استاندارد روغن موتور ACEA

این استاندارد انجمن تولیدکنندگان اتومبیل اروپا است. این یک شاخص کیفیت است که توسط یک حرف و یک عدد تعیین می شود به عنوان مثال A1 به طوری که حروف نوع موتور را نشان می دهند:

 

A - روغن طراحی شده برای موتورهای بنزینی.

B - روغن طراحی شده برای موتورهای دیزلی در اتومبیل های شخصی.

C- برای موتورهای سبک مجهز به مبدلهای کاتالیزوری یا فیلترهای ذرات.

E - برای وسایل نقلیه تجاری و کامیون ها.

 

عدد به کار رفته نشان دهنده عملکرد خاصی است که روغن باید ارائه دهد. هرچه عدد بیشتر باشد، عملکرد روغن بهتر خواهد بود.

استاندارد ACEA 2016 موارد زیر را مطرح می کند:

سه دسته ترکیبی برای موتورهای بنزینی و دیزلی: A3/B3 ، A3/B4 ، A5/B5

پنج دسته برای وسایل نقلیه با دستگاه کنترل آلودگی: C1 ، C2 ، C3 ، C4 ، C5.

چهار دسته برای وسایل نقلیه تجاری و کامیون ها E4، E6 ، E7 ، E9 که از این دو دسته مربوط به وسایل نقلیه دارای دستگاه کنترل آلودگی است: E6 و E9.

​محصولات