روغن نیناس Nynas | گریس نیناس

Nynas Nytro-High Grade
 • ​روغن ترانس نیناس نیترو

 • پایه معدنی

 • های گرید

 • موجود در گریدها و خواص مختلف

 • ​روغن ترانس نیناس نیترو 

 • پایه معدنی

 • سوپر گرید

 • موجود در گرید و خواص مختلف

Nynas Nytro-Super Grade
Nynas Nytro-Standard Grade
 • ​روغن ترانس نیناس نیترو

 • پایه معدنی

 • گرید استاندارد

 • موجود در گرید و خواص مختلف​​​​​​​

​محصولات