روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 220

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 220
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 220 روغن مخصوص چرخ دنده و مخصوص گردش است برای زمانی که محصولی با ویژگی های خوب محافظت در برابر سایش مورد نیاز است. مواد افزودنی خاص در روغن فوکس رنولینFuchs Renolin AWD 220 اصطکاک را کاهش داده و لایه های واکنشی را تشکیل می دهند که در شرایط اصطکاک و بار شدید از محافظت عالی در برابر سایش برخوردار هستند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 150

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 150
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 150 روغن مخصوص چرخ دنده و مخصوص گردش است برای زمانی که محصولی با ویژگی های خوب محافظت در برابر سایش مورد نیاز است. مواد افزودنی خاص در روغن فوکس رنولینFuchs Renolin AWD 150 اصطکاک را کاهش داده و لایه های واکنشی را تشکیل می دهند که در شرایط اصطکاک و بار شدید از محافظت عالی در برابر سایش برخوردار هستند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 100

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 100
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 100 روغن مخصوص چرخ دنده و مخصوص گردش است برای زمانی که محصولی با ویژگی های خوب محافظت در برابر سایش مورد نیاز است. مواد افزودنی خاص در روغن فوکس رنولینFuchs Renolin AWD 100 اصطکاک را کاهش داده و لایه های واکنشی را تشکیل می دهند که در شرایط اصطکاک و بار شدید از محافظت عالی در برابر سایش برخوردار هستند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 68

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 68
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin AWD 68 روغن مخصوص چرخ دنده و مخصوص گردش است برای زمانی که محصولی با ویژگی های خوب محافظت در برابر سایش مورد نیاز است. مواد افزودنی خاص در روغن فوکس رنولینFuchs Renolin AWD 68 اصطکاک را کاهش داده و لایه های واکنشی را تشکیل می دهند که در شرایط اصطکاک و بار شدید از محافظت عالی در برابر سایش برخوردار هستند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir