روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 220

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 220
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 220 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAO تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که در سیستم های گردشی نیز به کار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 220 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: بدون روی (Zinc-free) ظرفیت باربری بالا، رفتار دما پایین خوب (سیالیت در دما پایین)، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 150

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 150
ن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 150 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAO تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که در سیستم های گردشی نیز به کار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 150 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: بدون روی (Zinc-free) ظرفیت باربری بالا، رفتار دما پایین خوب (سیالیت در دما پایین)، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 100

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 100
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 100 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAO تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که در سیستم های گردشی نیز به کار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 100 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: بدون روی (Zinc-free) ظرفیت باربری بالا، رفتار دما پایین خوب (سیالیت در دما پایین)، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 68
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 68 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAO تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که در سیستم های گردشی نیز به کار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Unisyn CLP 68 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: بدون روی (Zinc-free) ظرفیت باربری بالا، رفتار دما پایین خوب (سیالیت در دما پایین)، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 460

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 460
با دارا بودن خواص پاک کنندگی عالی، روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 460 یک گزینه مناسب برای روانکاری دنده های صنعتی می باشد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 460 خواص فشار بالا و ضد سایش خوبی دارد و بنابراین در روانکاری یاتاقان ها نیز کاربردی است. قابلیت پاک کنندگی مواد افزودنی در فوکس رنولین سی ال پی پلاس همچنین تضمین کننده روانکاری شدن خوب اجزای فلزی و غیر فلزی را می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 320 

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 320 
با دارا بودن خواص پاک کنندگی عالی، روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 320 یک گزینه مناسب برای روانکاری دنده های صنعتی می باشد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 320 خواص فشار بالا و ضد سایش خوبی دارد و بنابراین در روانکاری یاتاقان ها نیز کاربردی است. قابلیت پاک کنندگی مواد افزودنی در فوکس رنولین سی ال پی پلاس همچنین تضمین کننده روانکاری شدن خوب اجزای فلزی و غیر فلزی را می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 220

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 220
با دارا بودن خواص پاک کنندگی عالی، روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 220 یک گزینه مناسب برای روانکاری دنده های صنعتی می باشد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 220 خواص فشار بالا و ضد سایش خوبی دارد و بنابراین در روانکاری یاتاقان ها نیز کاربردی است. قابلیت پاک کنندگی مواد افزودنی در فوکس رنولین سی ال پی پلاس همچنین تضمین کننده روانکاری شدن خوب اجزای فلزی و غیر فلزی را می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 150 

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 150 
با دارا بودن خواص پاک کنندگی عالی، روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 150 یک گزینه مناسب برای روانکاری دنده های صنعتی می باشد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 150 خواص فشار بالا و ضد سایش خوبی دارد و بنابراین در روانکاری یاتاقان ها نیز کاربردی است. قابلیت پاک کنندگی مواد افزودنی در فوکس رنولین سی ال پی پلاس همچنین تضمین کننده روانکاری شدن خوب اجزای فلزی و غیر فلزی را می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 100

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 100
با دارا بودن خواص پاک کنندگی عالی، روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 100 یک گزینه مناسب برای روانکاری دنده های صنعتی می باشد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 100 خواص فشار بالا و ضد سایش خوبی دارد و بنابراین در روانکاری یاتاقان ها نیز کاربردی است. قابلیت پاک کنندگی مواد افزودنی در فوکس رنولین سی ال پی پلاس همچنین تضمین کننده روانکاری شدن خوب اجزای فلزی و غیر فلزی را می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 46 

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 46 
با دارا بودن خواص پاک کنندگی عالی، روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 46 یک گزینه مناسب برای روانکاری دنده های صنعتی می باشد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 46 خواص فشار بالا و ضد سایش خوبی دارد و بنابراین در روانکاری یاتاقان ها نیز کاربردی است. قابلیت پاک کنندگی مواد افزودنی در فوکس رنولین سی ال پی پلاس همچنین تضمین کننده روانکاری شدن خوب اجزای فلزی و غیر فلزی را می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 68
با دارا بودن خواص پاک کنندگی عالی، روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 68 یک گزینه مناسب برای روانکاری دنده های صنعتی می باشد. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP Plus 68 خواص فشار بالا و ضد سایش خوبی دارد و بنابراین در روانکاری یاتاقان ها نیز کاربردی است. قابلیت پاک کنندگی مواد افزودنی در فوکس رنولین سی ال پی پلاس همچنین تضمین کننده روانکاری شدن خوب اجزای فلزی و غیر فلزی را می دهد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 680

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 680
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 680 روغن دنده صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که خواص فشارپذیری و ظرفیت باربری بالایی دارد. همچنین، روغن دنده فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 680 یا همان فوکس رنولین سی ال پی خواص ضد سایش و ضد میکروپیتینگ خوبی ارائه می دهد. همچنین، آزادسازی هوا را به خوبی انجام می دهد و کف نمی کند. به غیر از دنده ها، فوکس رنولین سی ال پی توانایی بکار گیری در یاتاقان ها را نیز دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 460

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 460
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 460 روغن دنده صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که خواص فشارپذیری و ظرفیت باربری بالایی دارد. همچنین، روغن دنده فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 460 یا همان فوکس رنولین سی ال پی خواص ضد سایش و ضد میکروپیتینگ خوبی ارائه می دهد. همچنین، آزادسازی هوا را به خوبی انجام می دهد و کف نمی کند. به غیر از دنده ها، فوکس رنولین سی ال پی توانایی بکار گیری در یاتاقان ها را نیز دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 320

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 320
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 320 روغن دنده صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که خواص فشارپذیری و ظرفیت باربری بالایی دارد. همچنین، روغن دنده فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 320 یا همان فوکس رنولین سی ال پی خواص ضد سایش و ضد میکروپیتینگ خوبی ارائه می دهد. همچنین، آزادسازی هوا را به خوبی انجام می دهد و کف نمی کند. به غیر از دنده ها، فوکس رنولین سی ال پی توانایی بکار گیری در یاتاقان ها را نیز دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 220

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 220
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 220 روغن دنده صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که خواص فشارپذیری و ظرفیت باربری بالایی دارد. همچنین، روغن دنده فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 220 یا همان فوکس رنولین سی ال پی خواص ضد سایش و ضد میکروپیتینگ خوبی ارائه می دهد. همچنین، آزادسازی هوا را به خوبی انجام می دهد و کف نمی کند. به غیر از دنده ها، فوکس رنولین سی ال پی توانایی بکار گیری در یاتاقان ها را نیز دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 150

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 150
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 150 روغن دنده صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که خواص فشارپذیری و ظرفیت باربری بالایی دارد. همچنین، روغن دنده فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 150 یا همان فوکس رنولین سی ال پی خواص ضد سایش و ضد میکروپیتینگ خوبی ارائه می دهد. همچنین، آزادسازی هوا را به خوبی انجام می دهد و کف نمی کند. به غیر از دنده ها، فوکس رنولین سی ال پی توانایی بکار گیری در یاتاقان ها را نیز دارد.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 100

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 100
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 100 روغن دنده صنعتی پایه مینرال (معدنی) است که خواص فشارپذیری و ظرفیت باربری بالایی دارد. همچنین، روغن دنده فوکس رنولین Fuchs Renolin CLP 100 یا همان فوکس رنولین سی ال پی خواص ضد سایش و ضد میکروپیتینگ خوبی ارائه می دهد. همچنین، آزادسازی هوا را به خوبی انجام می دهد و کف نمی کند. به غیر از دنده ها، فوکس رنولین سی ال پی توانایی بکار گیری در یاتاقان ها را نیز دارد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir