روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 634

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 634
روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 634 به عنوان یک روغن دنده و یاتاقان دارای ویژگی های بسیار خوب دمای پایین، و همچنین عملکرد آزاد سازی هوا مناسب است. اصطکاک مایع کم باعث می شود تا روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 634 در دمای پایین عملکرد و کارایی خوبی داشته باشد و درنتیجه چرخ دنده کارایی خوبی را ارائه می دهد که به معنی مصرف انرژی کمتر می باشد. این روغن همچنین مقاومت در برابر اکسیداسیون و تشکیل رسوب در دمای بالا و همچنین مقاومت استثنایی در برابر زنگ زدگی را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 632

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 632
ن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 632 به عنوان یک روغن دنده و یاتاقان دارای ویژگی های بسیار خوب دمای پایین، و همچنین عملکرد آزاد سازی هوا مناسب است. اصطکاک مایع کم باعث می شود تا روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 632 در دمای پایین عملکرد و کارایی خوبی داشته باشد و درنتیجه چرخ دنده کارایی خوبی را ارائه می دهد که به معنی مصرف انرژی کمتر می باشد. این روغن همچنین مقاومت در برابر اکسیداسیون و تشکیل رسوب در دمای بالا و همچنین مقاومت استثنایی در برابر زنگ زدگی را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 630

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 630
روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 630 به عنوان یک روغن دنده و یاتاقان دارای ویژگی های بسیار خوب دمای پایین، و همچنین عملکرد آزاد سازی هوا مناسب است. اصطکاک مایع کم باعث می شود تا روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 630 در دمای پایین عملکرد و کارایی خوبی داشته باشد و درنتیجه چرخ دنده کارایی خوبی را ارائه می دهد که به معنی مصرف انرژی کمتر می باشد. این روغن همچنین مقاومت در برابر اکسیداسیون و تشکیل رسوب در دمای بالا و همچنین مقاومت استثنایی در برابر زنگ زدگی را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 626

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 626
روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 626 به عنوان یک روغن دنده و یاتاقان دارای ویژگی های بسیار خوب دمای پایین، و همچنین عملکرد آزاد سازی هوا مناسب است. اصطکاک مایع کم باعث می شود تا روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 626  در دمای پایین عملکرد و کارایی خوبی داشته باشد و درنتیجه چرخ دنده کارایی خوبی را ارائه می دهد که به معنی مصرف انرژی کمتر می باشد. این روغن همچنین مقاومت در برابر اکسیداسیون و تشکیل رسوب در دمای بالا و همچنین مقاومت استثنایی در برابر زنگ زدگی را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 625

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 625
روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 625 به عنوان یک روغن دنده و یاتاقان دارای ویژگی های بسیار خوب دمای پایین، و همچنین عملکرد آزاد سازی هوا مناسب است. اصطکاک مایع کم باعث می شود تا روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 625  در دمای پایین عملکرد و کارایی خوبی داشته باشد و درنتیجه چرخ دنده کارایی خوبی را ارائه می دهد که به معنی مصرف انرژی کمتر می باشد. این روغن همچنین مقاومت در برابر اکسیداسیون و تشکیل رسوب در دمای بالا و همچنین مقاومت استثنایی در برابر زنگ زدگی را ارائه می دهد. 
ادامه مطلب

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 624

روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 624
روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 624 به عنوان یک روغن دنده و یاتاقان دارای ویژگی های بسیار خوب دمای پایین، و همچنین عملکرد آزاد سازی هوا مناسب است. اصطکاک مایع کم باعث می شود تا روغن موبیل اس اچ سی Mobil SHC 624 در دمای پایین عملکرد و کارایی خوبی داشته باشد و درنتیجه چرخ دنده کارایی خوبی را ارائه می دهد که به معنی مصرف انرژی کمتر می باشد. این روغن همچنین مقاومت در برابر اکسیداسیون و تشکیل رسوب در دمای بالا و همچنین مقاومت استثنایی در برابر زنگ زدگی را ارائه می دهد.
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir