روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 46

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 46
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 46 روغن توربین برای توربین های گاز، بخار و انبساطی و همچنین کمپرسورهای توربو با و بدون جعبه دنده بر اساس آخرین فن آوری روغن کاری تولید شده است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 46 فاقد ترکیبات آلی فلزی است و بنابراین فاقد خاکستر می باشد. فوکس رنولین اترنا یک محافظت در برابر سایش بدون فلز روی ایجاد می کند. این روغن به ویژه برای استفاده در سیستم های توربین با یک مدار کنترل روغن مناسب است.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 68
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 68 روغن توربین برای توربین های گاز، بخار و انبساطی و همچنین کمپرسورهای توربو با و بدون جعبه دنده بر اساس آخرین فن آوری روغن کاری تولید شده است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 68 فاقد ترکیبات آلی فلزی است و بنابراین فاقد خاکستر می باشد. فوکس رنولین اترنا یک محافظت در برابر سایش بدون فلز روی ایجاد می کند. این روغن به ویژه برای استفاده در سیستم های توربین با یک مدار کنترل روغن مناسب است.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 68 SGV

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 68 SGV
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 68 SGV روغن توربین برای توربین های گاز، بخار و انبساطی و همچنین کمپرسورهای توربو با و بدون جعبه دنده بر اساس آخرین فن آوری روغن کاری تولید شده است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 68 SGV فاقد ترکیبات آلی فلزی است و بنابراین فاقد خاکستر می باشد. فوکس رنولین اترنا یک محافظت در برابر سایش بدون فلز روی ایجاد می کند. این روغن به ویژه برای استفاده در سیستم های توربین با یک مدار کنترل روغن مناسب است.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 46 SGV

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 46 SGV
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 46 SGV روغن توربین برای توربین های گاز، بخار و انبساطی و همچنین کمپرسورهای توربو با و بدون جعبه دنده بر اساس آخرین فن آوری روغن کاری تولید شده است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 46 SGV فاقد ترکیبات آلی فلزی است و بنابراین فاقد خاکستر می باشد. فوکس رنولین اترنا یک محافظت در برابر سایش بدون فلز روی ایجاد می کند. این روغن به ویژه برای استفاده در سیستم های توربین با یک مدار کنترل روغن مناسب است.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 32 SGV

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 32 SGV
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 32 SGV روغن توربین برای توربین های گاز، بخار و انبساطی و همچنین کمپرسورهای توربو با و بدون جعبه دنده بر اساس آخرین فن آوری روغن کاری تولید شده است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 32 SGV فاقد ترکیبات آلی فلزی است و بنابراین فاقد خاکستر می باشد. فوکس رنولین اترنا یک محافظت در برابر سایش بدون فلز روی ایجاد می کند. این روغن به ویژه برای استفاده در سیستم های توربین با یک مدار کنترل روغن مناسب است.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 32

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 32
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 32 روغن توربین برای توربین های گاز، بخار و انبساطی و همچنین کمپرسورهای توربو با و بدون جعبه دنده بر اساس آخرین فن آوری روغن کاری تولید شده است. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin Eterna 32 فاقد ترکیبات آلی فلزی است و بنابراین فاقد خاکستر می باشد. فوکس رنولین اترنا یک محافظت در برابر سایش بدون فلز روی ایجاد می کند. این روغن به ویژه برای استفاده در سیستم های توربین با یک مدار کنترل روغن مناسب است.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir