گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT RN

گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT RN
گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT RN یک گریس صنعتی است که بهترین عملکرد ر در روانکاری دنده های صنعتی دارد. گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT RN از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و رنگ روشنی دارد. این گریس فیلم روانکاری ضخیمی ایجاد می کند و در واقع گرانروی یا ویسکوزیته بالایی دارد. به طور خاص، فوکس سپلاتین جی تی برای کاربرد در دنده ها در شرایط مهم عملیاتی، مانند دستگاه های کوره و آسیاب در صنعت سیمان و معدن، توسعه یافته است.
ادامه مطلب

گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT P

گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT P
گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT P یک گریس صنعتی است که بهترین عملکرد ر در روانکاری دنده های صنعتی دارد. گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT P از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و رنگ روشنی دارد. این گریس فیلم روانکاری ضخیمی ایجاد می کند و در واقع گرانروی یا ویسکوزیته بالایی دارد. به طور خاص، فوکس سپلاتین جی تی برای کاربرد در دنده ها در شرایط مهم عملیاتی، مانند دستگاه های کوره و آسیاب در صنعت سیمان و معدن، توسعه یافته است.
ادامه مطلب

گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 30

گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 30
گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 30  یک گریس صنعتی است که بهترین عملکرد ر در روانکاری دنده های صنعتی دارد. گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 30 از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و رنگ روشنی دارد. این گریس فیلم روانکاری ضخیمی ایجاد می کند و در واقع گرانروی یا ویسکوزیته بالایی دارد. به طور خاص، فوکس سپلاتین جی تی برای کاربرد در دنده ها در شرایط مهم عملیاتی، مانند دستگاه های کوره و آسیاب در صنعت سیمان و معدن، توسعه یافته است.
ادامه مطلب

گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 10

گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 10
گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 10  یک گریس صنعتی است که بهترین عملکرد ر در روانکاری دنده های صنعتی دارد. گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 10 از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و رنگ روشنی دارد. این گریس فیلم روانکاری ضخیمی ایجاد می کند و در واقع گرانروی یا ویسکوزیته بالایی دارد. به طور خاص، فوکس سپلاتین جی تی برای کاربرد در دنده ها در شرایط مهم عملیاتی، مانند دستگاه های کوره و آسیاب در صنعت سیمان و معدن، توسعه یافته است.
ادامه مطلب

گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 3

گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 3
گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 3  یک گریس صنعتی است که بهترین عملکرد ر در روانکاری دنده های صنعتی دارد. گریس فوکس سپلاتین Fuchs Ceplattyn GT 3 از روغن پایه سینتتیک تهیه می شود و رنگ روشنی دارد. این گریس فیلم روانکاری ضخیمی ایجاد می کند و در واقع گرانروی یا ویسکوزیته بالایی دارد. به طور خاص، فوکس سپلاتین جی تی برای کاربرد در دنده ها در شرایط مهم عملیاتی، مانند دستگاه های کوره و آسیاب در صنعت سیمان و معدن، توسعه یافته است.
ادامه مطلب

گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF-2500

گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF-2500
گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF-2500 بر پایه یک روغن پایه با کیفیت بالا ساخته شده و با صابون آلومینیوم کمپلکس سفت شده است. گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF-2500 حاوی گرافیت کلوئیدی با بالاترین خلوص و ظرافت و علاوه بر این یک بسته افزودنی با دقت تعیین شده است که فاقد کلر و فلزات سنگین است. این گریس فیلم روانکاری چسبنده ای حتی در دمای کار بالا ایجاد می کند.
ادامه مطلب

گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF-1000

گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF-1000
گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF-1000 بر پایه یک روغن پایه با کیفیت بالا ساخته شده و با صابون آلومینیوم کمپلکس سفت شده است. گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF-1000 حاوی گرافیت کلوئیدی با بالاترین خلوص و ظرافت و علاوه بر این یک بسته افزودنی با دقت تعیین شده است که فاقد کلر و فلزات سنگین است. این گریس فیلم روانکاری چسبنده ای حتی در دمای کار بالا ایجاد می کند.
ادامه مطلب

گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF

گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF
گریس فوکس سپلاتین Fuchs CEPLATTYN KG 10 HMF بر پایه یک روغن پایه با کیفیت بالا ساخته شده و با صابون آلومینیوم کمپلکس سفت شده است. گریس فوکس سپلاتینFuchs CEPLATTYN KG 10 HMF حاوی گرافیت کلوئیدی با بالاترین خلوص و ظرافت و علاوه بر این یک بسته افزودنی با دقت تعیین شده است که فاقد کلر و فلزات سنگین است. این گریس فیلم روانکاری چسبنده ای حتی در دمای کار بالا ایجاد می کند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir