روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 680

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 680
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 680 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAG تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که کارکرد اصلی آن در شرایط دما بالا است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 680 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: ضریب اصطکاک پایین، ظرفیت باربری بالا، پایداری اکسیداسیون قوی، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 460 

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 460 
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 460 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAG تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که کارکرد اصلی آن در شرایط دما بالا است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 460 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: ضریب اصطکاک پایین، ظرفیت باربری بالا، پایداری اکسیداسیون قوی، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 100

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 100
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 100 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAG تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که کارکرد اصلی آن در شرایط دما بالا است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 100 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: ضریب اصطکاک پایین، ظرفیت باربری بالا، پایداری اکسیداسیون قوی، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 68
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 68 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAG تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که کارکرد اصلی آن در شرایط دما بالا است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 68 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: ضریب اصطکاک پایین، ظرفیت باربری بالا، پایداری اکسیداسیون قوی، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 220

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 220
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 220 صورت تمام سینتتیک بر پایه PAG تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که کارکرد اصلی آن در شرایط دما بالا است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 220 گی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: ضریب اصطکاک پایین، ظرفیت باربری بالا، پایداری اکسیداسیون قوی، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 46

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 46
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 46 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAG تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که کارکرد اصلی آن در شرایط دما بالا است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 46 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: ضریب اصطکاک پایین، ظرفیت باربری بالا، پایداری اکسیداسیون قوی، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 32

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 32
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 32 به صورت تمام سینتتیک بر پایه PAG تولید می شود و یک روغن دنده صنعتی می باشد که کارکرد اصلی آن در شرایط دما بالا است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin PG 32 ویژگی های فنی قابل قبولی در روانکاری دنده ها دارد مانند: ضریب اصطکاک پایین، ظرفیت باربری بالا، پایداری اکسیداسیون قوی، شاخص گرانروی بالا
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir