روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 520

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 520
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 520 یک روغن هیدرولیک صنعتی است و دارای خواص محافظت در برابر خوردگی عالی است که معمولاً فقط از روغنهای مخصوص ضد خوردگی انتظار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 520 خصوصیات برجسته حذف و یا انتقال آلودگی خوبی را ارائه می دهد یعنی خواص پاک کنندگی آن برجسته است. فوکس رنولین ام آر روغنهای روانکاری برای گردش و روانکاری یاتاقان هستند، که برای استفاده در سیستمهای هیدرولیک متحرک و ثابت که استفاده از روغن هیدرولیک با ضرایب اصطکاک کم، رفتار خوب لغزشی و خاصیت محافظت در برابر خوردگی عالی لازم است بسیار مناسب هستند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 310

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 310
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 310 یک روغن هیدرولیک صنعتی است و دارای خواص محافظت در برابر خوردگی عالی است که معمولاً فقط از روغنهای مخصوص ضد خوردگی انتظار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 310 خصوصیات برجسته حذف و یا انتقال آلودگی خوبی را ارائه می دهد یعنی خواص پاک کنندگی آن برجسته است. فوکس رنولین ام آر روغنهای روانکاری برای گردش و روانکاری یاتاقان هستند، که برای استفاده در سیستمهای هیدرولیک متحرک و ثابت که استفاده از روغن هیدرولیک با ضرایب اصطکاک کم، رفتار خوب لغزشی و خاصیت محافظت در برابر خوردگی عالی لازم است بسیار مناسب هستند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 20

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 20
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 20 یک روغن هیدرولیک صنعتی است و دارای خواص محافظت در برابر خوردگی عالی است که معمولاً فقط از روغنهای مخصوص ضد خوردگی انتظار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 20 خصوصیات برجسته حذف و یا انتقال آلودگی خوبی را ارائه می دهد یعنی خواص پاک کنندگی آن برجسته است. فوکس رنولین ام آر روغنهای روانکاری برای گردش و روانکاری یاتاقان هستند، که برای استفاده در سیستمهای هیدرولیک متحرک و ثابت که استفاده از روغن هیدرولیک با ضرایب اصطکاک کم، رفتار خوب لغزشی و خاصیت محافظت در برابر خوردگی عالی لازم است بسیار مناسب هستند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 15

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 15
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 15 یک روغن هیدرولیک صنعتی است و دارای خواص محافظت در برابر خوردگی عالی است که معمولاً فقط از روغنهای مخصوص ضد خوردگی انتظار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 15 خصوصیات برجسته حذف و یا انتقال آلودگی خوبی را ارائه می دهد یعنی خواص پاک کنندگی آن برجسته است. فوکس رنولین ام آر روغنهای روانکاری برای گردش و روانکاری یاتاقان هستند، که برای استفاده در سیستمهای هیدرولیک متحرک و ثابت که استفاده از روغن هیدرولیک با ضرایب اصطکاک کم، رفتار خوب لغزشی و خاصیت محافظت در برابر خوردگی عالی لازم است بسیار مناسب هستند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 10

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 10
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 10 یک روغن هیدرولیک صنعتی است و دارای خواص محافظت در برابر خوردگی عالی است که معمولاً فقط از روغنهای مخصوص ضد خوردگی انتظار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 10 خصوصیات برجسته حذف و یا انتقال آلودگی خوبی را ارائه می دهد یعنی خواص پاک کنندگی آن برجسته است. فوکس رنولین ام آر روغنهای روانکاری برای گردش و روانکاری یاتاقان هستند، که برای استفاده در سیستمهای هیدرولیک متحرک و ثابت که استفاده از روغن هیدرولیک با ضرایب اصطکاک کم، رفتار خوب لغزشی و خاصیت محافظت در برابر خوردگی عالی لازم است بسیار مناسب هستند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 5

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 5
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 5 یک روغن هیدرولیک صنعتی است و دارای خواص محافظت در برابر خوردگی عالی است که معمولاً فقط از روغنهای مخصوص ضد خوردگی انتظار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 5 خصوصیات برجسته حذف و یا انتقال آلودگی خوبی را ارائه می دهد یعنی خواص پاک کنندگی آن برجسته است. فوکس رنولین ام آر روغنهای روانکاری برای گردش و روانکاری یاتاقان هستند، که برای استفاده در سیستمهای هیدرولیک متحرک و ثابت که استفاده از روغن هیدرولیک با ضرایب اصطکاک کم، رفتار خوب لغزشی و خاصیت محافظت در برابر خوردگی عالی لازم است بسیار مناسب هستند.
ادامه مطلب

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 3

روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 3
روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 3 یک روغن هیدرولیک صنعتی است و دارای خواص محافظت در برابر خوردگی عالی است که معمولاً فقط از روغنهای مخصوص ضد خوردگی انتظار می رود. روغن فوکس رنولین Fuchs Renolin MR 3 خصوصیات برجسته حذف و یا انتقال آلودگی خوبی را ارائه می دهد یعنی خواص پاک کنندگی آن برجسته است. فوکس رنولین ام آر روغنهای روانکاری برای گردش و روانکاری یاتاقان هستند، که برای استفاده در سیستمهای هیدرولیک متحرک و ثابت که استفاده از روغن هیدرولیک با ضرایب اصطکاک کم، رفتار خوب لغزشی و خاصیت محافظت در برابر خوردگی عالی لازم است بسیار مناسب هستند.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir