روغن گیربکس شل اومالا Shell Omala S2 G 100

روغن گیربکس شل اومالا Shell Omala S2 G 100
روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 100 یک روغن با کیفیت صنعتی است که کاربرد آن در دنده های صنعتی تحت بارگذاری سنگین و شرایط سخت است. روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 100 تا دمای حدود 100 درجه سانتی گراد خواص خود را به خوبی حفظ می کند. روغن دنده شل اومالا S2 G 100 از روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های مرغوب تهیه شده است.
ادامه مطلب

روغن واسکازین شل اومالا Shell Omala S2 G 680

روغن واسکازین شل اومالا Shell Omala S2 G 680
روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 680 یک روغن با کیفیت صنعتی است که کاربرد آن در دنده های صنعتی تحت بارگذاری سنگین و شرایط سخت است. روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 680 تا دمای حدود 100 درجه سانتی گراد خواص خود را به خوبی حفظ می کند. روغن دنده شل اومالا S2 G 680 از روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های مرغوب تهیه شده است.
ادامه مطلب

روغن دنده صنعتی شل اومالا Shell Omala S4 WE 680

روغن دنده صنعتی شل اومالا Shell Omala S4 WE 680
روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 680 به عنوان یک روغن دنده صنعتی توسط شرکت شل Shell به بازار معرفی شده است به طوری که از روغن پایه سینتتیک برای تولید آن استفاده شده است، بنابراین عمر کارکرد آن بالا است. روغن دنده صنعتی شل اومالا Shell Omala S4 WE 680 با دارا بودن خواص ضد سایش عالی برای دنده های تحت بار سنگین و یا ضربه ای مناسب است.
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 460

روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 460
روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 460 به عنوان یک روغن دنده صنعتی توسط شرکت شل Shell به بازار معرفی شده است به طوری که از روغن پایه سینتتیک برای تولید آن استفاده شده است، بنابراین عمر کارکرد آن بالا است. روغن دنده صنعتی شل اومالا Shell Omala S4 WE 460 با دارا بودن خواص ضد سایش عالی برای دنده های تحت بار سنگین و یا ضربه ای مناسب است. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 WE 460 گرانروی گرید 460 ظرفیت باربری بالا پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر سایش حاوی روغن پایه سینتتیک
ادامه مطلب

روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 WE 320 

روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 WE 320 
روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 320 به عنوان یک روغن دنده صنعتی توسط شرکت شل Shell به بازار معرفی شده است به طوری که از روغن پایه سینتتیک برای تولید آن استفاده شده است، بنابراین عمر کارکرد آن بالا است. روغن دنده صنعتی شل اومالا Shell Omala S4 WE 320 با دارا بودن خواص ضد سایش عالی برای دنده های تحت بار سنگین و یا ضربه ای مناسب است. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 WE 320 گرانروی گرید 320 ظرفیت باربری بالا پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر سایش
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 220 

روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 220 
روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 220 به عنوان یک روغن دنده صنعتی توسط شرکت شل Shell به بازار معرفی شده است به طوری که از روغن پایه سینتتیک برای تولید آن استفاده شده است، بنابراین عمر کارکرد آن بالا است. روغن دنده صنعتی شل اومالا Shell Omala S4 WE 220 با دارا بودن خواص ضد سایش عالی برای دنده های تحت بار سنگین و یا ضربه ای مناسب است. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 WE 220  گرانروی گرید 220 ظرفیت باربری بالا پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر سایش حاوی روغن پایه سینتتیک
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 150

روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 150
روغن شل اومالا Shell Omala S4 WE 150 به عنوان یک روغن دنده صنعتی توسط شرکت شل Shell به بازار معرفی شده است به طوری که از روغن پایه سینتتیک برای تولید آن استفاده شده است، بنابراین عمر کارکرد آن بالا است. روغن دنده صنعتی شل اومالا Shell Omala S4 WE 150 با دارا بودن خواص ضد سایش عالی برای دنده های تحت بار سنگین و یا ضربه ای مناسب است. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 WE 150 گرانروی گرید 150 ظرفیت باربری بالا پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر سایش حاوی روغن پایه سینتتیک
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 460

روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 460
روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 460 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک است که برای دنده ها با شرایط کاری سخت طراحی شده است. روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 460 با دارا بودن روغن پایه سینتتیک و افزودنی های مناسب عمر کارکرد بالایی دارد و خواص خود را تا دمای 120 درجه سانتی گراد می تواند حفظ کند. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 460 گرانروی سینماتیک 460 عمر کاری طولانی پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر سایش حاوی روغن پایه سینتتیک
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 220

روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 220
روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 220 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک است که برای دنده ها با شرایط کاری سخت طراحی شده است. روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 220 با دارا بودن روغن پایه سینتتیک و افزودنی های مناسب عمر کارکرد بالایی دارد و خواص خود را تا دمای 120 درجه سانتی گراد می تواند حفظ کند. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 220 گرانروی سینماتیک 220 عمر کاری طولانی پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر سایش حاوی روغن پایه سینتتیک
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 320

روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 320
روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 320 یک روغن با کیفیت صنعتی است که کاربرد آن در دنده های صنعتی تحت بارگذاری سنگین و شرایط سخت است. روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 320 تا دمای حدود 100 درجه سانتی گراد خواص خود را به خوبی حفظ می کند. روغن دنده شل اومالا S2 G 320 از روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های مرغوب تهیه شده است. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 320 گرانروی سینماتیک 320 ظرفیت باربری بالا پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر خوردگی جداپذیری عالی از آب
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 150

روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 150
روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 150 یک روغن با کیفیت صنعتی است که کاربرد آن در دنده های صنعتی تحت بارگذاری سنگین و شرایط سخت است. روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 150 تا دمای حدود 100 درجه سانتی گراد خواص خود را به خوبی حفظ می کند. روغن دنده شل اومالا S2 G 150 از روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های مرغوب تهیه شده است. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 150 گرانروی سینماتیک 150 ظرفیت باربری بالا پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر خوردگی جداپذیری عالی از آب
ادامه مطلب

شل اومالا Shell Omala S2 G 68

شل اومالا Shell Omala S2 G 68
روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 68 یک روغن با کیفیت صنعتی است که کاربرد آن در دنده های صنعتی تحت بارگذاری سنگین و شرایط سخت است. روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 68 تا دمای حدود 100 درجه سانتی گراد خواص خود را به خوبی حفظ می کند. روغن دنده شل اومالا S2 G 68 از روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های مرغوب تهیه شده است. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 68 • گرانروی سینماتیک 68 • ظرفیت باربری بالا • پایداری حرارتی بالا • محافظت در برابر خوردگی • جداپذیری عالی از آب
ادامه مطلب

قیمت شل اومالا Shell Omala S4 GX 320

قیمت شل اومالا Shell Omala S4 GX 320
روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 320 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک است که برای دنده ها با شرایط کاری سخت طراحی شده است. روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 320 با دارا بودن روغن پایه سینتتیک و افزودنی های مناسب عمر کارکرد بالایی دارد و خواص خود را تا دمای 120 درجه سانتی گراد می تواند حفظ کند. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 320 گرانروی سینماتیک 320 عمر کاری طولانی پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر سایش حاوی روغن پایه سینتتیک
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 150

روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 150
روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 150 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک است که برای دنده ها با شرایط کاری سخت طراحی شده است. روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 150 با دارا بودن روغن پایه سینتتیک و افزودنی های مناسب عمر کارکرد بالایی دارد و خواص خود را تا دمای 120 درجه سانتی گراد می تواند حفظ کند. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 150 گرانروی سینماتیک 150 عمر کاری طولانی پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر سایش حاوی روغن پایه سینتتیک
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 68

روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 68
روغن شل اومالا Shell Omala S4 GX 68 یک روغن دنده صنعتی پایه سینتتیک است که برای دنده ها با شرایط کاری سخت طراحی شده است. روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 68 با دارا بودن روغن پایه سینتتیک و افزودنی های مناسب عمر کارکرد بالایی دارد و خواص خود را تا دمای 120 درجه سانتی گراد می تواند حفظ کند. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S4 GX 68 • گرانروی سینماتیک 68 • عمر کاری طولانی • پایداری حرارتی بالا • محافظت در برابر سایش
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 460

روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 460
روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 460 یک روغن با کیفیت صنعتی است که کاربرد آن در دنده های صنعتی تحت بارگذاری سنگین و شرایط سخت است. روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 460 تا دمای حدود 100 درجه سانتی گراد خواص خود را به خوبی حفظ می کند. روغن دنده شل اومالا S2 G 460 از روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های مرغوب تهیه شده است. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 460 گرانروی سینماتیک 460 ظرفیت باربری بالا پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر خوردگی جداپذیری عالی از آب
ادامه مطلب

روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 220

روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 220
روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 220 یک روغن با کیفیت صنعتی است که کاربرد آن در دنده های صنعتی تحت بارگذاری سنگین و شرایط سخت است. روغن شل اومالا Shell Omala S2 G 220 تا دمای حدود 100 درجه سانتی گراد خواص خود را به خوبی حفظ می کند. روغن دنده شل اومالا S2 G 220 از روغن پایه معدنی به همراه افزودنی های مرغوب تهیه شده است. ویژگی های روغن دنده شل اومالا Shell Omala S2 G 220 گرانروی سینماتیک 220 ظرفیت باربری بالا پایداری حرارتی بالا محافظت در برابر خوردگی جداپذیری عالی از آب
ادامه مطلب

​محصولات

تلفن دفتر شرکت:
​​​​​​​55783531-021

آقای مهندس مهدی پور:
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​

اینستاگرام 
شرکت تامین روانکار رسپینا

respina_lubricant

​ایمیل
​​​​​​​ تامین روانکار رسپینا

info@respinalub.ir