمل فشار بالایی دارد. سیستم افزودنی فشار شدید پیشرفته نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، همچنین به عنوان محافظت از میکروپیتینگ شناخته می شود، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح میکرو بسیار مهم است بنابراین باعث افزایش عمر دنده می شود. محافظت عالی در برابر خوردگی و سایش از دیگر ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 460

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 460
روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 460 یک روغن دنده صنعتی پایه معدنی است که ظرفیت باربری و تحمل فشار بالایی دارد. سیستم افزودنی فشار شدید پیشرفته نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، همچنین به عنوان محافظت از میکروپیتینگ شناخته می شود، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح میکرو بسیار مهم است بنابراین باعث افزایش عمر دنده می شود. محافظت عالی در برابر خوردگی و سایش از دیگر ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 320

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 320
روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 320 یک روغن دنده صنعتی پایه معدنی است که ظرفیت باربری و تحمل فشار بالایی دارد. سیستم افزودنی فشار شدید پیشرفته نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، همچنین به عنوان محافظت از میکروپیتینگ شناخته می شود، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح میکرو بسیار مهم است بنابراین باعث افزایش عمر دنده می شود. محافظت عالی در برابر خوردگی و سایش از دیگر ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 220

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 220
روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 220 یک روغن دنده صنعتی پایه معدنی است که ظرفیت باربری و تحمل فشار بالایی دارد. سیستم افزودنی فشار شدید پیشرفته نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، همچنین به عنوان محافظت از میکروپیتینگ شناخته می شود، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح میکرو بسیار مهم است بنابراین باعث افزایش عمر دنده می شود. محافظت عالی در برابر خوردگی و سایش از دیگر ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 100

روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 100
روغن دنده بی پی BP Energol GR-XP 100 یک روغن دنده صنعتی پایه معدنی است که ظرفیت باربری و تحمل فشار بالایی دارد. سیستم افزودنی فشار شدید پیشرفته نه تنها ظرفیت حمل بار بالا را فراهم می کند، بلکه برای ایجاد محافظت در برابر سایش میکروسکوپی طراحی شده است. محافظت در برابر سایش میکروسکوپی، همچنین به عنوان محافظت از میکروپیتینگ شناخته می شود، در جلوگیری از سایش مخرب در سطح میکرو بسیار مهم است بنابراین باعث افزایش عمر دنده می شود. محافظت عالی در برابر خوردگی و سایش از دیگر ویژگی های این روغن است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir