​روغن شل | روغن Shell | گریس شل Shell  

​محصولات

Shell Corena
 • ​روغن کمپرسور هوا شل کورنا

 • پایه معدنی/ سینتتیک

 • عمرکاری طولانی و ضد سایش

 • موجود در گریدهای  مختلف​​​​​​​

 • ​روغن موتور گاز شل مایسلا

 • پایه معدنی / سینتتیک

 • حاوی خاکستر سولفات کم

 • موجود در گرید مختلف

Shell Mysella
 • ​روغن کمپرسور گاز شل

 • پایه سینتتیک

 • خواص ضدسایش و ضد خوردگی

 • موجود در گرید و خواص مختلف

Shell Gas Compressor
 • ​روغن ماشین ابزار شل تونا

 • پایه معدنی

 • برای  ماشین ابزار

 • موجود در گریدها مختلف

Shell Tonna
 • ​روغن ترانسفورماتور شل دیالا

 • پایه معدنی

 • عایق الکتریکی

 • موجود در گریدها مختلف

Shell Diala
 • ​روغن هیدرولیک ایروشل

 • پایه معدنی و سینتتیک

 • کاربرد در صنایع هوایی

 • موجود در گریدهای مختلف

AeroShell Fluid
 • ​روغن موتور هوایی ایروشل

 • پایه معدنی

 • کاربرد در موتور پیستونی هواپیما​​​​​​​

AeroShell Oil
 • ​روغن توربین ایروشل

 • پایه معدنی و سینتتیک

 • کاربرد در موتور توربین هواپیما​​​​​​​

AeroShell Turbine
 • ​روغن توربین شل توربو

 • پایه معدنی و بدون فلز روی

 • برای توربین های گاز و بخار

 • موجود در گرید و خواص مختلف

Shell Turbo
 • ​روغن پیستون ترانک شل گادینیا

 • پایه معدنی

 • روغن موتور دیزل دریایی

 • موجود در گرید مختلف

Shell Gadinia
 • ​روغن مته بادی و حفاری شل

 • پایه معدنی

 • کاربرد در ابزار پنوماتیک

 • موجود در گرید و خواص مختلف

Shell Air Tool
 • ​گریس شل کسیدا

 • پایه آلومینیوم کامپلکس

 • گریس صنایع غذایی

 • موجود در گرید مختلف

Shell Cassida
 • گریس صنعتی شل گدوس

 • پایه لیتیوم / لیتیوم کمپلکس

 • گریس چندمنظوره ضدسایش

 • موجود در گرید مختلف

Shell Gadus
 • ​گریس ایروشل

 • پایه معدنی و سنتتیک

 • کاربرد در صنایع هوایی​​​​​​​

AeroShell Grease
 • ​روغن هیدرولیک شل ایروس

 • روغن هیدرولیک ضد آتش

 • نقطه اشتعال بالا​​​​​​​

Shell Irus
Shell HFC & HFDU
 • ​روغن موتور شل هلیکس

 • مولتی گرید

 • محافظت عالی از موتور 

 • موجود در گرید مختلف

Shell Helix

روغن شل Shell | گریس شل Shell | روغن شل تلوس | قیمت شل تلوس | روغن شل مورلینا | قیمت شل مورلینا | گریس شل گدوس
​​​​قیمت شل گدوس | قیمت شل آلوانیا | روغن شل مایسلا | قیمت شل مایسلا | روغن شل اومالا | قیمت شل اومالا | روغن شل دیالا |
قیمت شل دیالا | روغن شل کورنا | قیمت شل کورنا | روغن شل توربو | قیمت شل توربو | قیمت شل کلاوس | قیمت شل تونا | روغن ایروشل|
گریس ایروشل | قیمت ایروشل | قیمت شل کسیدا | قیمت روغن هیدرولیک شل | قیمت روغن کمپرسور شل | قیمت روغن موتور شل |
​​​​​​​قیمت روغن دنده شل | قیمت گریس شل

کلمات کلیدی :

آقای مهندس مهدی پور
​​​​​​​0937-7351170
​​​​​​​
خانم صادقی:
0902-7337770

خانم مهندس اخوتیان:
​​​​​​​0902-4448770​​​​​​​